Studier

Är du intresserad av läkemedel, hälsa och välmående? Studierna i farmaci ger dig mångsidiga kunskaper och färdigheter inom läkemedelsbranschen.

Läkemedel kommer att användas och behövas också i framtiden, så branschen erbjuder utmärkta sysselsättningsmöjligheter.

Målet med farmaceutexamen är att utbilda experter på farmaci för samtliga områden inom hälso- och sjukvården och ge förutsättningar för upprätthållande och utveckling av yrkeskompetensen. Målet är att du tillägnar dig de kunskaper och kompetenser som beskrivs nedan.

Varför utbildningsprogrammet för farmaceutexamen?

Kunskapsmål

Efter avlagd examen

 • Kan du tillämpa grundkunskaper i naturvetenskaper och biomedicin i ditt arbete som farmaceut.
 • Behärskar du läkemedelsbehandlingen som helhet från läkemedelstillverkning till säker och ändamålsenlig användning av läkemedel.
 • Har du en bild av det farmaceutiska området som helhet inklusive sysselsättningsmöjligheter, farmacins roll och betydelse i samhället och vården såväl i Finland som internationellt.
 • Har du de språk- och kommunikationsfärdigheter som behövs för farmaceutiska expertuppgifter. 
 • Förstår du de ekonomiska grundprinciperna för företagsverksamhet och hälso- och sjukvårdens samhälleliga funktioner.

Kompetensmål

Efter avlagd examen

 • Har du skapat dig en yrkesidentitet och förstår din roll som expert och din uppgift inom hälso- och sjukvården.
 • Har du förmåga till kritiskt tänkande, dvs. du kan bedöma information och tillämpa forskningsrön i ditt arbete.
 • Har du god problemlösningsförmåga och god tolerans för osäkerhet och kan ta reda på saker självständigt.
 • Förstår du vikten av livslångt lärande, är motiverad att utveckla dig själv och kan handla självständigt, kreativt, etiskt och ansvarsfullt och följer principerna för hållbar utveckling.
 • Har du god kommunikations- och interaktionsförmåga i olika situationer, både med kunder och i mångprofessionella team.
Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

Farmaceutexamen är en lägre högskoleexamen som omfattar 180 studiepoäng. Undervisningen i utbildningsprogrammet är ordnad så att examen kan avläggas på tre år som heltidsstudier. I programmet tillämpas en undervisningsplan som utgår från en temamodell, där studierna är grupperade i mångvetenskapliga helheter som ordnas i samarbete mellan olika ämnen. Målet med temamodellen är att integrera studierna i större helheter. Utbildningen består av fyra tematiska helheter och inkluderar ett slutarbete och två praktikperioder på tre månader i ett apotek.

Farmaceutexamen innehåller följande grund- och ämnesstudier (tematiska helheter):

 • Tema 1: Vetenskapligt tänkande och yrkesmässig utveckling 50 sp
 • Tema 2: Patienten och läkemedelsbehandling 55 sp
 • Tema 3: Farmaceutiska naturvetenskaper 55 sp
 • Tema 4: Valfria studier 20 sp

De valfria studierna  kan innehålla minst ett eller två av följande farmaceutiska studiealternativ:
a) Klinisk farmaci
b) Läkemedelsindustrin och arbete vid myndigheter
c) Forskning och vetenskapligt tänkande

Un­der­vis­ning­en

Studierna i farmaci introducerar dig till läkemedlens och hjälpämnenas kemi, läkemedelstillverkning, biomedicinsk farmaci, läkemedelsbehandling och läkemedel i samhället.

Utbildningsprogrammet är planerat så att de teoretiska kurser, övningsarbeten i laboratorium och grupparbeten som ingår i studierna kan genomföras på tre år. Studierna innehåller utöver föreläsningar också arbete i laboratorium och i smågrupper samt många andra omväxlande undervisningsformer, till exempel självständiga arbeten och projekt. Farmaci är ett mycket brett område eftersom studierna innehåller grunderna i alla farmaceutiska ämnen vid fakulteten.

De teoretiska studierna omsätts i praktiken under två (avlönade) praktikperioder på tre månader i ett apotek eller sjukhusapotek. Den andra praktikperioden kan också genomföras utomlands. Under praktiken får du använda dina kunskaper och färdigheter i det verkliga livet och lösa problem, ge hälsorådgivning och betjäna kunder.

Du kan utöka dina kunskaper efter eget intresse genom att välja valfria kurser från din egen eller någon annan fakultet.

Läs mer om kurser.

Lär­doms­prov

Slutarbetet för farmaceutexamen är ett examensarbete som omfattar sex studiepoäng och genomförs i regel i slutet av studierna.

Examensarbetet behandlar ett ämne inom farmaci som studenten har blivit tilldelad eller valt själv. Slutarbetet är antingen en litteraturöversikt eller en mindre undersökning som genomförs självständigt eller i par.

Examensarbetena i farmaci presenteras årligen vid fakultetens gemensamma examenssymposium, där studerandena får öva sig i att hålla ett vetenskapligt föredrag och presentera sina forskningsresultat. Slutarbetet övar de studerande i att skriva vetenskapliga texter, motivera forskningsresultat samt ge och ta emot konstruktiv kritik.

Stu­di­e­li­vet

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.

Att studera vid Helsingfors universitet är mer än bara föreläsningar och tentamina! En av de bästa bitarna med att studera vid Helsingfors universitet är den livliga och mångsidiga studentgemenskapen. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem hittar du såväl ämnes- och fakultetsföreningar som nationer och ett brett utbud av fantastiska hobbyföreningar. Du kan även få studiepoäng för ämnesföreningsverksamhet.