Ansökan

Ansökan till ansökningsobjekten inom urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi görs i tjänsten Studieinfo i samband med den gemensamma ansökan till högskolorna. Vårens ansökningstid är 13.–27.3.2024. Ansökningstiden går ut 27.3.2024 kl. 15.00.

Fyll i ansökningsblanketten för den gemensamma ansökan till högskolorna 13.–27.3.2024 i Studieinfo. Du kan söka till högst sex (6) olika ansökningsmål och du ska rangordna dem enligt prioritetsordning på ansökningsblanketten. Bland dina ansökningsmål kan det finnas både ansökningsmål inom psykologi och logopedi och andra ansökningsmål.

Kontrollera villkoren för ansökningsbehörighet och visandet av språkkunskaper i antagningsgrunderna och lämna in de bilagor som krävs enligt anvisningarna.

I fråga om ansökningsmålen inom urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi

 • väljs nya studerande genom två olika antagningssätt: betygsantagning och urvalsprov
 • reserveras 70 procent av alla nybörjarplatser för förstagångssökande
 • fylls högst 60 procent av nybörjarplatserna inom psykologi på grundval av poängen för vitsorden i studentexamen (= betygsantagning) och resten på grundval av urvalsprovet
 • fylls högst 51 procent av nybörjarplatserna inom logopedi på grundval av poängen för vitsorden i studentexamen (= betygsantagning) och resten på grundval av urvalsprovet.

Du behöver inte meddela vilket antagningssätt du söker på. Du beaktas inom de antagningssätt som din utbildningsbakgrund lämpar sig för.

De exakta antalen nybörjarplatser inom respektive utbildningsprogram uppges på ansökningsmålens webbsidor.

 

 

Utbildningarna i psykologi och logopedi (exkl. Kandidatprogrammet i tillämpad psykologi, Helsingfors universitet) omfattas av SORA-lagstiftningen (lösningar vid olämplighet för studier). SORA-lagstiftningen gäller bland annat indragning och återställande av studierätten, hinder för antagning som studerande samt narkotikatest. Inom vissa branscher finns det krav på minderårigas säkerhet och patient- och klientsäkerhet som begränsar antagningen av studerande till dessa branscher. Inom SORA-branscherna krävs det att den som antas som studerande ska ha ett sådant hälsotillstånd och en sådan funktionsförmåga att hen klarar av de praktiska uppgifter eller den praktik som ingår i studierna.

Läs mer om SORA-lagstiftningen på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Läs mer om branschspecifika krav på hälsotillstånd och funktionsförmåga i psykologi och logopedi.

 

I betygsantagningen väljs nya studerande utgående från betygspoäng, utan urvalsprov. I betygsantagningen till de utbildningsprogram som deltar i den gemensamma antagningen i psykologi beaktas endast förstagångssökande. Du är förstagångssökande om du inte har avlagt högskoleexamen enligt det finländska utbildningssystemet eller tagit emot en studieplats inom en utbildning som har börjat hösten 2014 eller senare och som leder till högskoleexamen enligt det finländska utbildningssystemet. Du deltar i betygsantagningen om du är förstagångssökande och har avlagt finländsk studentexamen, IB- eller EB-examen, eller RP-/DIA-examen i gymnasiet vid Deutsche Schule Helsinki. Om du i betygsantagningen utifrån poäng som grundar sig på ett slutgiltigt examensbetyg (inte förhandsbedömning) blir antagen till det ansökningsmål inom urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi som du har prioriterat högst, kan du inte längre delta i urvalsprovet.

I betygsantagningen beaktas de sökande som avlägger finländsk studentexamen senast våren 2024 och vars uppgifter finns i studentexamensregistret 14.5.2024. Universiteten ansvarar inte för sådana förseningar i registreringen av prestationer som beror på gymnasierna. Enligt tidsplanen för den gemensamma ansökan informeras de sökande om betygsantagningens resultat senast 27.5.2024. I fråga om urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi strävar man efter att få resultaten klara före urvalsprovet, men du ska förbereda dig på att delta i urvalsprovet om betygsantagningens resultat inte blir klara före provet. I det här fallet är deltagandet i urvalsprovet inget hinder för att bli antagen i betygsantagningen.

De som avlägger IB-, EB- och DIA-examen våren 2024 får betygspoängen uträknade på basis av en förhandsbedömning (predicted grades med totalpoäng). Betygsantagningen är då villkorlig tills den sökandes poäng och ansökningsbehörighet har kontrollerats från det slutliga examensbeviset. Om vitsorden ändras jämfört med förhandsbedömningen så att den sökande stiger från en placering bland dem som inte blev valda till en placering bland dem som blev valda, kan hen antas även om antalet nybörjarplatser som har reserverats för betygsantagningen i så fall överskrids. Studieplatsen annulleras om vitsorden ändras så att den sökande placeras bland dem som inte blev valda. Den sökande ska lämna in bilagorna enligt den nationella tidsplanen.

Om du i betygsantagningen blir antagen till ett ansökningsmål som du har prioriterat lägre, kan du ännu från reservplats eller på något annat av ansökningsmålets antagningssätt bli antagen till ett ansökningsmål som du har prioriterat högre.

Poängsättning i betygsantagningen

Det maximala antalet betygspoäng är 157,90 poäng och för att beaktas i betygsantagningen ska du få minst 90 poäng.

Du kan få betygspoäng för följande fem ämnen:

 • modersmålet
 • psykologi
 • matematik (lång eller kort lärokurs)
 • ett realämne
 • ett språk.

Om du saknar något av ämnena, får du inga poäng för det. Du beaktas trots allt i betygsantagningen. Du kan få poäng för ett och samma ämne endast en gång. I matematik kan du endast få poäng för antingen lång eller kort lärokurs. Om du har höjt dina vitsord i studentexamen eller skrivit nya prov beaktas vitsorden när poängen för studentexamen räknas ut. För den gamla ämnesrealen ges inga poäng.

Se Tabellen för poängsättning av studentexamen och Poängsättningen för internationella studentexamina (EB/IB/RP/DIA).

Kriterierna för rangordning vid samma placering i betygsantagningen

De ansökningsmål som ingår i den gemensamma antagningen till psykologi har gemensamma kriterier för rangordning vid samma placering. Om flera sökande har samma placering där kvoten för ansökningsmålet tar slut och kvoten därför överskrids, avgörs situationen genom följande kriterier i denna ordning:

   1. realprovet i psykologi

   2. matematik (lång eller kort lärokurs)

   3. modersmålet

   4. annat realprov än psykologi

   5. ett annat språk som ger de bästa poängen.

Om kvoten för antagna överskrids efter detta, gör Studieinfo en utlottning bland de sökande som har samma antal poäng.

Kriterierna för rangordning vid samma placering följs också vid eventuella begäranden om omprövning.

I betygsantagningen väljs nya studerande utgående från betygspoäng, utan urvalsprov.

Du beaktas i betygsantagningen om du har avlagt en finländsk studentexamen, IB- eller EB-examen eller RP-/DIA-examen vid gymnasiet i Deutsche Schule Helsinki. Om du i betygsantagningen utifrån poäng som grundar sig på ett slutgiltigt examensbetyg (inte förhandsbedömning) blir antagen till det ansökningsmål inom urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi som du har prioriterat högst, kan du inte längre delta i urvalsprovet.

I betygsantagningen beaktas de sökande som avlägger finländsk studentexamen senast våren 2024 och vars uppgifter finns i studentexamensregistret 14.5.2024. Universiteten ansvarar inte för sådana förseningar i registreringen av prestationer som beror på gymnasierna. Enligt tidsplanen för den gemensamma ansökan informeras de sökande om betygsantagningens resultat senast 27.5.2024. I fråga om urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi strävar man efter att få resultaten klara före urvalsprovet, men du ska förbereda dig på att delta i urvalsprovet om betygsantagningens resultat inte blir klara före provet. I det här fallet är deltagandet i urvalsprovet inget hinder för att bli antagen i betygsantagningen.

Om du avlägger IB-, EB- eller DIA-examen samma vår som du ansöker, ska du lämna in en förhandsbedömning, som kan användas för att räkna ut poängen (IB-examen: Candidate Predicted Grades; DIA-examen: examensbevisets vitsordssida som har utfärdats på förhand och ett motsvarighetsintyg). De som avlägger IB-, EB- och DIA-examen våren 2024 får betygspoängen uträknade på basis av en förhandsbedömning (predicted grades med totalpoäng). Betygsantagningen är villkorlig tills den sökandes poäng och ansökningsbehörighet har kontrollerats från det slutliga examensbeviset. Om vitsorden ändras jämfört med förhandsbedömningen så att den sökande stiger från en placering bland dem som inte blev valda till en placering bland dem som blev valda, kan hen antas även om antalet nybörjarplatser som har reserverats för betygsantagningen i så fall överskrids. Studieplatsen annulleras om vitsorden ändras så att den sökande placeras bland dem som inte blev valda. Den sökande ska lämna in bilagorna enligt den nationella tidsplanen.

Om du i betygsantagningen blir antagen till ett ansökningsmål som du har prioriterat lägre, kan du ännu från reservplats eller på något annat av ansökningsmålets antagningssätt bli antagen till ett ansökningsmål som du har prioriterat högre.

Poängsättning i betygsantagningen

Det maximala antalet betygspoäng är 148,4 poäng och för att beaktas i betygsantagningen ska du få minst 75 poäng. Betygsantagningens tröskelkriterium är minst vitsordet M i modersmålet.

I betygsantagningen kan du få poäng för fem ämnen:

 • modersmålet
 • matematik (lång eller kort lärokurs)
 • högst två realämnen
 • högst ett språk.

Om du saknar något av ämnena, får du inga poäng för det. Du beaktas trots allt i betygsantagningen. Du kan få poäng för ett och samma ämne endast en gång. I matematik kan du endast få poäng för antingen lång eller kort lärokurs. Om du har höjt dina vitsord i studentexamen eller skrivit nya prov beaktas vitsorden när poängen för studentexamen räknas ut. För den gamla ämnesrealen ges inga poäng.

Se Tabellen för poängsättning av studentexamen och Poängsättningen för internationella studentexamina (EB/IB/RP/DIA).

Kriterierna för rangordning vid samma placering i betygsantagningen

De ansökningsmål som ingår i den gemensamma antagningen till logopedi har gemensamma kriterier för rangordning vid samma placering. Om flera sökande har samma placering där kvoten för ansökningsmålet tar slut och kvoten därför överskrids, avgörs situationen genom följande kriterier i denna ordning:

 1. modersmålet
 2. matematik (lång eller kort lärokurs)
 3. ett annat språk som ger de bästa poängen
 4. det realämne som ger flest poäng.

Om kvoten för antagna överskrids efter detta, gör Studieinfo en utlottning bland de sökande som har samma antal poäng.

Kriterierna för rangordning vid samma placering följs också vid eventuella begäranden om omprövning.

 

I provpoängsantagningen väljs nya studenter enbart utgående från urvalsprovet. I regel kan alla som är behöriga att ansöka delta i urvalsprovet. Du kan dock inte delta i urvalsprovet om du redan har blivit antagen till det ansökningsmål som du har prioriterat högst inom urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi. Om du i betygsantagningen har godkänts till ett ansökningsmål som du har prioriterat lägre kan du fortfarande delta i urvalsprovet för de ansökningsmål som du har prioriterat högre.

Se fordringarna för urvalsprovet och närmare information under fliken Urvalsprov.

Viktiga datum under den gemensamma ansökan våren 2024

Ansökningstiden är 13.–27.3.2024. Ansökningstiden går ut 27.3.2024 kl. 15.00.

Tidsfrist för ansökan om individuella arrangemang för urvalsprovet: 3.4.2024 före kl. 15.00.

Urvalsprovets förhandsmaterial publiceras 24.4.2024 kl. 12.00.

Betygsantagningens resultat publiceras senast 27.5.2024 (för psykologin och logopedin är målet att publicera dem redan före urvalsprovet).

Urvalsprovet ordnas 22.5.2024 kl. 9.00–12.00.

Provpoängsantagningens resultat publiceras senast 4.7.2024.

Du ska ta emot din studieplats senast 11.7.2024 kl. 15.00.

Antagningen från reservplatser avslutas 6.8.2024 kl. 15.00.