Tekijänoikeus ja lisenssit

Lisenssi on käyttölupa, jonka oikeudenhaltijana voit myöntää teokselle, tietokannalle tai muulle tekijänoikeuden suojaa nauttivalle aineistolle.

Tekijänoikeuslain siteerausoikeuden turvin suorat lainaukset teoksesta, sekä tekijään viittaaminen ovat akateemisten, tieteenalalle vakiintuneiden viittauskäytäntöjen mukaisesti asiaan liittyvässä yhteydessä sallittuja kunhan alkuperäinen tekijä ja lähdetieto mainitaan. Lisenssin avulla voit kuitenkin myöntää avoimelle aineistolle laajempia jatkokäyttöoikeuksia tai tarvittaessa rajoittaa jatkokäyttöä tai muokkaamista tietyillä ehdoilla.

Laajimmin käytössä oleva avoin lisenssijärjestelmä on Creative Commons (CC).

CC-lisenssi sisältää maailmanlaajuisen peruuttamattoman oikeuden jatkolevittää ja muokata aineistoa. Lisäehtojen avulla tekijä voi rajoittaa näitä oikeuksia sopivaksi katsomallaan tavalla. Lisenssiä voi muuttaa sallivammaksi jälkikäteen, mutta muuttaminen tiukemmaksi ei ole useinkaan mahdollista.

  • CC BY (ByAttribution, Nimeä): Tekijän nimi, lisenssi ja alkuperäinen julkaisupaikka on mainittava.
  • CC BY-SA (ShareAlike, JaaSamoin): Muutetut teokset on julkaistava samalla lisenssillä.
  • CC BY-ND (NoDerivatives, EiMuutoksia): Ei sisällä oikeutta teoksen muunteluun.
  • CC BY-NC (NonCommercial, EiKaupallinen): Lisenssi ei sisällä oikeutta teoksen hyödyntämiseen kaupallisessa käytössä.
  • CC0 (CC Zero, CC nolla): Tekijä luopuu lainsäädännön puitteissa kaikista oikeuksistaan. Ei käyttörajoituksia.

Opetus ja tutkimus

Opetus- ja tutkimustyöhön liittyvistä tekijänoikeuskysymyksistä ja avoimuudesta opetuksessa on kerrottu laajemmin opetustyön ohjeissa ja tutkijan palveluissa.

Opin­näy­te­työ

Opinnäytetyö on tekijänoikeuslain mukaan teos. Sen valmistaminen ja yleisön saataville saattamiseen (julkaisemiseen) on oltava tekijän lupa. Julkisuuslain ja perustuslain mukaan oppilaitoksesta tutkinnon suorittamiseksi tehty opinnäyte on julkinen asiakirja, johon kaikilla on oltava mahdollisuus tutustua. Jos et anna lupaa verkkojulkaisemiselle, teokseen voi tutustua vain kirjastossa. Opetus- ja kulttuuriministeriön antaman ohjeen  (28.1.2004, Dnro 3/500/2004)  mukaan oppilaitosten tulee huolehtia, ettei opinnäyte sisällä sellaista salassapidettävää aineistoa, mikä estäisi opinnäytteen julkisuuden.

Helsingin yliopisto edellyttää opinnäytteiden avointa verkkojulkaisemista ellei siihen ole perusteltua estettä. Opiskelijan ohjeissa kerrotaan opinnäytetyön palauttamisesta E-thesis-järjestelmään sekä sen julkaisemisesta yliopiston sähköisessa julkaisuarkistossa (Helda).

Yliopiston opinnäytteet palautetaan plagiointiunnistusjärjestelmän kautta. Opiskelijan ohjeissa kerrotaan myös tarkemmin, miten vilppi ja plagiointi määritellään.

CC BY -lisenssit määrittelevät avointen materiaalien käyttöehtoja. CC BY -lisenssillä tekijä ei luovu kaikista oikeuksistaan, vaan ilmoittaa selkeästi, millaisilla ehdoilla teoksen jatkokäyttö on sallittua. Tekijänoikeus säilyy edelleen alkuperäisellä tekijällä.

Esimerkiksi CC BY 4.0 -lisenssin valitseminen tarkoittaa, että tekemääsi aineistoa (eli teosta) saa levittää ja muuttaa vapaasti, esimerkiksi tekstin saa kääntää ja tätä käännöstä saa jakaa julkisesti.

Kaikissa tapauksissa sinut on aina mainittava alkuperäisenä tekijänä, ja alkuperäisen työn jälkeen tehdyt muutokset ilmoitettava selkeästi. Lisenssitiedon lisäksi linkki tai viittaus alkuperäiseen teokseen on myös oltava mukana.

Koko teosta ei ole välttämätöntä jakaa samalla lisenssillä, esim. tekstille ja kuville voi antaa eri lisenssit. Tämä pitää ilmoittaa selkeästi teoksen yhteydessä.

CC BY -lisenssi mahdollistaa kuvien vapaan muokkaamisen ja jakamisen, esim. kuvan rajaamisen. Jos haluat, että kuvaasi saa jakaa vain sellaisenaan eikä sitä saa muokata millään tavalla, valitse CC BY-ND -lisenssi

Kuvia saa käyttää siteeraustarkoituksessa (tekijänoikeuslain 22§), jos sitä ei ole nimenomaisesti kielletty. Kuvan käytöllä pitää kuitenkin olla selvä yhteys käsiteltävään aiheeseen. 

Seuraavissa oppaissa on kerrottu kattavasti, miten CC-lisenssit ja tekijänoikeudet kannattaa huomioida kuvien julkaisemisessa ja jatkokäytössä: 

Muiden tekijänoikeuksien kunnioittaminen 

Yhteisteoksissa, kuten useamman organisaation tuottamissa oppimateriaaleissa tai yhteisjulkaisussa, lupa avoimeen julkaisemiseen kannattaa pyytää kaikilta tekijäoikeuksien haltijoilta jo aloitusvaiheessa.

Liitettäessä muiden laatimia materiaaleja (kuvia, tekstejä, videoita ym.) omaan teokseensa, on huolehdittava ettei riko materiaalin tekijän oikeuksia. Muiden kuin avoimella lisenssillä jaettujen aineistojen osalta on tekijänoikeudenhaltijalta pyydettävä dokumentoitavissa oleva lupa materiaalin käyttöön.

Kaikissa yliopisto-opinnoissa on noudatettava hyvää tieteellistä käytäntöä. Asianmukainen ja tieteenalan käytäntöjen mukainen viittaaminen opitaan yliopisto-opintojen aikana. Kaikenlainen vilppi ja plagiointi on kielletty. Opiskelijan ohjeissa kerrotaan tarkemmin, miten vilppi ja plagiointi määritellään.

Avointen oppimateriaalien kirjasto suosittelee valitsemaan CC BY -lisenssin (Creative Commons Nimeä) tai CC BY-SA -lisenssin (Creative Commons Nimeä-JaaSamoin). Molemmat lisenssit edellyttävät, että alkuperäiseen tekijään ja oppimateriaaliin viitataan. Tehdyt muutokset on myös tuotava esiin. CC BY-SA -ehto tarkoittaa, että muutettu teos on jaettava edelleen samalla CC BY-SA -lisenssillä eli jatkokäyttölle ei voi asettaa lisää ehtoja eikä lisenssiä voi muuttaa CC BY -lisenssiksi. Aineiston käyttäjät saavat vapaasti hyödyntää oppimateriaaliasi ja luoda omia oppimateriaalejaan sen pohjalta. Oppimateriaaliasi voidaan päivittää senkin jälkeen, kun et itse sitä enää päivitä. 

Kuvat ja audiovisuaaliset materiaalit voi julkaista eri lisensseillä kuin muun sisällön, kunhan lisenssit ovat selkeästi esillä ja jatkokäyttäjän on helppo ne ymmärtää.

CC BY-ND -lisenssiä (Creative Commons EiMuutoksia) ei suositella käytettäväksi avoimissa oppimateriaaleissa, koska se estää oppimateriaalin kaiken päivittämisen ja muokkaamisen. Oppimateriaalia ei voi myöskään esimerkiksi kääntää eikä sen formaattia voi vaihtaa.

CC BY-NC -lisenssi (Creative Commons EiKaupallinen) estää materiaalin käytön esimerkiksi oppilaitosten järjestämillä maksullisilla kursseilla ja maksullisessa täydennyskoulutuksessa. Nämäkin lisenssiehdot voi kuitenkin valita oppimateriaalille.

Lisenssin voi merkitä monella tavalla. Useimmissa verkkopalveluissa lisenssin saa valittua suoraan julkaisualustasta samalla, kun julkaiset materiaalia. Jos tarvitset CC-lisenssin logon tai upotettavan koodin, ne löytyvät Creative Commonsin –verkkosivuilta

Malleja erilaisista tavoista viitata CC-lisensoituun aineistoon löytyy Creative Commons - wikistä.

Yliopiston avoimen julkaisemisen periaatteiden mukaisesti tieteellisten julkaisujen jatkokäyttöä ei rajoiteta tarpeettomasti ja käyttöehdot tuodaan selkeästi esille.

Helsingin yliopisto suosittelee julkaisuille yleistä standardimuotoista koneluettavaa Creative Commons -lisenssiperheeseen kuuluvaa CC BY -lisenssin ajantasaista versiota.

CC BY -lisenssisuositus koskee myös opinnäytteitä.

Oppimateriaaleille suositellaan CC BY tai CC BY-SA -lisenssiä

Tutkimusdatan jakamiselle suositellaan mahdollisimman avointa lisenssiä. On kuitenkin huomattava, että kun tutkimusaineistoja käytetään tieteen tekemisessä, noudatetaan hyvän tieteellisen käytännön mukaisia viittauskäytäntöjä.

Kokonaan kaupallisen käytön kieltävä CC BY-NC -lisenssi (NonCommercial) estää materiaalin jakamisen mainosrahoitteisella tai kaupallisella julkaisualustalla sekä maksullisessa koulutuksessa. Mainosrahoitteisia ovat useimmat sosiaalisen median palvelut ja kaupallisia palveluita ovat mm. Academia.edu ja Research Gate. Maksullista koulutusta tarjoavat monet eri tahot, Suomessa esimerkiksi avoin yliopisto ja erilaiset täydennyskouluttajat.

Avoimia ohjelmistoja varten on kehitetty mm. MIT- ja GNU-GPL-lisenssit. Avoimien sisältöjen jakamisessa ja jatkokäytössä on myös huomattava, että mikäli aineistosta voidaan tunnistaa joku luonnollinen henkilö tai tieto on arkaluonteista, on aineisto vähintään anonymisoitava ennen jakamista. Joissain tapauksissa sitä ei voi jakaa lainkaan. Lisätietoja saat datanhallintaoppaasta.

Tutkimusdatan jakamiselle suositellaan mahdollisimman avointa lisenssiä, mikä helpottaa datan jatkokäyttöä. Alkuperäinen tekijä ja lähde tulisi mainita aina kun mahdollista.

Datan hallinnointiin ja dataan liittyvät oikeudet on selvitettävä jo ennen datan jakamista ja jatkokäyttöä. Creative Commons -lisenssien aiempia versioita (ennen 4.0) ei suositella tutkimusdatan jakamiseen. CC0 -lisenssin 1.0 versiota voi kuitenkin käyttää