Vuxenutbildningens forskningsdagar 2024

Hållbar utveckling och kontinuerligt lärande i en föränderlig värld

Sociala, ekonomiska och ekologiska förändringar och kriser har stor inverkan på samhällen och skapar utmaningar för människors och samhällens lärande och expertis. Enkla lösningar som produceras snabbt ger inga svar på mångfacetterade utmaningar. I stället behöver vi uthållighet, multidisciplinaritet, kreativitet, etiskhet och dialog mellan aktörer. I en föränderlig värld betonas vikten av kontinuerligt lärande och hållbar utveckling.

Globala problem som klimatkris, förlust av biologisk mångfald och ojämlikhet i samhället utmanar kontinuerligt lärande. Svar på problemen har sökts inom utbildning för hållbar utveckling: vilken typ av bildning, expertis och kunnande behövs för att vi ska kunna främja ett hållbart och rättvist samhälle i en ständigt föränderlig värld? Bildning, expertis och kunnande är kopplade till samhälleliga förändringar, och de måste omtolkas i termer av samtidens aktuella problem.

Till begreppet om kontinuerligt lärande kopplas å ena sidan den samhällsvetenskapliga kritiska forskningstraditionen för livslångt lärande, och å andra sidan den nationella vuxenutbildningspolitiken, som syftar till att svara på förändringar, särskilt ur ett karriär- och arbetslivsperspektiv. Vuxenutbildningens uppgift är att erbjuda ett aktivt, kritiskt och tvärvetenskapligt forskningsfält, där dialogen mellan teori och praktik ger ny förståelse och nya perspektiv på såväl lokala som globala utmaningar.

Vi bjuder in deltagare från universitet, yrkeshögskolor, forskningsinstitut och andra samhällsgemenskaper för att diskutera ovan nämnda teman och vuxenutbildningens roll i en ständigt föränderlig värld.

Forskningsdagarna genomförs i huvudsak som ett lokalt evenemang, dock kan du delta i vissa delar av evenemanget på distans.

Huvudtalare för evenemanget är specialforskaren Heikki Kinnari, och professorn Eeva Luhtakallio.

Du hittar mer information om konferensen på de finskspråkiga sidorna.