Tutkijat ja asiantuntijat L-Ö

Aleksanteri-instituutissa työskentelee noin kuusikymmentä Venäjän ja itäisen Euroopan sekä Euraasian tutkijaa ja asiantuntijaa.

Monitieteinen lähestyminen yhteiskunnan ja politiikan ilmiöihin yhdistää kansainvälisesti korkeatasoista politiikan, historian, kansalaisyhteiskunnan, hallinnon, kulttuurin, ympäristön ja median tutkimusta. Asiantuntijamme ovat valtakunnallisen yliopistoverkoston käytettävissä ja kehittävät opetuksen ja tutkimuksen sekä tietopalvelua koko Suomen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen yhteisölle.

HUOM! Sähköpostiosoitteet ovat lähes poikkeuksetta muotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi.

Lambin, Viktor
Väitöskirjatutkija

Opiskelen Helsingin yliopiston Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelmassa. Olen kirjoittanut filosofian maisteriksi Uralin liittoyliopiston Globaalit ja alueelliset turvallisuusongelmat -ohjelmasta Venäjällä 2020, ja yhteiskuntatieteiden maisteriksi Helsingin yliopiston englanninkielisessä maisteriohjelmassa European and Nordic Studies vuonna 2021. Väitöskirjaopinnoissani keskityn Venäjän strategiseen kommunikaatioon, erityisesti viholliskuvien kehystyksiin kansallisessa diskurssissa. Tämän viitekehyksen puitteissa perehdyn väitöskirjassani Venäjän julkisen diskurssin niin kutsuttuun vihollistamiseen. Kiinnostuksiini lukeutuvat myös Venäjän Euroopan ulkopolitiikka ja Venäjän turvallisuuskysymykset. 
 

 

Yhteyskielet: englanti, venäjä.

Lempinen, Hanna
Vieraileva tutkija

Olen vieraileva tutkija Veli-Pekka Tynkkysen johtamassa Russian Environment -tutkimusryhmässä. Olen kiinnostunut arktisten energiakysymysten sosiaalisista ja kulttuurisista ulottuvuuksista ja tällä hetkellä työskentelen energiasiirtymien oikeudenmukaisuuteen liittyvien teemojen parissa. Pidän tällä hetkellä majaa Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa, mutta liityn FLOWISION-projektin tutkijajoukkoon syksyllä 2023.

Luukkanen, Arto
Yliopistonlehtori

Olen historioitsija (alun perin kirkkohistorioitsija) ja Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistonlehtori Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa. Kaikissa opinnoissani on ollut vahva poikkitieteellinen lähestymistapa: tutkimukseni käsittelee historian lisäksi esimerkiksi valtio-oppia, teologiaa, filosofiaa ja aatehistoriaa. Tämänhetkiset kiinnostukseni kohdistuvat Venäjän nykyhistorian kysymyksiin (Putinin sekurokratian post mortem -historia) ja Ukrainan perestroikan historiaan. Tutkin parhaillaan KGB:n Kiovassa sijaitsevan toimipisteen arkistomateriaalia, "operaatio Blokia" (ukrainalaisia toisinajattelijoita vastaan 1970-luvulla) ja neuvostojärjestelmän viime vuosien historiaa salaisen poliisin näkökulmasta.   
 
Olen ollut Oxfordin yliopiston St Antony's Collegen Vanhempi Liitännäisjäsen vuosina 1999-2000. Vuosina 2005-2006 toimin kansainvälisen suomalais-venäläisen rajat ylittävän yliopistokonsortiohankkeen johtajana. Vuodesta 2006 lähtien olen toiminut Helsingin yliopiston Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistonlehtorina. 

Miklóssy, Katalin
Yliopistonlehtori | Tieteenalavastaava Itäisen Euroopan ja Balkanin tutkimuksessa

Olen itäisen Euroopan poliittiseen historiaan erikoistunut historioitsija ja Helsingin yliopiston poliittisen historian dosentti vuodesta 2008 lähtien. Johdan kansainvälisen tutkimuskonsortion "Analysis and Responses to Extremist Narratives" (ARENAS) Suomi-tiimiä. Toukokuussa 2023 alkaneen nelivuotisen hankkeen tavoitteena on luonnehtia, mitata ja ymmärtää poliittiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan vaikuttavien ääriainesten narratiivien roolia.

Tutkimuksellisesti olen kiinnostunut oikeusvaltiokehityksestä, strategisesta kulttuurista ja nationalismista. Aiempi tutkimukseni käsitteli kilpailun suhdetta yhteiskunnalliseen muutokseen sekä kylmän sodan vuorovaikutteisuuden merkitystä itäblokin transformaatiolle. Avustan usein mediaa, poliittisia päätöksentekijöitä, valtionhallintoa ja kansalaisjärjestöjä. 

Vuonna 2013 minut valittiin Helsingin yliopiston Opettajien akatemian perustajajäseneksi. Olen keskittynyt opetuksen kansainvälistämistehtäviin ja uusien, vuorovaikutteisten menetelmien innovointiin tieteidenvälisen opetuksen tarpeisiin. Näitä päämääriä pyrin edistämään uudessa, kolmen baltialaisen yliopiston konsortion opetusyhteistyöprojektissa (Baltic-Nordic Network for the Advancement of Methodology in Area Studies). Minulla on kokemusta vastaavasta toiminnasta monivuotisessa kansainvälisessä opetusyhteistyössä valkovenäläisten ja georgialaisten yliopistojen kanssa (Basercan-projekti).  

Milani, Irene
Harjoittelija

Akateeminen taustani on kieltenvälisen ja kulttuurienvälisen viestinnän alalla, ja olen suorittanut kanditutkinnon tulkkauksesta ja kääntämisestä Triesten yliopistossa Italiassa. Tällä hetkellä opiskelen Venäjä-tutkimuksen maisteriohjelmassa toista vuotta, ja kiinnostukseni kohdistuu pääasiassa feminismiin ja transnationaaliseen feministiseen aktivismiin Venäjällä ja muissa EECCA-alueen maissa.

MAREEES-ohjelman harjoittelijana avustan ensisijaisesti ohjelman hallinnollisissa tehtävissä. Avustan myös Aleksanteri-konferenssin järjestämisessä sekä Aleksanteri-instituutin tutkijoiden projekteissa.

Mitikka, Eemil
Tohtorikoulutettava

Olen kvantitatiivisiin tutkimusmenetelmiin orientoitunut ja Venäjään sekä entisen Neuvostoliiton alueeseen erikoistunut valtiotieteilijä. Työskentelen tällä hetkellä tohtorikoulutettavana poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelmassa (PYAM). Tarkastelen väitöskirjatutkimuksessani poliittisen osallistumisen suhdetta autokratiaan Venäjällä sekä yleisemmin entisissä neuvostomaissa.

Muravyeva, Marianna
Professori, Venäjän oikeus ja hallinto

Monitieteinen tutkimukseni yhdistelee historiaa, sosiaalitieteitä ja oikeustiedettä, tavoitteena hahmottaa pitkiä kehityskulkuja ja toistuvia rakenteita yhteiskunnan kehityksessä etenkin normatiivisuuden, sukupuolen ja väkivallan näkökulmista. Keväällä 2023 ilmestynyt kirjani "The Foundations of Russian Law" selostaa Venäjän lainsäädännön keskeiset käsitteet ja perusperiaatteet sekä selittää sen käytännön toimintaa alkuperäisten oikeuslähteiden ja oikeuskäytännön avulla. Viimeisimmät hankkeeni ovat käsitelleet perheväkivaltaa, rikoshistoriaa (etenkin naisiin kohdistuneita henkirikoksia), oikeushistoriaa, sukupuolihistoriaa ja seksuaalisuuden historiaa. 

Olen toiminut yhteiskunnallis-oikeudellisten kysymysten parissa vuodesta 1996 niin tutkijana, kouluttajana ja professorina kuin organisaatioiden, kansalaisjärjestöjen ja hankkeiden palveluksessakin. Olen työskennellyt mm. YK:n Keski-Aasia –hankkeessa, naisten turvakotihankkeessa Pietarissa sekä useassa yliopistossa Suomessa, Venäjällä, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Olen perustajajäsen Russian Association of Women’s Historians (RAIZhI) –järjestössä ja hoidan Women and Gender Network of the European Social Sciences History Conference’n yhteispuheenjohtajuutta. Toimitan Palgrave-kustantamon julkaisemaa sarjaa World Histories of Crime, Culture and Violence ja kuulun useiden tieteellisten lehtien (kuten Russian Law Journal and Comparative Legal History) toimituskuntiin.

Mäkinen, Sirke
Venäjän ja Euraasian tutkimuksen yliopistonlehtori

Vastaan toukokuusta 2019 lähtien valtakunnallisen yliopistoverkoston Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen asiantuntijaopinnoista (VIExpert). Suunnittelen ja kehitän opetusta ko. opinnoissa ja opetan ja ohjaan VIExpert-opiskelijoita.

Olen kansainvälisen politiikan tutkija ja tutkinut erityisesti Venäjän roolia kansainvälisissä suhteissa. Tämänhetkiset tutkimusintressini liittyvät korkeakoulutuksen ja kansainvälisten suhteiden väliseen suhteeseen; esimerkiksi Venäjän koulutusdiplomatiaan, Venäjän korkeakoulutuksen markkinointiin ja sen vastaanottoon entisen Neuvostoliiton alueella ja EU-maissa, Venäjän ja EU:n, erityisesti Suomen, välisiin suhteisiin korkeakoulutuksen alalla. Johdan Koneen säätiön rahoittamaa hanketta Koulutusyhteistyöllä kohti hyvän naapuruuden periaatetta (Towards Good Neighbourliness with Higher Education Cooperation). Aiemmin olen tutkinut mm. venäläisten poliittisten toimijoiden geopoliittista argumentaatiota, geopolitiikan opetusta ja opiskelua venäläisissä yliopistoissa sekä venäläisiä rajadiskursseja.

Ennen Helsingin yliopistoa toimin Tampereen yliopistossa yli 20 vuotta eri tutkimus-, opetus- ja hallintotehtävissä, viimeksi yliopistotutkijana ja sitä ennen yliopistonlehtorina. Olen ohjannut kandidaatintutkielmia, pro gradu –tutkielmia ja väitöskirjoja ja opettanut Venäjän sisä- ja ulkopolitiikkaan, geopoliittiseen ajatteluun ja metodologiaan liittyvistä aiheista. Olen vastannut myös Cross-Border International Relations (CBIR) –kaksoistutkinto-ohjelmasta ja toiminut Valtiotieteellisen yhdistyksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana.

Nakonechnyi, Mikhail
Tutkijatohtori

Olen opiskellut historiaa sekä Pihkovan yliopistossa (Pskov State University) että Venäjän tiedeakatemian historiainstituutissa Pietarissa. Osallistuin tutkimusassistenttina Leicesterin yliopiston vankileiritutkimushankkeeseen (Carceral Archipelago project), ja väitöskirjani tein Oxfordin yliopiston St.Peter's Collegessa.

Erityisosaamiseni liittyy vankilääketieteeseen, Gulagiin ja keisarillisen Venäjän vankiloihin, ja syyskuusta 2019 olen tutkinut aihepiireihin liittyviä kysymyksiä Gulag Echoes -hankkeessa.

Oivo, Teemu
Apurahatutkija

Liityin Helsingin yliopiston rahoittamaan kolmivuotiseen tutkimusprojektiin Strategies of Persuasion: Russian Propaganda in Algorithmic Age vuonna 2018. Tässä projektissa tutkin ”vaihtoehtomedioina” esittäytyvien suomalaisten verkkosivustojen tapoja käyttää RT:n ja Sputnikin sisältöjä. Olen myös mukana Aleksanteri-instituutin Russian Media Lab Networkissa.

Tutkimuksellisiin kiinnostuksen kohteisiini kuuluvat lisäksi valtarakenteet institutionalisoituneiden tiedotusvälineiden ja sosiaalisen median venäläisyyteen liittyvissä julkisissa keskusteluissa. Itä-Suomen yliopiston Sosiaalisten ja kulttuurillisten kohtaamisten tohtoriohjelmassa loppusuoralla oleva väitöskirjatutkimukseni käsittelee diskursiivista venäläisyyttä suomalaisissa ja venäläisissä tiedotusvälineissä.

Oroza, Minna
Koulutussuunnittelija

Koordinoin Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen (IKEBB) ja Ukraina-opintokokonaisuuden opetusohjelman suunnittelua ja toteutusta. Toimin myös Baltic-Nordic Network for the Advancement of Methodology in Area Studies (BAMSE 2020) –hankkeen koordinaattorina.

Kurssimme ovat avoimia Helsingin yliopiston tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille sekä valtakunnallisesti Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopintojen (VIExpert) opiskelijoille ja joustavan opinto-oikeuden (JOO) kautta kaikkien Suomen yliopiston opiskelijoiden opiskelijoille. Vastaan opiskelijoiden ja opettajien tuesta ja neuvonnasta sekä huolehdin ohjelmien kansainvälisistä opettajavierailuista. Haluan tarjota opiskelijoille mukavan opiskeluympäristön ja opettajille hyvät mahdollisuudet opettamiseen.

Jos sinulla on kysyttävää IKEBB:iin, Ukraina-kokonaisuuteen tai BAMSE:en liittyen, käännythän puoleeni!

Pallot, Judith
Professori, Tutkimusjohtaja

Olen tutkinut Neuvostoliittoa ja Venäjää 1970-luvulta saakka, ja tehnyt suurimman osan urastani Oxfordin yliopistossa. Olen Oxfordin yliopiston ja Christ Church Collegen emeritusprofessori. Vuodesta 2016 olen toiminut BASEES:in (British Association for Slavonic and East European Studies) presidenttinä.

Tutkimukseni kohteena on viimeisen vuosikymmenen ajan ollut erilaisten vähemmistöjen kokemukset Venäjän vankilajärjestelmästä, etenkin maantieteelliset aspektit huomioiden. Vuonna 2018 sain Euroopan tiedeneuvoston apurahan (ERC Advanced Grant) viisivuotiselle tutkimushankkeelle "Gulag Echoes in the “multicultural prison”: historical and geographical influences on the identityand politics of ethnic minority prisoners in the communist successor states of Russia and Eastern Europe", jota on toteutettu Aleksanteri-instituutissa sen tutkimustyön, verkostojen ja sijannin ansiota. Hankkeen tutkimustyö on yksi vuoden 2023 Aleksanter-konferenssin teeman innoittajista.

Peltonen, Hanna
Koulutussuunnittelija

Koordinoin valtakunnallista yliopistoverkoston maistereille suunnattuja itäisen Euroopan, Venäjän, Keski-Aasian ja Etelä-Kaukasuksen asiatuntuntijaopintoja eli VIExpertiä. Huolehdin, että 12 jäsenyliopiston verkoston tuottamat opintojaksot muodostavat mielekkään ja tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.

VIExpertin 25 opintopisteen asiantuntijaopintokokonaisuudessa on tarjolla noin 100 kurssia vuosittain, ja kirjoilla on yli sata maisteriopiskelijaa ympäri Suomen. Neuvon ja opastan heitä ja huolehdin opintohallinnosta. Tavoitteenani on lisäksi kehittää verkkovälitteistä opetusta edelleen, jotta voisimme tarjota opintosisältöjä maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Olen mukana myös muissa koulutuksen kehittämishankkeissa ja kansainvälisten vaihto-ohjelmien ja opintomatkojen suunnittelussa.

Perkiömäki, Mika
Apurahatutkija

Olen Venäjän kulttuurin ja median ympäristöhumanistiseen tutkimukseen erikoistunut filosofian tohtori. Väittelin Tampereen yliopistossa elokuussa 2021. Väitöskirjassani Imagined Riverography of Late Twentieth-Century Russian Prose tutkin myöhäisneuvostoliittolaisen venäläisen luonnonfilosofisen proosan jokiesityksiä ekokriittisestä näkökulmasta. Väitöstutkimukseni oli osa Suomen akatemian AKVA-ohjelmaan kuulunutta hanketta Vesi sosiaalisena ja kulttuurisena tilana: Muuttuvat arvot ja representaatiot

Aloitin Aleksanteri-instituutissa joulukuussa 2021 hankkeessa FLOWISION: Best from Both Worlds – Enhancing Energy Transition in Russia and Finland by Making Resource Flows Visible, jossa tutkin Venäjän ja Suomen medioituneen tiedontuotannon ja -jakelun fossiilisiin ja uusiutuviin energianlähteisiin sekä ilmastonmuutokseen liittyviä käytänteitä. Toimin myös Idäntutkimus-lehden päätoimittajana ja Suomen slavistipiirin varapuheenjohtaja.. 

Olen opettanut Tampereen yliopiston kielten kandidaattiohjelmassa ja Russian and Eurasian Studies -opintokokonaisuudessa sekä Helsingin yliopiston kielten maisteriohjelmassa ja Master’s Programme in Russian Studies -maisteriohjelmassa.

Pesci, Eugenia
Tohtorikoulutettava

Olen tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelmassa. Toimin tutkijana Aleksanteri-instituutissa H2020 Marie Sklodowska-Curie Actions ohjelman MARKETS-konsortiossa. Helsingin yliopiston alahanke keskittyy epävirallisten ja virallisten sääntöjen ja käytäntöjen muotoutumiseen ja johdonmukaisuuteen Neuvostoliiton jälkeisten instituutioiden kehittymisessä. Väitöskirjassani tutkin ja vertaan epävirallisia käytäntöjä sosiaalisektorin palveluissa Venäjällä ja muissa entisissä sosialistisissa valtioissa sekä näiden käytäntöjen vaikutusta sosiaalipolitiikan toimeenpanoon.

Pinsky, Anatoly
Vieraileva tutkija

Olen moderniin Venäjään ja Eurooppaan erikoistunut historiantutkija. Tutkimukseni painottuu Stalinin ajan ja sen jälkeisen Neuvostoliiton kulttuurihistoriaan. Parhaillaan viimeistelen käsikirjoitusta kirjaan, jonka alustava nimi kuuluu The Origins of the Thaw: Thought and Literature under Stalin and Khrushchev.  Aiempia tekstejäni on julkaistu muun muassa lehdissä Slavic Review, Russian Review, Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. Olen myös venäjänkielisen teoksen Posle Stalina toimittaja: Pozdnesovetskaia sub "ektivnost' (1953-1985) (Pietari: EUSPb press, 2018).

Väittelin Columbian yliopistossa vuonna 2011. Myöhemmin jatkoin samassa yliopistossa opetustyön ja apurahoitteisen tutkimustyön parissa. Olen opettanut möys Cooper Union for the Advancement of Science and Artissa, New Yorkin City Collegessa ja Pietarin eurooppalaisessa yliopistossa ja saanut useita apurahoja, muun muassa Columbian yliopiston Harriman-instituutilta, American Councils for International Education -järjestöltä (ACTR/ACCELS) ja Aleksanteri-instituutilta.

 

Prandin, Federica
Väitöskirjatutkija

Olen Columbian yliopiston Harriman-instituutin rahoittama väitöskirjatutkija ja GLOBSECin Associate Fellow. Jaan aikani politiikkalähtöisen ilmastoturvallisuusanalyysin sekä identiteettipolitiikan ja ilmastonmuutosdiskurssien välisiä yhteyksiä EU:ssa ja Venäjällä käsittelevän väitöskirjani välillä.

Toimin aiemmin GLOBSECin ilmasto-ohjelman johtajana, jossa johdin ilmastovarmuutta ja vihreää siirtymää koskevaa työtä KIE-maissa ja EU:n tasolla. Ennen GLOBSECiin siirtymistäni työskentelin useissa ajatushautomoissa, Euroopan unionin virastoissa ja kansainvälisissä järjestöissä, kuten EU:n turvallisuusalan tutkimuslaitoksessa (EUISS) ja Italian Moskovan-konsulaatissa. Olen valmistunut korkeimmalla arvosanalla MGIMO-yliopistosta (MA Euraasian politiikasta ja taloudesta) ja Milanon katolisesta yliopistosta (BA vieraissa kielissä ja kansainvälisissä suhteissa).

 

Pulkkinen, Karoliina

Tutkijatohtori

Olen tieteenfilosofian tohtori (University of Cambridge) ja erikoistunut arvojen rooliin tieteenharjoittamisessa. Väitöskirjatutkimukseni käsitteli episteemisten arvojen asemaa kemian jaksollisen järjestelmän kehittämisessä. Keskityin muun muassa Dmitrii Mendeleevin jaksollisen järjestelmään. Aleksanteri-instituutisssa tutkin arvojen roolia Neuvostoliiton tieteenharjoittamisessa. Tavoitteenani on selvittää, miten tieteenharjoittamisen historiaan perehtyminen voi auttaa kehittämään tapoja hallita arvojen roolia tieteenharjoittamisessa yleisemminkin.

Aiemmin olen tutkinut arvojen roolia muun muassa ilmastomallintamisessa "Values, Choices, and Uncertainties in Climate Modelling" -hankkeessa, joka toteutettiin yhteistyössä Tukholman yliopiston ilmastotieteilijöiden sekä Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun (KTH) filosofien kanssa. Olen toiminut luennoitsijana Ethics of Medical Technology -kurssilla KTH:lla sekä seminaariopettajana Philosophy of Science sekä Ethics and Politics of Science and Medicine -moduuleissa Cambridgen yliopistossa. Olen tutkimustyöni ohessa ollut perustamassa Jargonium-blogia, joka käsittelee kemian historiaan ja -filosofiaa.

Pynnöniemi, Katri
Apulaisprofessori, Venäjän turvallisuuspolitiikka 

Hoidan Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen Mannerheim-professuuria. Helsingin yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun yhteisprofessuuri on toiminut elokuusta 2017 lähtien. Tehtäviinii kuuluu Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen ja opetuksen kehittäminen Helsingin yliopistossa ja Maanpuolustuskorkeakoulussa. Tutkimustyöni linkittyy osaksi Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-tutkimusryhmän toimintaa.

Lisäksi johdan Helsingin yliopistolla Mannerheim-professuurin työryhmää, joka kokoaa yhteen tutkimusta Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Työryhmän tuottaa tutkimustietoa Suomen strategisen toimintaympäristön muutostekijöistä. 

Omassa tutkimuksessani tarkastelen Venäjän strategisen ajattelun muutosta, erityisesti uhka-analyysia ja sitä ohjaavia oletuksia, Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan tukevaa sotaretoriikkaa ja Venäjän sotatieteiden parissa käytyä keskustelua (hyökkäys)sodan tavoitteista.  

Ruokolainen, Mira
Väitöskirjatutkija

Olen väitöskirjatutkija poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelmassa.  

Tutkin väitöskirjassani islamiin ja muslimiväestöön kohdistettujen uhkakuvien muodostumista, etenkin Venäjän strategisten narratiivien ja sodankäynnin yhteydessä. Tutkimuksen tavoitteena on valottaa Venäjän strategisen ajattelun ja väestönhallinnan käytäntöjen kehitystä sekä uhkien arviointiin ja ennakointiin vaikuttavia taustatekijöitä.  

Toteutan tutkimustani osana Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikan monitieteiseen tutkimukseen erikoistunutta Mannerheim-professuurin työryhmää. 

Sokolova, Anna
Apurahatutkija

Olen historiantutkimusta ja antropologiaa työssäni yhdistävä Neuvostoliiton historian tutkija. Ensisijainen tutkimustavoitteeni on valottaa taustamekanismeja, joiden avulla Neuvostoliiton toiminta kehittyi uusilla maantieteellisillä alueilla ja tietyillä elämänalueilla materiaalisuuden, ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen ja sosiaalisten siteiden kautta. 

Ensimmäinen kirjani "New Death for a New Man? Funeral Culture of the Early USSR" (venäjäksi) julkaistiin vuonna 2022 New Literary Observer -kustantamossa. Parhaillaan viimeistelen toisen kirjani käsikirjoitusta, 'Socialism in the Woods: Dweling in Emerging Materiality of Late Soviet Union".

Aleksanteri-instituutissa toteutan Suomen Kulttuurirahaston rahoittamaa tutkimusprojektia 'Reproducing Sovietness: Materiality, Gender and Human-Nature Interaction'. Hankkeen tavoitteena on analysoida, miten Neuvostoliiton myöhäismodernin ajan käytännöt määrittyivät sukupuolen mukaan ja missä määrin ne uusintuvat sekä Venäjän Karjalan nykyasukkaiden että Suomeen muuttaneiden keskuudessa. 

Tarasenko, Anna
Apurahatutkija

Olen yhteiskuntatieteiden tohtori, ja olen erikoistunut Venäjän sosiaalipolitiikan ja instituutioiden tutkimukseen. Hyödynnän tutkimuksessani sekä laadullisia ja määrällisiä empiirisiä menetelmiä. Johdan Koneen Säätiön rahoittamaa tutkimushanketta " Sensing as a Refugee": Vulnerable Bodies on the Move" (2023–2026). 

Tuorein tutkimusartikkelini East European Politicsissa ilmestynyt  "Outsourcing Elderly Care to Private Companies in Russia: (non)Compliance and Creative Compliance as Responses to the Principal-Agent Problem" . Yhteiskirjoittamiani ja yhteistoimitettuja tutkimuksia on ilmestynyt Post-Soviet Affairs- ja Europe-Asia Studies -julkaisuissa sekä Routledge Advances in Social Work -sarjassa.

Tynkkynen, Veli-Pekka
Professori, Venäjän ympäristöpolitiikka

Hoidan vuoden 2018 alusta Venäjän ympäristöpolitiikan professuuria keskittyen Venäjän ympäristön hallintaan, luonnonvarojen hyödyntämiseen ja aluekehitykseen liittyvään vallankäyttöön. Johdan Koneen Säätiön rahoittamaa Flowision-tutkimushanketta, joka tarkastelee, miten fossiilinen ja uusiutuva energia näyttäytyvät osana yhteiskuntaa Venäjällä ja Suomessa. Vuosina 2011–2017 toimin Venäjän energiapolitiikan professorina, ja nykyisessä toimessanikin energia- ja ilmastoteemat ovat vahvasti läsnä.

Opetan ja annan ohjausta niin kansainvälisessä MAREEES-maisteriohjelmassa kuin muissakin Aleksanteri-instituutin koordinoimissa opintokokonaisuuksissa. Lisäksi osallistun aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun mediassa ja julkisissa tilaisuuksissa sekä  viranomaisyhteistyön, selvitysten ja lausuntojen kautta.

Viljanen, Elina
Vieraileva tutkija

Olen koulutukseltani musiikkitieteilijä ja erityisosaamiseni kuuluu Venäjän tutkimus ja aatehistoria, etenkin länsimaisen taidemusiikin historia ja musiikkitiede, neuvostoliittolainen musiikkitiede, Venäjän/Neuvostoliiton aatehistoria ja filosofia sekä Stalinismi ja neuvostokulttuuri. Tutkimusprojektini käsittelee neuvostoliittolaisia kulttuuriteorioita, musiikkitiedettä ja Neuvostoliiton aatehistoriaa Stalinin aikana. Projektini liittyy laajempaan kansainväliseen ja monitieteiseen Russian Cultural Modernization during Stalinism-projektiin Aleksanteri-instituutin Venäjän/Neuvostoliiton aatehistorian työryhmässä.

Väittelin filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistosta väitöskirjallani The Problem of the Modern and Tradition: Early Soviet Musical Culture and the Musicological Theory of Boris Asafiev (1884–1949) tammikuussa 2017. Väitöskirjassani analysoin neuvostokulttuuria, musiikkia, filosofiaa ja tiedettä 1920-luvulla. 

Zavadskaya, Margarita
Apurahatutkija

Margarita Zavadskaja on väitellyt yhteiskunta- ja valtiotieteiden tohtoriksi Euroopan yliopistoinstituutissa (EUI) (Fiesole, Italia, 2017). Hän on työskennellyt tutkijana ja luennoitsijana Electoral Integrity Project -hankkeessa (Harvardin ja Sydneyn yliopistot, 2015), Pietarin eurooppalaisessa yliopistossa (2016-2022) ja Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa (2018-2022). Vuosina 2019-2022 Margarita toimi PI:nä tutkimushankkeessa "Electoral Malpractice, Cybersecurity and its Political Consequences in Russian and Beyond (ElMaRB)". Vuodesta 2023 lähtien Margarita toimii toisena päätoteuttajana PROPA Panel Study of Russian Public Opinion and Attitude -hankkeessa.

Margarita on julkaissut laajalti artikkeleita vaalien roolista autoritaarisissa valtioissa, joukkoprotesteista ja julkisesta mielipiteestä muun muassa seuraavissa lehdissä: Electoral Studies, Democratization, East European Politics, Post-Soviet Affairs, Russian Politics, Europe-Asia Studies. Hän on toimittanut kirjan Politics of the Pandemic: Blame Game and Governance in Russian and Central-Eastern Europe (Routledge, 2023) ja toisena toimittajana teoksessa Electoral Integrity and Political Regimes: Actors, Strategies and Consequences (Routledge, 2018). Tällä hetkellä Margarita keskittyy OutRush-tutkimushankkeen puitteissa venäläisen maastamuuton poliittisiin vaikutuksiin vastaanottavissa maissa, myös EU:n jäsenvaltioissa.

Zeveleva, Olga
Tutkijatohtori

Väittelin Cambridgen yliopistossa sosiologian tohtoriksi vuonna 2019. Minulla on tohtorintutkinto myös Higher School of Economicsista vuodelta 2016. Työskentelen tutkijatohtorina Euroopan tutkimusneuvoston rahoittamassa “Gulag Echoes in the Multicultural Prison” -hankkeessa, missä selvitän, miten vankien etninen, poliittinen ja kansallinen identiteetti muotoutuu venäläisessä rangaistusjärjestelmässä.   

Tutkimusalani on poliittinen sosiologia ja sosiaalisen kontrollin järjestelmät, eli se, miten valtiot luovat ja ylläpitävät arkipäivän sääntelyä, ja miten ihmiset siihen suhtautuvat. Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelin paikallisten journalistien identiteetin rakentumista Krimin miehityksen aikaan. Miten journalistit rakensivat identiteettiään ammattilaisuuden, etnisyyden ja kansalaisuuden konteksteissa? Tein myös vertailevaa tutkimusta journalistisen vapauden rajoista rauhan ja konfliktin aikoina tutkimuskohteinani Tatarstan ja Krimi.