Urvalsprov

På den här sidan hittar du information om urvalsprovet inom urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi.

Urvalsprovet våren 2023 ordnas onsdag 24.5.2023 klo 9.00–12.00 samtidigt vid Helsingfors, Östra Finlands, Jyväskylä, Uleåborg, Tammerfors och Åbo universitet. Förhandsmaterialet och anvisningar till deltagarna i urvalsprovet publiceras 26.4.2023 kl. 12.00. Urvalsprovet är ett digitalt prov och ordnas som övervakade provtillfällen i lokaler som bestäms av universitetet.

Du ska ha med dig ett giltigt identitetsbevis och en egen bärbar dator som du deltar i provet med. Du kan inte delta i urvalsprovet utan en bärbar dator och ett identitetsbevis.

Anvisningar för urvalsprovet

Se anvisningar för det digitala urvalsprovet i Vallu-tjänsten på universitetens gemensamma webbplats:

Anvisningar för det digitala urvalsprovet - Vallu-tjänsten för urvalsprov

På sidan finns det allmänna anvisningar för det digitala urvalsprovet och anvisningar för bärbar dator samt krav på utrustningen.

Det digitala urvalsprovets funktionsräknare

Det digitala urvalsprovets funktionsräknare har följande funktioner:

 • addition, subtraktion, multiplikation, division
 • parenteser
 • andra potens och kvadratrot
 • tiopotens ja allmän potens
 • trigonometriska funktioner (vinkelvärden i grader)
 • naturlig logaritm (ln) och tiologaritmer (log)
 • konstanterna π och e
 • resultatet av den föregående räkneoperationen i ANS-variabeln
 • uttryckets värde kan lagras i minnet Min och hämtas ur minnet Mout.

Ta med dig till urvalsprovet

Dessutom kan du ta med dig till urvalsprovet

 • Skrivredskap (penna, suddgummi, vässare och linjal)
 • En dryckesflaska med kork och en liten matsäck i transparent omslag. Undvik kraftigt doftande eller allmänt allergiframkallande drycker och matvaror. 
 • Separat trådbunden mus och tangentbord eller nummertangentbord. OBS! Det är förbjudet att använda trådlös utrustning.
 • Läkemedel och individuellt förpackade menstruationsskydd som du eventuellt behöver under provet. Medicinerna ska avlägsnas från originalförpackningarna, med undantag av tryckförpackningar. Visa medicinerna för övervakaren när du kommer in i salen.
 • Öronproppar för engångsbruk. Observera att du då eventuellt inte hör de tilläggsanvisningar som ges i provet.
 • En ansiktsmask och handdesinfektionsmedel i en liten transparent flaska. 

Godkända identitetsbevis är giltigt

 • pass,
 • finländskt körkort,
 • bildförsett identitetskort som utfärdats av polisen och
 • bildförsett id-kort som utfärdats inom EU eller ESS.

Ett föråldrat pass eller identitetskort duger också om giltighetstiden löpt ut för högst ett år sedan. Du måste dock kunna identifieras på bilden. Du ska ha med dig ett egentligt identitetsbevis, en bild av identitetsbeviset räcker inte.

Ditt prov bedöms inte om du inte har ett giltigt identitetsbevis med dig.

Läs de övriga anvisningarna för deltagande i urvalsprovet noggrant på sidan Anvisningar för det digitala urvalsprovet – Vallu-tjänsten för urvalsprov (på webbplatsen universitetsantagning.fi).

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Se närmare anvisningar om hur du kommer till provet på webbplatsen för det universitet vars prov du deltar i.

Anvisningar om hur du kommer till provplatsen:

Ansökan om individuella arrangemang görs med en separat blankett. Det ska framgå av ansökan exakt vilka slags arrangemang ansökan gäller. Ansökan lämnas in till det universitet där du har meddelat att du skriver urvalsprovet.

Urvalsprovet kan ordnas i en separat lokal och man kan använda särskilda material eller hjälpmedel efter behov. Högst 30 minuter extra tid kan beviljas för att skriva provet. Den extra tid som beviljas är densamma för alla sökande som deltar i urvalsprovssamarbetet inom psykologi och logopedi.

Den som ansöker om individuella arrangemang på grund av hälsoskäl måste bifoga ett läkarutlåtande av vilket skadans eller sjukdomens art och behovet av individuella arrangemang framgår. För att visa lässvårigheter eller skrivsvårigheter krävs ett utlåtande från en speciallärare, psykolog eller talterapeut. Som intyg över behovet av individuella arrangemang godkänns också studentexamensnämndens beslut om specialarrangemang, om behovet av specialarrangemang framgår av beslutet.

Ansökan om individuella arrangemang ska vara universitetet tillhanda senast 6.4.2023 före kl.15.00. Ansökningar som kommer in senare kan godkännas endast om den sökande kan visa att behovet av individuella arrangemang har uppstått efter att ansökningstiden gick ut och inte gick att förutse före det.

I universitetets beslut beaktas redogörelsen som den sökande lagt fram samt urvalsprovets längd och karaktär.

Urvalsprovet bedöms i enlighet med universitetets anvisningar och vid bedömningen tillämpas samma principer som på andra sökande. Läkarutlåtanden ska inte fogas till provsvaren och information om den sökandes skada eller sjukdom förmedlas inte till den som bedömer provet.

Ansökningsblanketter enligt universitet:

Urvalsprovet 2023

Samarbete mellan urvalsproven i psykologi och logopedi: förhandsmaterial för urvalsprovet 2023 (publicerat 26.4. kl. 12.00)

Förhandsmaterial till urvalsprovet i psykologi och logopedi våren 2023 består av nio (9) artiklar och en (1) förteckning med centrala termer som stöd för instuderingen. Du kan ladda ner allt material direkt från den här sidan.

Artiklar (1-9):

 1. Hietanen, J. O., Peltola, M. J., & Hietanen, J. K. (2020). Psychophysiological responses to eye contact in a live interaction and in video call. Psychophysiology, 57(6), e13587. 
 2. Jayes, M., Palmer, R., & Enderby, P. (2021). Giving voice to people with communication disabilities during mental capacity assessments. International Journal of Language & Communication Disorders, 56(1), 90–101. 
 3. Kottwitz, M. U., Otto, K., Elfering, A., Garrido Vásquez, M. E., Braun, S., & Kälin, W. (2021). Why do illegitimate tasks cause pain? Qualitative job insecurity as an underlying mechanism. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 6(1), 3, 1–12.  
 4. Loscalzo, Y., & Giannini, M. (2022). Studyholism: A new Obsessive-Compulsive Related Disorder? An analysis of its association with internalizing and externalizing features. Frontiers in Psychology, 734116.
 5. MacDonald, S. (2017). Introducing the model of cognitive-communication competence: A model to guide evidence-based communication interventions after brain injury. Brain Injury31(13–14), 1760–1780. 
 6. Railo, H., & Hurme, M (2021). Is the primary visual cortex necessary for blindsight-like behavior? Review of transcranial magnetic stimulation studies in neurologically healthy individuals. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 127, 353–364.  
 7. Stahl, B., Mohr, B., Büscher, V., Dreyer, F.R., Lucchese, G., & Pulvermüller, F. (2018). Efficacy of intensive aphasia therapy in patients with chronic stroke: A randomized controlled trial. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 89(6), 586–592.  
 8. Trevethan, R. (2017). Sensitivity, specificity, and predictive values: Foundations, pliabilities, and pitfalls in research and practice. Frontiers in Public Health, 5, 307. 
 9. Ylinen, S., Nora, A., & Service, E. (2020). Better phonological short-term memory is linked to improved cortical memory representations for word forms and better word learning. Frontiers in Human Neuroscience, 14, 209. 

Förteckning med centrala termer

Det är inte tillåtet att använda materialet under urvalsprovet.

Urvalsprovet består av endast en del och varar i tre timmar. Urvalsprovet kan innehålla såväl flervalsuppgifter som uppgifter av annan typ.

Uppgifterna förutsätter att man har förmåga att förstå och tillämpa urvalsprovets förhandsmaterial och det material som delas ut vid provet, att man förstår vetenskapligt tänkande och vetenskapliga metoder, kan tolka materialet samt har förmåga att dra slutsatser och föra fram insikter om kunskapsstoffet i förhandsmaterialet och/eller materialet som delas ut vid provet. Urvalsprovet kan dessutom innehålla uppgifter som kräver uträkningar. Dessutom kan tabeller, bilder och formler delas ut vid provet.

Det är möjligt att få uppgifterna på svenska eller finska och du ska besvara uppgifterna på samma språk. Du väljer om du skiver urvalsprovet på svenska eller finska i början av det digitala provet. Du kan inte ändra ditt val mitt i provet. Du kan inte få uppgifterna på båda språken.

Uppgifterna i urvalsprovet har delats in i olika delar. Sökanden får poäng för varje del. Det slutliga antalet poäng för urvalsprovet är det sammanlagda poängantalet för alla delar. För att bli beaktad i urvalet ska sökanden höra till de 30 procent bästa av alla sökanden med beaktande av alla sökanden som deltar i urvalsprovet i urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi.

Om flera sökande har samma poäng och kvoten för antagna överskrids, avgörs situationen genom följande kriterier:

 1. poäng från del 1
 2. poäng från del 2
 3. poäng från del 3
 4. poäng från del 4

Om sökandena efter detta fortfarande har lika många poäng, gör Studieinfo en utlottning bland de sökande som har samma antal poäng.

Efter urvalsprovet

Var ser jag mina poäng från urvalsprovet?

Resultaten från vårens andra gemensamma ansökan publiceras senast 7.7.2023. Dina poäng från urvalsprovet visas i Studieinfo. 

Du kan se dina svar i urvalsprovet via tjänsten Urvalsprovspoängen. Anvisningar för att använda tjänsten finns nedan. Anvisningarna för urvalsprovstjänsten uppdateras innan resultaten från urvalet 2023 publiceras.

Att logga in i tjänsten för poäng från urvalsprovet

Urvalsprovspoäng-tjänsten öppnas 8.7.2023 kl 12. Tjänsten är öppen till 31.12.2023.

 1. Gå på sidan https://tulokset.korkeakouluun.fi. (Tjänsten öppnas 8.7.2023)
 2. Logga in med hjälp av stark autentisering via tjänsten Suomi.fi.

Om du inte har möjlighet till stark autentisering via tjänsten Suomi.fi, kan du logga in i Urvalsprovspoäng-tjänsten genom den ansökan som du lämnade in i vårens andra gemensamma ansökan:

 1. När du lämnade in din ansökan fick du ett bekräftelsemeddelande från Studieinfo (adressen noreply@opintopolku.fi) med rubriken ”Studieinfo: Din ansökan har mottagits”. Leta fram meddelandet i din e-post. Kontrollera att du letar efter meddelandet i samma tjänst vars e-postadress du uppgav i din ansökan.
 2. I meddelandet finns en länk till din ansökan. Länken är aktiv i 14 dygn. Du kan beställa en ny länk genom att klicka på den föråldrade länken. Det kan ta flera timmar innan du får länken till din e-post.
 3. Öppna din ansökan genom att trycka på den nya länken.
 4. Leta fram avsnittet länken till Urvalsprovspoäng-tjänsten. Länken för dig till Urvalsprovspoäng-tjänsten.

Om du är missnöjd med resultatet från urvalet kan du skriftligen begära rättelse hos universitetet senast den 21 juli 2023 kl. 15.00 eller minst 14 dygn efter att urvalen publicerats. En begäran om omprövning ska vara motiverad och riktas till det universitet vars antagningsbeslut begäran gäller.

Om du vid urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi har sökt till flera olika ansökningsmål och vill begära omprövning av flera urvalsbeslut, ska du lämna en separat begäran om omprövning till varje ansökningsmål och universitet.

Närmare anvisningar om hur omprövningsbegäran ska göras och lämnas in till universiteten finns under följande länkar:

Om du är missnöjd med universitetets beslut om behandlingen av din omprövningsbegäran, kan du söka ändring i beslutet genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996 och 433/1999). Besvär ska anföras inom 30 dagar från delgivningen av beslutet.

På grund av en omprövningsbegäran ändras antagningsresultatet inte till nackdel för den som begärt omprövning.

Gamla urvalsprov

Urvalsprovet 2023 i psykologi och logopedi: uppgifter och svar (uppdaterad 14.6.2023)

Helsingfors universitet, magisteransökan i psykologi 2023: tilläggsuppgift 1 och tilläggsuppgift 2

(Eftersom alla sökande som kallades till ett muntligt urvalsprov hade valt finska som språk för att avlägga provet, publiceras dokumentena 2020 endast på finska.)

Du kan bekanta dig med urvalsprov och modellsvar från tidigare år på Helsingfors universitets webbplats.