Temagruppsökning
Kom med oss och delta AITU 2024 forskningsdagarna i Helsingfors!
Ansökan för bidrag till temagrupp, symposium och workshop är öppen från 1 juni till 15 september 2023

Inlämning av förslag: LÄNKEN 

Inbjudningar på engelska och svenska, samt onlineformulär, finns på de engelska och svenska webbsidorna.

Du är välkommen att anordna en temagrupp, symposium eller workshop för Vuxenutbildningens forskningsdagar, som hålls på Helsingfors universitet den 8-9 februari 2024. Temat för forskningsdagarna är hållbar utveckling och kontinuerligt lärande i en föränderlig värld. Vi bjuder in deltagare från universitet, yrkeshögskolor, forskningsinstitut och andra samhällsgemenskaper för att diskutera ovan vuxenutbildningens roll i en ständigt föränderlig värld. Vuxenutbildningens uppgift är att erbjuda ett aktivt, kritiskt och tvärvetenskapligt forskningsfält, där dialogen mellan teori och praktik ger ny förståelse och nya perspektiv på både lokala och globala utmaningar. Vi hoppas på förslag relaterade till vuxenutbildningens mångsidiga forskningsfält.

Genomförande av sessioner 

Vuxenutbildningens forskningsdagar genomförs huvudsakligen som ett lokalt evenemang, men sessioner kan också genomföras i fjärr- eller hybridformat. Arrangörerna av temagruppen, symposiet eller workshopen definierar genomförandemetoderna för sina sessioner. Helsingfors universitet tillhandahåller de nödvändiga tekniska verktygen (t.ex. mikrofoner och kameror) för fjärr- och hybridimplementering. Vi uppmuntrar dig att använda innovativa och interaktiva metoder när du organiserar sessioner. Sessionerna kan hållas på finska, svenska eller engelska.

Temagrupper

Temagrupper är uppbyggda kring det valda ämnet. Dessa kan till exempel omfatta vissa innehållsmässiga, teoretiska eller metodologiska frågor. En temagrupp kan innehålla en eller flera sessioner. Längden på en session är 90 minuter och under den tiden är det cirka 3-4 presentation. Presentatörerna ansöker till temagrupperna genom en utlysning hösten 2023 utifrån den beskrivning av temagruppen som utarbetats av temagruppens arrangörer. Temagruppens arrangörer utvärderar de abstrakt som erbjuds till temagruppen, formar dem till önskat antal sessioner och upprättar schemat för sessionerna i samarbete med forskningsdagarnas organisationskommitté. Temagruppens arrangörer sköter även ordförandeskapet och tidsanvändning.

Symposier

Symposier är uppbyggda mer begränsat kring ett specifikt ämneän temagrupper. Symposiet är i form av en session, vars längd är 90 minuter. Den består vanligtvis av en kort introduktion, 3–4 presentationer och en diskussionsdel. Symposiets arrangörer ansvarar för att sätta ihop och genomföra symposiet. Presentatörerna för symposiet har valts ut i förväg så att ämnena för deras presentationer bildar en komplett helhet. Dessutom har symposiet en ordförande och ofta även en diskutand som kommenterar presentationerna och för ett kritiskt perspektiv på symposiets ämne.

Workshop

Workshopen kan fokusera till exempel på metodik, utveckling eller forskningsmetoder inom vuxenutbildningsområdet. Det kan också relateras till ett aktuellt fenomen inom forskning och samhälle eller ett pedagogiskt förhållningssätt. Fokus för workshopen jämfört med symposiet är hanteringen av ämnet ur ett praktiskt perspektiv. Syftet är att erbjuda nya perspektiv eller verktyg och främja praktiska färdigheter relaterade till ett visst ämne. Formatet för workshopen är en session, vars längd är 90 minuter. Som ett symposium har föredragshållarna eller innehållet i workshopen valts ut i förväg. Workshopen innehåller en introduktion, varefter vi går över till exempelvis grupparbeten, gemensam utveckling av ämnet eller praktiska experiment. Workshoparrangörerna ansvarar för montering och genomförande av workshops.

Ett symposium eller workshop kan föreslås anordnas som en fristående session eller som en del av en temagrupp.

Ansökan för förslag till temagrupp, symposium och workshop är öppen från 1 juni till 15 september 2023. Utlysningen av abstracts öppnar hösten 2023.

Du kan lämna in ett förslag genom att fylla i onlineformuläret: LÄNKEN. I formuläret och under texten hittar du även mer utförliga anvisningar om vilka uppgifter som behövs i förslaget.

Om du har några frågor kan du kontakta oss: aitu2024@helsinki.fi

Beskrivning av temagrupp, symposium eller workshop 

Texten är max 2 000 tecken. Obs! Beskrivningen av temagruppen kan vara kortare än så här. Utöver den allmänna beskrivningen innehåller beskrivningen av symposiet och workshopen åtminstone titlarna på presentationerna/inledningarna och namnen av presentatörerna. Beskrivningen måste t.ex. nämna:

  • Bakgrund, ramar och mål för temagruppen/symposiet/workshopen
  • Koppling till dagarnas tema
  • Implementeringsmetoder: lokal, fjärr, hybrid
  • För temagruppen: Vilken typ av pappersförslag förväntas i temagruppen.
  • För symposiet: Sammansättning av symposiet, inklusive titlar på separata presentationer och namn på föredragshållare, ordförande, diskuterande, etc.; om symposiet tillhör en tematisk grupp eller om det är en fristående session.
  • För workshopen: Verkstadens sammansättning och möjliga titlar på initialiseringar; om workshopen tillhör en temagrupp eller är det en fristående session.