Kielipankissa: Annika Liiti

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä. Filosofian maisteri Annika Liiti kertoo tekemästään tutkimuksesta Kielipankin aineistolla "Kansainvälinen oppijansuomen korpus" (ICLFI).

Kuka olet?

Olen Oulun yliopistosta valmistunut filosofian maisteri. Pääaineeni on ollut suomen kieli ja pro gradu -tutkielmani valmistui joulukuussa 2017.

Mikä on tutkimuksesi aihe?

Pro gradu -tutkielmassani tutkin äidinkieleltään ruotsinkielisten suomenoppijoiden morfosyntaktisia verbivirheitä. Oppijat ovat siis muodostaneet verbimuotoja, jotka ovat oikein, mutta niitä on käytetty väärässä yhteydessä. Olen käyttänyt tällaisista muodoista termiä virhekäyttö, koska oppijat ovat onnistuneet verbimuodon muodostuksessa ja virhe on käytössä. Tutkimuksessani olen selvittänyt, mitä verbimuotoja oppijat käyttävät kirjakielisten muotojen sijasta. Tutkimuksellani olen halunnut kuvata ruotsinkielisten oppijoiden kieltä, eikä tarkoituksenani ole ollut osoittaa, miten oppijat käyttävät suomen kieltä ja verbejä väärin. Tutkimuksessani halusin saada selville, mitkä verbimuodot aiheuttavat ongelmia ruotsinkielisille oppijoille ja mitä verbimuotoja he käyttävät toisten verbimuotojen sijasta. Halusin myös selvittää, onko ruotsinkielisten oppijoiden äidinkielellä vaikutusta oppijoiden käyttämiin verbimuotoihin ja miten tämä vaikutus on nähtävissä.

Miten Kielipankki liittyy tutkimukseesi?

Aineistoni koostuu Ruotsissa asuvien ruotsinkielisten oppijoiden kirjoittamista teksteistä, jotka olen saanut käyttööni Kielipankkiin talletetusta Kansainvälisestä oppijansuomen korpuksesta (International Corpus of Learning Finnish, ICLFI). Aineistoni on ollut ruotsinkielisten oppijoiden virheannotoitu osakorpus. Kun opiskelin suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiainetta sivuaineena Oulun yliopistossa, osallistuin myös itse korpuksen tekstien virheannotointiin. Koska tutustuin aineistoon opinnoissani, halusin myös itse hyödyntää sitä.

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.