Keynote speakers
NNFF9 – Nordic Conference for Research in L1 Education
Christina Hedman, Stockholm University

Christina Hedman holds a position as full Professor in Swedish as a second language at the Department of Teaching and Learning, Stockholm University, Sweden. Her research focuses on the importance of language education policy, language ideology and language didactics for multilingual students speaking minority languages, their language development and learning in Swedish schools. Based on a linguistic ethnographic approach, and in collaboration with affected teachers, she has done fieldwork in various projects and educational settings, e.g., the school subject Swedish as a second language and the mother tongue subject (regarding minority languages), as well as in various introductory classes for newly arrived students. In her later research projects, Hedman has studied the Swedish public library's policy of multilingualism and how visual resources can be used in Swedish language teaching for immigrants, signs for immigrants and special education for adults.

 

Keynote lecture (held in Swedish):

  • Att möta utmaningar i språkligt heterogena klassrum med många förstaspråk: scenarier av möjligheter / Meeting challenges in linguistically heterogeneous classrooms with multiple first languages: scenarios of possibility

I föredraget adresseras dagsaktuella frågor om minoritetsspråkstalande elevers möjligheter till flerspråkig utveckling i en skolmiljö präglad av ett majoritetsspråk. Fokus är på hur språkliga undervisningserbjudanden i skolan är avhängiga den lokala språkekologin, -ideologin och utbildningspolicyn. En vägledande fråga är vilket handlingsutrymme lärare ges och tar i den lokala praktiken i förhållande till rådande styrdokument. Här tar jag inspiration från Angela Creese och Adrian Blackledge (2019, s. 812) som menar att vi behöver “in depth sociolinguistic and ethnographic case-study descriptions” av flerspråkig användning, även i undervisning. Utifrån fältarbete i olika undervisningssammanhang i Sverige belyser jag betydelsen av samarbete mellan olika (språk)lärare för att främja elevers flerspråkiga utveckling. Jag visar exempel på hur lärare tillsammans kringgår begränsningar i rådande policy och utmanar en stelbent förståelse av elevers språkanvändning. Jag diskuterar vidare behovet av att undersöka andra kontexter än traditionella utbildningsinstitutioner, då dessa andra kontexter kan bidra med värdefulla ’scenarier av möjligheter’ (scenarios of possibility, Heath 2000) av betydelse för skola och utbildning. Här exemplifierar jag med etnografisk forskning från ett folkbibliotek i en språkligt heterogen förortsmiljö där vi har studerat hur flerspråkighetspolicyn i bibliotekslagen tar sig uttryck in situ. Resultaten visar hur föräldrar med migrationsbakgrund aktivt, medvetet och systematiskt arbetar för barnens flerspråkiga språk- och litteracitetsutveckling med bibliotekets hjälp.

Litteratur

  • Creese, A., & Blackledge, A. (2019). Translanguaging and public service encounters: Language learning in the library. Modern Language Journal, 103(4), 800–814.
  • Heath, S. B. (2000). Seeing our way into learning. Cambridge Journal of Education, 30(1), 121–132.
Satu Grünthal, University of Helsinki

Keynote lecture:

More information to be announced.