Research

Helsinki Social Computing group is actively researching the intersection between the society and computers. Our work is post-disciplinary: our competences and contributions are not specific to a single discipline, rather we mix & match theories and methodologies to produce science.
Focus area: Digital democracy and politics

Our group examines the political nature of technology and tensions between technology and democracy. We are fuelled to understand how technology developers could better account for politics and society in their work.

Interrogating the politics of information systems (2020-2024)

Hanke haastaa yhteiskuntatieteiden kriittistä teknologiatutkimusta selvittämään tarkemmin, kuinka tietojärjestelmien valta toimii. Käytämme tähän selvitykseen taiteen, designin ja tietokoneen ja ihmisen vuorovaikutuksesta tuttuja konstruktiivisia tutkimusmenetelmiä. Näiden tutkimusmenetelmien avulla tutkimme kuinka ideologiat sekä arvot vaikuttavat tietojärjestelmien suunniteluun ja kuinka tietojärjestelmät tulevat osaksi politiikan toiminnan kenttää.

Tietojärjestelmien, kuten algoritmien ja alustojen, valta on ollut voimakkaasti esillä yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa tällä vuosikymmenellä. Tutkimus on painottunut erityisesti tapausten analyysiin sekä haastattelumenetelmiin. Näillä menetelmillä kuitenkin tutkimukselle näkymättömäksi on jäänyt erilaiset keskustelut ja pohdinnat, jotka tapahtuvat tietojärjestelmiä suunnitellessa ja rakentaessa. Luomme spekulatiivisen sekä yhteissuunnittelun menetelmillä tilanteita, joissa voimme havainnoida näitä keskusteluja ja pohdintoja ja ymmärtää paremmin erilaisia ideologioita sekä oikeuttamisen tapoja: tietojärjestelmään kuitenkin pitää valita yksi toteutustapa.

Hankkeen perusteella pohdimme laajemmin spekulatiivisten haastattelumenetelmien sekä kokeellistesti luotujen yhteissuunnittelutilanteiden käyttöä yhteiskunnan digitalisaation tutkimusmenetelmänä.

Focus area: Digital and computational methods in social science

Our group is in the forefront of computational social science, both applying computational methods for social science research as well as pushing the methodological frontiers: building tools for computational social sciences and establishing best practices how social scientists ought to use computational methods.

Kuvallisen median laskennallisen analyysin välineet (2020-2021)

Kuvien sekä visuaalisen materiaalin rooli on kasvanut niin journalistisesti tuotetussa mediassa kuin sosiaalisen median palveluissa. Pysyäkseen relevantteina muuttuneessa viestintäympäristös-sä, viestintäalan tutkijoiden tulee laajemmin ottaa huomioon myös näiden aineistojen visuaalinen näkökulma työssään. Toisaalta, sosiaalisen median visuaaliset aineistot voivat myös luoda rikkaan pohjan kuvajournalismille ja tarinan kerrontaan kuvien avulla. Kuitenkin tällä hetkellä visuaalisen viestinnän tutkimus pohjautuu suurilta osin laadulliseen tarkasteluun. Puhtaasti laadullinen ote jättää huomiotta massadatan (big data) kasvavan roolin yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Kuvien sisällönanalyysi on mahdollista tehdä myös tietokoneavusteisesti käyttäen esimerkiksi Googlen Vision AI-palvelua. Kuvatunnistuspalveluiden osalta epävarmuutta tuo eri kuvatunnistuspalveluiden varsin erilaiset tulkinnat kuvista ja niiden sisällöistä. Hanke rakentaa työvälineitä ja mittareita näiden epävarmuuksien mittaamiseen.

Lobbying on social media (2023-2027)

Lobbyists can have a lot of influence in political decision-making. That is why it is important to know who is lobbying, how and what effects lobbying has. Traditionally, lobbying has mostly taken place hidden from the public, but now social media – especially Twitter – has become a new tool and channel for lobbying.

Work done together with Juho Vesa and his team.