Kielipankissa: Kirsi-Maria Nummila

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä. Turun yliopiston ja suomen kielen dosentti Kirsi-Maria Nummila kertoo useita Kielipankissa olevia aineistoja koskevasta tutkimuksestaan.

Kuka olet?

Olen filosofian tohtori ja suomen kielen dosentti Kirsi-Maria Nummila. Toimin tällä hetkellä opetus- ja tutkimustehtävissä Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksella suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineessa.

Mikä on tutkimuksesi aihe?

Keskeisiä tutkimusaiheitani ovat sanastontutkimus, sananmuodostus, kielen kehitys, kielikontaktit ja vanha kirjasuomi. Olen tarkastellut ja tarkastelen tutkimuksissani omaperäistä kompleksista sanastoa, pääasiassa johdoksia ja johdostyyppien kehitystä, lainasanastoa ja keskiaikaista nimistöä, vanhalle kirjasuomelle tyypillisiä konstruktioita, syntaktista ja morfologista lainaamista sekä historiallista koodinvaihtoa.

Miten Kielipankki liittyy tutkimukseesi?

Olen käyttänyt ja käytän Kielipankin aineistoja tai aineistoja, joita Kielipankki nykyään tarjoaa, lähestulkoon kaikissa tutkimuksissani. Omien tutkimusteni ja tutkimusintressieni kannalta Kielipankin korpukset muodostavatkin keskeisimmän aineistolähteen. Tärkeimpinä korpuksina mainittakoon Digitaalinen muoto-opin arkisto, Suomen kielen tekstikokoelma, Kansalliskirjaston sanoma- ja aikakauslehtikokoelma sekä hiljattain Kielipankin aineistoihin liitetty Vanhan kirjasuomen korpus. On hienoa, että myös Suomen Akatemian rahoittamassa monivuotisessa hankkeessa tuotettu Mikael Agricolan teosten morfosyntaktinen tietokanta, jota olen itse ollut laatimassa, julkaistaan Kielipankissa lähitulevaisuudessa.

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.