19.10.2021 klo 12 | Miten maailman maat pysäyttävät luontokadon?

Mik­si tiet­ty aihe on juu­ri nyt pin­nal­la? Tie­de­kul­man Pin­nal­la auttaa ym­mär­tä­mään maa­il­man ta­pah­tu­mia ja ajan­koh­tai­sia il­miöi­tä laa­jem­min – tut­ki­tun tie­don avul­la. Oh­jel­mas­sa vaih­tu­vat asian­tun­ti­jat avaa­vat ajan­koh­tais­ten ta­pah­tu­mien taus­to­ja ja mer­ki­tys­tä. Syk­syn 2021 Pin­nal­la-oh­jel­mat teh­dään yh­teis­työs­sä Hel­sin­gin Sa­no­mien kans­sa.

Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan pikaisia toimia. Tiedekulman Pinnalla-ohjelmassa 19.10.2021 klo 12 taustoitetaan ajankohtaisia luontokadon kysymyksiä ja pureudutaan luonnon monimuotoisuutta käsitteleviin kansainvälisiin neuvotteluihin.

Luontokadon pysäyttämistä koskevat neuvottelut ovat siirtyneet pandemian takia jo kahdesti. Lokakuussa valtiot pääsevät vihdoin neuvottelemaan, kun YK:n biodiversiteettikokouksen (COP-15) ensimmäinen vaihe käynnistyy virtuaalikokouksella ja osittain paikan päällä Kiinan Kunmingissa. Kaksiosaisen kokouksen tavoitteita on verrattu Pariisin ilmastosopimukseen.

Pinnalla-ajankohtaisohjelmassa 19.10. keskustelemassa Luonnontieteellisen keskusmuseon johtaja, lajien uhanalaisuusarvioinnin asiantuntija Aino Juslén, Yhdysvaltain tutkimuksen professori, ympäristöhistorian tutkija Mikko Saikku ja ympäristöneuvos Marina von Weissenberg ympäristöministeriöstä. Keskustelun juontaa Helsingin Sanomien luontokadon kirjeenvaihtaja Petja Pelli.

SEURAA KESKUSTELUA SUORANA 19.10.2021 KLO 12 TÄSTÄ LINKISTÄ