"Olen aina ollut outo lintu omassa oppiaineessa" - Kolme tohtoriopiskelijaa sai kotipesän HSSH:n monitieteisestä tutkimusohjelmasta

Tohtoriopiskelijat tekevät väitöskirjaansa osana Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen instituutin monitieteistä tutkimusaloitetta, joka tarkastelee datafikaation yhteiskunnallisia vaikutuksia.

– Olen aina ollut outo lintu omassa oppiaineessa, sanoo tohtoriopiskelija Kirsikka Grön.

Hän on valmistunut sosiologiksi ja tekee parhaillaan väitöskirjaa siitä, mitä vallan keskittyminen teknologiajäteille tarkoittaa ihmisille heidän arjessaan. Yksinomaan sosiologiksi hän ei ole koskaan itseään kokenut, sillä tutkimusintressit ovat aina olleet laaja-alaisia.

Outo lintu kokee olevansa myös tohtoriopiskelija Anton Berg. Hän on valmistunut maisteriksi uskontotieteistä, ja melko pian kädessä ovat myös kognitiotieteiden paperit. Väitöskirjassaan Berg tutkii sitä, kuinka affektiivinen sisältö leviää ja muokkaantuu sosiaalisen median alustoilla. Hän käyttää laskennallisia menetelmiä aineiston keräämiseen sekä yhdistetyn teksti ja kuva-analyysin tekemiseen, mikä on harvinaista uskontotieteilijöiden joukossa.

– Uskontotieteessä on toisinaan suhtauduttu empiiriseen tutkimukseen epäillen, ja joskus jopa vihamielisesti. Teoria on tärkeää, mutta haluaa yhdistää sitä datalähtöiseen tutkimukseen, sanoo tohtoriopiskelija Anton Berg.

Molempien tutkimusintressit ovat lähtökohdiltaan monitieteiset, minkä vuoksi he ovat kokeneet itsensä oudoiksi sellaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden keskellä, jotka pysyttelevät tiukemmin valitsemansa tieteenalan perinteissä. Vihdoinkin oudot linnut kokevat löytäneensä kodin, sillä HSSH:n monitieteinen Yhteiskunnan datafikaatio ja ihmistieteet –tutkimusaloite (eng.) vastaa täydellisesti tohtoriopiskelijoiden tutkimusintressejä. Tutkimusaloite tarkastelee digitalisoituneen maailman yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja poliittisia ilmiöitä sekä ongelmia.

Neula löytyi heinäsuovasta

Kolmas HSSH:n tohtoriopiskelija on oikeustieteilijä Laura Kontiainen. Väitöskirjassaan hän tutkii, millä tavalla ihmisten yksityisyys ja suhde omiin henkilötietoihin ja muuhun terveysdataan muuttuvat terveydenhuollon kontekstissa. Terveysdataa pidetään monella tapaa hyödyllisenä ja arvokkaana vaikkapa tutkimuksen ja kaupallisten innovaatioiden kannalta, mutta samaan aikaan siihen liittyy paljon kysymyksiä muun muassa ihmisten yksityisyydestä. Tämä ristiriitaisuus kiinnostaa Kontiaista.

Datafikoituneen yhteiskunnan vaikutuksia, uhkia ja mahdollisuuksia tarkasteleva tutkimusaloite osuu Kontiaisen väitöskirjan aiheeseen täydellisesti.

– Tuntui, että löysin neulan heinäsuovasta, kun näin paikan olevan auki, kuvailee Kontiainen tunnettaan hakiessaan osaksi HSSH:n tutkimusaloitetta.

Monitieteinen yhteistyö ei ole helppoa

Tohtoriopiskelijoiden päätoimisena tehtävän on kirjoittaa väitöskirjaa osana HSSH:n tutkimusaloitetta. Muut tehtävät ja velvoitteet ovat vielä epäselviä, mutta suunnitelmien mukaan heidän toivotaan edistävän alan tohtoriopiskelijoiden monitieteistä yhteistyötä Helsingin yliopistossa. Oudot linnut liikkuvat sulavasti monitieteisessä ympäristössä, ja juuri he rakentavat tärkeitä verkostoja, joiden päälle syntyy uutta tutkimusta. 

Tehtävä on kolmikolle erittäin mieleinen, sillä heidän mielestään monitieteinen tutkimusyhteistyö ei ole vielä juurtunut alalle.

Anton Bergin mukaan ihmistieteissä on jopa konfliktimielialaa, joka ei ruoki monitieteistä yhteistyötä.

– Tarvitaan puhdasta halua ymmärtää toisen tieteenalan käsitteitä ja metodeja. Toivon myös, että monitieteisyys ei ole vain käsitteiden lainaamista tieteenalalta toiselle, sanoo Berg.

Kärsivällisyyden ja keskusteluiden lisäksi monitieteisyys vaatii uskallusta laittaa itsensä likoon.

– Pitää uskaltaa enemmän kysyä, mitä toisen alan tutkija tarkoittaa käyttämällään käsitteellä, pohtii Laura Kontiainen.