Tutkimuksen infrastruktuuri on puutteellista humanistis-yhteiskuntatieteellisillä aloilla

Tutkimusinfrastruktuurin koordinaatio ja keskitetyt palvelut puuttuvat, joten hankintoja tehdään päällekkäin, olemassa olevia laitteita ei löydetä, ja laitteiden kunto on usein huono.

Helsingin yliopiston humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla (SSH-alat) on selvää tarvetta paikallisen tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen. Esimerkiksi tutkimusvälineistön hankinta, ylläpito ja säilytys ovat kokonaan yksittäisten tutkimushankkeiden vastuulla. Näihin liittyvä koordinaatio ja keskitetyt palvelut puuttuvat, joten hankintoja tehdään päällekkäin, olemassa olevia laitteita ei löydetä, ja laitteiden kunto on usein huono.

Puutteet tulevat esille Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen instituutin eli HSSH:n - tuttavallisemmin ”Hessun” - julkaisusarjan ensimmäisestä raportista. Hessu selvitti kyselyllä tutkimusinfrastruktuuripalvelujen tarvetta, käyttöä ja kehittämistä keskustakampuksen tutkijoiden näkökulmasta syksyllä 2019.

Digitaalisia työkaluja hyödynnetään vielä vähän

Tutkimuksen digitaalisten resurssien ja työkalujen lisääntyminen sekä suuntaus kohti avointa tiedettä ovat perustavanlaatuisella tavalla muuttamassa SSH-alojen toimintaympäristöä. Tutkimus perustuu yhä useammin moniin eri aineistolähteisiin ja uusien laskennallisten menetelmien käyttöön tai menetelmien yhdistelyyn, ja aineistoja kerätään ja käytetään monenlaisissa yhteistyörakenteissa. Kyselytulokset osoittavat, että digitaalisen tutkimusympäristön avaamat mahdollisuudet eivät kuitenkaan ole levinneet SSH-alojen käytäntöihin niin laajasti kuin olisi ollut mahdollista. Moni tutkija toivoo tutkimusympäristöltä parempaa tukea uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Kasvavia tarpeita on erityisesti henkilötietoja sisältävän tutkimusdatan tallennus- ja säilytyskapasiteetille, tutkimusorganisaatioiden yhteiskäytössä olevien aineistojen säilytysratkaisuille ja muualla sijaitsevien aineistojen digitaaliselle saatavuudelle. Digitaalisten ja digitoitujen aineistojen lisääntyessä kasvavaa tarvetta on myös riittävän tehokkaille tietokoneille sekä aineistojen automatisoituun käsittelyyn tarkoitetuille ohjelmistoille.

Yliopiston tietotekniikkakeskuksen ratkaisukonsultit, Helpdesk ja CSC:n asiantuntijat auttavat tutkijoita tietotekniikkaongelmissa, mutta palvelujen löytäminen ei ole helppoa. Ongelmia lisää se, että tutkijoiden on vaikea tietää, kenen puoleen kääntyä missäkin asiassa – erityisesti jos ei osata määritellä ongelmia tietotekniikka-asiantuntijoiden kielellä.

Tutkimusjuridisia ja -eettisiä palveluita tarvitaan lisää

SSH-alan tutkijat kaipaavat tutkimusjuridisia palveluita ja tutkimuseettistä neuvontaa, joiden resursointi on kyselyn mukaan yliopistolla riittämätöntä. Vaikka juridista neuvontaa on jossain määrin tarjolla, se on tietotekniikkapalvelujen tapaan usein reagointia yksittäistapauksiin, ja lisäksi palvelut ovat jatkuvasti ruuhkautuneet. Tutkimuseettiset palvelut puolestaan rajoittuvat ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnan antamiin lausuntoihin.

Kyselytulosten perusteella tutkijat toivoisivat yliopistolta selkeämpää ohjausta, kuten valmiita toimintamalleja tutkimusjuridisten ja -eettisten kysymysten ratkaisemiseen erityyppisissä tilanteissa, sekä tutkijoille suunnattua koulutusta.

HSSH rakentaa uutta SSH-alojen tutkimusympäristöä ja -kulttuuria

Raportti luo kokonaiskuvaa humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen tutkimusinfrastruktuurin nykytilanteesta ja kehittämistarpeista Helsingin yliopistossa. Se osoittaa, että kuluvan vuoden alussa aloittaneella instituutilla on tärkeitä tehtäviä ja paljon työtä edessään.

HSSH:n ydintehtäviin kuuluu SSH-alojen tutkimusyhteistyön vahvistaminen ja tutkimusinfrastruktuurien käytön ja kehittämisen koordinointi. Yhtenä tavoitteena on kehittää ”yhden luukun palvelu” tai yhteinen portaali, jonka kautta SSH-alojen tutkijat voivat löytää ja hyödyntää tutkimusinfrastruktuureihin liittyviä palveluja.

HSSH:lla on oma julkaisusarja

Kyselyraportti avaa HSSH:n oman HSSH Reports and Working Papers -julkaisusarjan. Julkaisusarja on tarkoitettu Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisten alojen tutkimusraporteille, työpapereille ja muille tutkimukseen liittyville kirjoituksille, jotka on suunnattu tieteenalarajat ylittävälle akateemiselle lukijakunnalle erityisesti keskustakampuksen tutkimusalojen piirissä.

Julkaisukieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti. Julkaisun toimituskuntana toimii alkuvaiheessa HSSH:n työvaliokunta, johon saat yhteyden esim. HSSH:n tutkimuskoordinaattorien kautta.

HSSH suunnittelee käynnistävänsä julkaisutoimintaa myös tieteellisesti korkeatasoisille monitieteisille tutkimusjulkaisuille.

Raportti on saatavilla HSSH:n verkkosivuilla.