Urvalsprov

På den här sidan hittar du information om urvalsprovet inom urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi.

Urvalsprovet våren 2024 ordnas onsdag 22.5.2024 klo 9.00–12.00 samtidigt vid Helsingfors, Östra Finlands, Jyväskylä, Uleåborg, Tammerfors och Åbo universitet. Förhandsmaterialet och anvisningar till deltagarna i urvalsprovet publiceras 24.4.2024 kl. 12.00. Urvalsprovet är ett digitalt prov och ordnas som övervakade provtillfällen i lokaler som bestäms av universitetet.

Du ska ha med dig ett giltigt identitetsbevis och en egen bärbar dator som du deltar i provet med. Du kan inte delta i urvalsprovet utan en bärbar dator och ett identitetsbevis.

Anvisningar för urvalsprovet

Urvalsprovet ordnas som ett digitalt urvalsprov i urvalsprovstjänsten Vallu.

Du behöver ta med ett identitetsbevis och en egen bärbar dator. I provet får du tillgång till det digitala urvalsprovssystemets funktionsräknare. Bekanta dig på förhand med anvisningarna för det digitala urvalsprovet (på webbplatsen universitetsantagning.fi) och kontrollera att din dator uppfyller kraven.

Det digitala urvalsprovets funktionsräknare

Det digitala urvalsprovets funktionsräknare har följande funktioner:

 • addition, subtraktion, multiplikation, division
 • parenteser
 • andra potens och kvadratrot
 • tiopotens ja allmän potens
 • trigonometriska funktioner (vinkelvärden i grader)
 • naturlig logaritm (ln) och tiologaritmer (log)
 • konstanterna π och e
 • resultatet av den föregående räkneoperationen i ANS-variabeln
 • uttryckets värde kan lagras i minnet Min och hämtas ur minnet Mout.

Ta med dig till urvalsprovet

Dessutom kan du ta med dig till urvalsprovet

 • Penna. Vid urvalsprovet erbjuds alla papper för egna anteckningar.
 • Lite matsäck. Undvik kraftigt doftande eller allmänt allergiframkallande drycker och matvaror. 
 • Separat trådbunden mus och tangentbord eller nummertangentbord. OBS! Det är förbjudet att använda trådlös utrustning.
 • Läkemedel, munskydd, handdesinfektionsmedel och mensskydd som du behöver under provet. Medicinerna ska avlägsnas från originalförpackningarna, med undantag av tryckförpackningar.
 • Öronproppar för engångsbruk. Observera att du då eventuellt inte hör de tilläggsanvisningar som ges i provet.

Godkända identitetsbevis är giltigt

 • pass,
 • finländskt körkort,
 • bildförsett identitetskort som utfärdats av polisen och
 • bildförsett id-kort som utfärdats inom EU eller ESS.

Ett föråldrat pass eller identitetskort duger också om giltighetstiden löpt ut för högst ett år sedan. Du måste dock kunna identifieras på bilden. Du ska ha med dig ett egentligt identitetsbevis, en bild av identitetsbeviset räcker inte.

Ditt prov bedöms inte om du inte har ett giltigt identitetsbevis med dig.

Läs de övriga anvisningarna för deltagande i urvalsprovet noggrant på sidan Anvisningar för det digitala urvalsprovet – Vallu-tjänsten för urvalsprov (på webbplatsen universitetsantagning.fi).

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Se närmare anvisningar om hur du kommer till provet på webbplatsen för det universitet vars prov du deltar i.

Anvisningar om hur du kommer till provplatsen:

Ansökan om individuella arrangemang görs med en separat blankett. Det ska framgå av ansökan exakt vilka slags arrangemang ansökan gäller. Ansökan lämnas in till det universitet där du har meddelat att du skriver urvalsprovet.

Urvalsprovet kan ordnas i en separat lokal och man kan använda särskilda material eller hjälpmedel efter behov. Högst 30 minuter extra tid kan beviljas för att skriva provet. Den extra tid som beviljas är densamma för alla sökande som deltar i urvalsprovssamarbetet inom psykologi och logopedi.

Den som ansöker om individuella arrangemang på grund av hälsoskäl måste bifoga ett läkarutlåtande av vilket skadans eller sjukdomens art och behovet av individuella arrangemang framgår. För att visa lässvårigheter eller skrivsvårigheter krävs ett utlåtande från en speciallärare, psykolog eller talterapeut. Som intyg över behovet av individuella arrangemang godkänns också studentexamensnämndens beslut om specialarrangemang, om behovet av specialarrangemang framgår av beslutet.

Ansökan om individuella arrangemang ska vara universitetet tillhanda senast 3.4.2024 före kl.15.00. Ansökningar som kommer in senare kan godkännas endast om den sökande kan visa att behovet av individuella arrangemang har uppstått efter att ansökningstiden gick ut och inte gick att förutse före det.

I universitetets beslut beaktas redogörelsen som den sökande lagt fram samt urvalsprovets längd och karaktär.

Urvalsprovet bedöms i enlighet med universitetets anvisningar och vid bedömningen tillämpas samma principer som på andra sökande. Läkarutlåtanden ska inte fogas till provsvaren och information om den sökandes skada eller sjukdom förmedlas inte till den som bedömer provet.

Ansökningsblanketter enligt universitet:

Urvalsprovet 2024

Samarbete mellan urvalsproven i psykologi och logopedi: förhandsmaterial för urvalsprovet 2024 (publicerat 24.4. kl. 12.00)

Förhandsmaterial till urvalsprovet i psykologi och logopedi våren 2024 består av åtta (8) artiklar och en (1) förteckning med centrala termer som stöd för instuderingen. Du kan ladda ner allt material direkt från den här sidan.

Artiklar (1-8):

1. Buijsman, R., Begeer, S., & Scheeren, A. M. (2023). ‘Autistic person’ or ‘person with autism’? Person-first language preference in Dutch adults with autism and parents. Autism, 27(3), 788-795.

2. Cook, K.J., Messick, C. & McAuliffe, M.J. (2023). Written reflective practice abilities of SLT students across the degree programme. International Journal of Language & Communication Disorders, 58(4), 994–1016.

3. Copeland, A., Silver, E., Korja, R., Lehtola, S. J., Merisaari, H., Saukko, E., Sinisalo, S., Saunavaara, J. Lähdesmäki, T., Parkkola, R., Nolvi, S., Karlsson L., Karlsson, H., & Tuulari, J. J. (2021). Infant and child MRI: a review of scanning procedures. Frontiers in Neuroscience, 15, 666020.

4. Curtis, P. R., Kaiser, A. P., Estabrook, R., & Roberts, M. Y. (2019). The longitudinal effects of early language intervention on children's problem behaviors. Child Development, 90(2), 576-592.

5. Jones, P. R. (2019). A note on detecting statistical outliers in psychophysical data. Attention, Perception & Psychophysics, 81(5), 1189–1196.

6. Sonnentag, S. (2018). The recovery paradox: Portraying the complex interplay between job stressors, lack of recovery, and poor well-being. Research in Organizational Behavior, 38, 169-185.

7. Vertanen-Greis, H., Löyttyniemi, E., Uitti, J. & Putula, T. (2022). The interaction between voice disorders and stress for work ability of teachers. Logopedics, Phoniatrics, Vocology. Volume 49, 2024 Issue 1, 11–16.

8. Ylinen, S., Junttila, K., Laasonen, M., Iverson, P., Ahonen, L. & Kujala, T. (2019). Diminished brain responses to second-language words are linked with native-language literacy skills in dyslexia. Neuropsychologia, Volume 122, January 2019, 105–115.

Förteckning med centrala termer

Det är inte tillåtet att använda materialet under urvalsprovet.

Urvalsprovet består av endast en del och varar i tre timmar. Urvalsprovet kan innehålla såväl flervalsuppgifter som uppgifter av annan typ.

Uppgifterna förutsätter att man har förmåga att förstå och tillämpa urvalsprovets förhandsmaterial och det material som delas ut vid provet, att man förstår vetenskapligt tänkande och vetenskapliga metoder, kan tolka materialet samt har förmåga att dra slutsatser och föra fram insikter om kunskapsstoffet i förhandsmaterialet och/eller materialet som delas ut vid provet. Urvalsprovet kan dessutom innehålla uppgifter som kräver uträkningar. Dessutom kan tabeller, bilder och formler delas ut vid provet.

Det är möjligt att få uppgifterna på svenska eller finska och du ska besvara uppgifterna på samma språk. Du väljer om du skiver urvalsprovet på svenska eller finska i början av det digitala provet. Du kan inte ändra ditt val mitt i provet. Du kan inte få uppgifterna på båda språken.

Uppgifterna i urvalsprovet har delats in i olika delar. Sökanden får poäng för varje del. Det slutliga antalet poäng för urvalsprovet är det sammanlagda poängantalet för alla delar. För att bli beaktad i urvalet ska sökanden höra till de 30 procent bästa av alla sökanden med beaktande av alla sökanden som deltar i urvalsprovet i urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi.

Om flera sökande har samma poäng och kvoten för antagna överskrids, avgörs situationen genom följande kriterier:

 1. kriteriet: poängen från del 1
 2. kriteriet: poängen från del 2
 3. kriteriet: poängen från del 3
 4. kriteriet: poängen från del 4

Om sökandena efter detta fortfarande har lika många poäng, gör Studieinfo en utlottning bland de sökande som har samma antal poäng.

Efter urvalsprovet

Var ser jag mina poäng från urvalsprovet?

Resultaten från vårens andra gemensamma ansökan publiceras senast 4.7.2024. Dina poäng från urvalsprovet visas i Studieinfo. 

Du kan se dina svar i urvalsprovet via tjänsten Urvalsprovspoängen. Anvisningar för att använda tjänsten finns nedan.

Att logga in i tjänsten för poäng från urvalsprovet

Urvalsprovspoäng-tjänsten öppnas 4.7.2024 kl 12. Tjänsten är öppen till 31.12.2024.

 1. Gå på sidan https://tulokset.korkeakouluun.fi.
 2. Logga in med hjälp av stark autentisering via tjänsten Suomi.fi.

Om du inte har möjlighet till stark autentisering via tjänsten Suomi.fi, kan du logga in i Urvalsprovspoäng-tjänsten genom den ansökan som du lämnade in i vårens andra gemensamma ansökan:

 1. När du lämnade in din ansökan fick du ett bekräftelsemeddelande från Studieinfo (adressen noreply@opintopolku.fi) med rubriken ”Studieinfo: Din ansökan har mottagits”. Leta fram meddelandet i din e-post. Kontrollera att du letar efter meddelandet i samma tjänst vars e-postadress du uppgav i din ansökan.
 2. I meddelandet finns en länk till din ansökan. Länken är aktiv i 14 dygn. Du kan beställa en ny länk genom att klicka på den föråldrade länken. Det kan ta flera timmar innan du får länken till din e-post.
 3. Öppna din ansökan genom att trycka på den nya länken.
 4. Leta fram avsnittet länken till Urvalsprovspoäng-tjänsten. Länken för dig till Urvalsprovspoäng-tjänsten.

Om du anser att beslutet om antagning av studerande är felaktigt kan du begära om omprövning av beslutet efter att resultaten publicerats 4.7.–18.7.2024 före kl. 15.00.

I egenskap av koordinerande universitet för urvalsprovssamarbetet är det Helsingfors universitet som tar emot begäranden om omprövning. Begäran om omprövning ska skickas endast till detta universitet, och i begäran ska det tydligt anges alla de ansökningsmål i urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi som begäran om omprövning av antagningsresultaten gäller.

Omprövningsbegäran anses ha anlänt samtidigt till alla de universitet som anges i begäran. Omprövningsbegäran behandlas självständigt vid ansökningsmålens universitet i enlighet med respektive universitets omprövningsförfarande.

Läs mer om begäran om omprövning och lämna in din begäran om omprövning HÄR.

Närmare instruktioner för att fylla i blanketten:

"Vilken ansökan gäller din begäran om omprövning?"

Välj svar ”Gemensam ansökan: kandidat + magister (3+2 år)”

"Välj fakultet"

Välj svar ”Medicinska fakulteten” även om din begäran om omprövning gäller något annat universitet än Helsingfors universitet.

"Välj ansökningsmål"

Om du begär omprövning till mer än ett ansökningsmål, välj ett av dessa här och skriv sedan alla ansökningsmål till en låda som öppnas nedanför. 

Gamla urvalsprov

Urvalsprovet 2024 i psykologi och logopedi: uppgifter och svar (uppdaterad 10.6.2024)

Helsingfors universitet, magisteransökan i psykologi 2024: tilläggsuppgift 

Urvalsprovet 2023 i psykologi och logopedi: uppgifter och svar (uppdaterad 14.6.2023)

Helsingfors universitet, magisteransökan i psykologi 2023: tilläggsuppgift 1 och tilläggsuppgift 2

(Eftersom alla sökande som kallades till ett muntligt urvalsprov hade valt finska som språk för att avlägga provet, publiceras dokumentena 2020 endast på finska.)

Du kan bekanta dig med urvalsprov och modellsvar från tidigare år på Helsingfors universitets webbplats.