Pilottiprojekti tuesta EU-hankehakemuksen kirjoittamiseen – Mikko Salmelan PLEDGE-hanke sai tukea projektin kautta

HSSH:n ja HY:n tutkimuksen tuen yhteistyönä toteuttama pilottiprojekti pyrkii saamaan enemmän hakemuksia EU:n Horisontti Eurooppa -rahoitukseen, sekä kasvattamaan kansainvälisen tutkimusrahoituksen määrää.

HSSH:n keskeisiin tehtäviin kuuluu ulkoisen kansainvälisen tutkimusrahoituksen hakemusten tukeminen. Tavoitteena on saada lisää hakemuksia EU:n Horisontti Eurooppa rahoitusmuotoon ja lisätä kansainvälisen tutkimusrahoituksen määrää. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi HSSH on kuluvan vuoden aikana yhdessä HY:n tutkimuksen tukipalvelujen kanssa toteuttanut pilottiprojektia, jonka tarkoituksena oli tarjota ansioituneille tutkijoille tukea Horisontti Eurooppa -ohjelman konsortiohakemuksen kirjoittamiseen. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen valittiin kolme tutkijaa ja tutkimusryhmää.

Yksi projektiin osallistuneista tutkijoista oli dosentti Mikko Salmela hankkeellaan “Politics of Grievance and Democratic Governance” (PLEDGE). ”Politics of grievance” on politiikkaa, jota tehdään koetuista vääryyksistä lähtien ja niitä korostaen. Esimerkkejä ovat kansalaisoikeusliikkeet kuten Black Lives Matter ja #MeToo, ympäristöliikkeet kuten Elokapina ja Fridays for Future, sekä oikeistopopulistiset poliittiset liikkeet. PLEDGE tulkitsee koettujen vääryyksien politiikan tyytymättömyyden, turhautumisen ja epävarmuuden emotionaalisiksi signaaleiksi, jotka voivat kehittyä joko demokratiaa tukevaksi tai sitä uhkaavaksi poliittisen toiminnan muodoiksi.

”Hanke pyrkii tuottamaan uutta ymmärrystä koettujen vääryyksien kanavoitumisesta demokratian vastaisiksi tai sitä tukeviksi kehityskuluiksi, sekä kehittämään emotionaalisesti älykkään hallinnon ja poliittisen viestinnän menetelmiä ja käytäntöjä, jotka edistävät demokraattista kansalaisosallistumista. Hankkeessa luodaan demokratian vastaisen ja sitä tukevan koettujen vääryyksien politiikan emotionaalisten mekanismien malli. Tämä malli selittää kansalaisten ja ryhmien tunteiden, arvojen ja identiteettien keskinäisiä suhteita sekä jäsentää näiden mekanismien psykologiset, sosiokulttuuriset ja poliittiset taustatekijät empiirisesti tutkittaviksi muuttujiksi,” Salmela kertoo.

Hankkeeseen osallistuu 15 kumppania – tutkijoita, poliittisia päättäjiä, kansalaisyhteiskunnan toimijoita sekä kansalaisia – 11 Euroopan maasta; ja sen kontekstina on Covid-19 pandemiasta, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, sekä ilmasto- ja energiakriisistä käytävä poliittinen keskustelu.

PLEDGE -hankkeen hakemuksesta tuli HSSH:n tukiohjelman pilotti, sillä kahden muun ohjelmaan valitun hakemuksen jättöpäivät ovat myöhemmin tänä vuonna sekä ensi vuoden puolella. Salmela oli tyytyväinen tukiohjelman antiin.

”Olen hyvin iloinen ja kiitollinen siitä, että HSSH antoi minulle ja kokoamalleni konsortiolle mahdollisuuden osallistua EU-hankehakemusten tukiohjelmaan. Olen pitkällä tutkijanurallani ehtinyt tutkia monia aiheita, joista tämän hakemuksen aihe eli politiikan psykologia on viimeisin, ja on hienoa, että HSSH halusi tukea tieteidenvälistä hakemustamme,” hän sanoo.

Salmelan mukaan tukiohjelman arvokkainta antia olivat sen mahdollistama postdocin palkkaus kolmeksi kuukaudeksi hakemuksen laatimiseen, tutkimuspalveluiden asiantuntijoiden palvelut, sekä Helsingissä helmikuun alussa järjestetyn hakemuksen kirjoitustyöpajan mahdollistaminen.

”Postdociksi palkattu Ruta Kazlauskaite teki erinomaista työtä, ja hänen panoksensa hakemuksen valmistumisessa oli korvaamattoman tärkeää. Tutkimuspalveluiden Sanna Villikka ja Riikka Sarasjärvi auttoivat parhaansa mukaan sekä konsortion budjetin laatimisessa että vinkkaamalla meille Uudenmaan liiton tarjoamasta tuesta EU-hankehakemuksille. Tämä tuki oli tärkeä, koska se mahdollisti useampien konsortion jäsenten kutsumisen hankkeen kirjoitustyöpajaan. Tuen hakeminen osoittautui huomattavan byrokraattiseksi prosessiksi HSSH:n tukeen verrattuna, mutta onnistui lopulta. HSSH:n tuen lisäksi haluan kiittää Emilia Palosta hankkeen johtamiseen liittyvästä yhteistyöstä, joka mahdollisti hakemuksen lähettämisen,” Salmela sanoo.

”Samaan hakuun jätettiin 24 hakemusta, ja kun oletettavasti kolme hanketta saa rahoituksen, niin kilpailu on kova. HSSH:n tukiohjelma tarjosi konsortiollemme mahdollisuuden kilpailukykyisen hakemuksen laatimiseen. Toivotaan parasta!”

Toteutetusta pilottihankkeesta tähän mennessä saatu palaute on ollut myönteistä ja HSSH:n on tarkoitus jatkossakin tarjota tukea EU-hakemusten tekemiseen. Tuen täsmällinen muoto määrittyy, kun pilottihankkeen tarjoama kokemus on analysoitu ja resurssien rajat kirkastuneet. Seuraavasta tukikierroksesta informoidaan HSSH:n ja tutkimuspalveluiden yhteisessä tiedotustilaisuudessa 23.5.2023.

Lii­ty Hes­sun ys­tä­viin ja saat uu­tis­kir­jeen suo­raan säh­kö­pos­tii­si!

Ohjeet Hessun ystäviin liittymiselle löytyvät täältä.