Helda– Tillgänglighetsutlåtande

Helda– Tillgänglighetsutlåtande. Updaterad 31.3.2022

Webbadressen till Helda är https://helda.helsinki.fi

Digitala arkivet Helda är Helsingfors universitets öppna publikationsarkiv. Helda innehåller material som producerats vid Helsingfors universitet och i Heldas kundorganisationer. I Helda lagrar man fortlöpande material från flera olika källor.

Helda grundades den 1 januari 2010.

Efter betydande ändringar uppdaterades Helda den 1 mars 2020.

Helda innehåller material som producerats vid Helsingfors universitet och tillhandahåller dessutom publikationsarkivtjänster till kundorganisationer.

Heldas kundorganisationer består av Hanken, FPA, Livsmedelsverket, Finlands forstvetenskapliga samfund, Finlands miljöcentral, miljöministeriet, Meteorologiska institutet, Arbetarrörelsens bibliotek och Lantmäteriverket.

Lagen tillämpas inte på material som lagrats i arkivet före den 23 september 2018 eftersom det inte uppdateras och inte behövs för att sköta ett pågående ärende med en myndighet. De flesta kundorganisationers samlingar innehåller material av den här typen.

Arkivet innehåller parallellpublikationer, dvs. innehåll som publicerats i tjänsten av användarna eller andra utomstående. Dessa har varken producerats eller finansierats av tjänsteleverantören och övervakas inte heller av denne.

För tillgängligheten av publikationerna i arkivet ansvarar de organisationer som använder arkivet. Organisationerna har själva bedömt tillgängligheten av sitt material.

Tillgängligheten av Helsingfors universitets publikationer har bedömts av Helsingfors universitetets bibliotek.

För användargränssnittets tillgänglighet ansvarar Helsingfors universitetets bibliotek som också har bedömt användargränssnittets tillgänglighet.

Utlåtandet är upprättat den 14 september 2020.

Webbplatsen uppfyller ännu inte kraven till alla delar.

Publikationernas tillgänglighet

Bilagor som lagrats i Helda har tillgänglighetsbrister som specificerats nedan enligt Heldas kundorganisationer:

Helsingfors universitet

Helda innehåller filer som publicerats efter den 23 september 2018. Nästan alla filer är pdf-filer.

I arkivet har införts bl.a. parallellpublicerade artiklar som har skrivits av användare eller av utomstående aktörer. Detta material har inte producerats, finansierats eller övervakats av tjänsteleverantören och materialet omfattas därmed inte av lagen.

Tillgänglighetsbrister kan förekomma hos lärdomsprov publicerade vid Helsingfors Universitet efter 23.9.2018 samt hos serier, festskrifter, böcker m.m. som publicerats av Helsingfors Universitet. I publikationerna har bl.a. följande brister upptäckts:

· Bilder och tabeller saknar alternativa texter

· Publikationers läsordning har inte definierats

· Publikationers huvudsakliga språk och språket i de olika delarna har inte definierats

· Publikationer saknar bokmärken

· Publikationer saknar taggar

· Brister förekommer i publikationernas teckenkodning

Om materialet du behöver inte uppfyller tillgänglighetskriterierna, vänligen kontakta helda-admin(at)helsinki.fi

 

FPA

FPA:s forskningspublikationer och publikationer om rehabiliteringsutveckling är inte helt tillgängliga. Färgernas kontraster och tabellstrukturer i vissa publikationer uppfyller inte tillgänglighetskraven, och det finns en del diagram som saknar textalternativ. Bristerna kommer att åtgärdas under 2020 i de publikationer som givits ut 23.9.2018 eller senare.

FPA:s statistikpublikationer är inte helt tillgängliga. Tillgängliga och/eller alternativa publikationsformer skapas stegvis. Arbetet kommer att färdigställas under de närmaste åren.

Du kan be om uppgifter i tillgänglig form på adressen julkaisut@kela.fi

 

Användargränssnittets tillgänglighet

Följande tillgänglighetsbrister har upptäckts i Heldas användargränssnitt. Vi försöker åtgärda bristerna så snart som möjligt.

Möjligt att uppfatta

En symbol som används för navigering saknar förklaringstext

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister: Logobilderna högst upp och längst ner i Heldas användargränssnitt saknar textalternativ. Logobilderna fungerar också som länkar. Hem-symbolen i den synliga sökvägen för navigering i Helda saknar förklaringstext.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 1.1.1 Innehåll som inte är text

Bilderna saknar förklarande texter

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister: Heldas startsida har bilder som saknar förklarande texter.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 1.1.1 Innehåll som inte är text

Externa länkar till publikationen har förklaringar som inte är tillräckligt tydliga

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister: I anslutning till publikationen finns länkar till tjänsterna Twitter, Facebook och Linkedin samt en länk som skapar en hänvisning i RIS-format. Förklaringarna till dessa länkar är bristfälliga.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 1.1.1 Innehåll som inte är text

Kontrasten mellan texten och bakgrundsfärgerna är inte tillräckligt stor

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister: Heldas användargränssnitt har följande problematiska ställen när det gäller kontrasten mellan texten och bakgrundsfärgen:

  • texten högst upp i gränssnittet, språkvalslänkarna samt inloggningslänken
  • länkarna till Heldas samlingar
  • författarnas namn och länkarna till publikationenpublikationsförteckningen.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 1.4.1 Användning av färger

Begripligt

Webbplatsen saknar språkdefinition

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister: Heldas webbplats saknar språkdefinition. Det gör det svårare att använda skärmläsare.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 3.1.1 Sidans språk

Sökrutorna saknar ledtexter/etiketter

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister: Sökrutorna på Heldas startsida och på startsidan för kundorganisationernas samlingar saknar ledtexter/etiketter.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner

Med e-blankett: https://helda.helsinki.fi/feedback

Per e-post: helda-admin@helsinki.fi

Tillsynsmyndighet

Anmäl de eventuella tillgänglighetsproblem som du upptäcker på webbplatsen i första hand till Heldas systemansvariga. Det kan dröja 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats beskrivs i detalj hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland Enheten för tillgänglighetstillsyn www.tillgänglighetskrav.fi, saavutettavuus(at)avi.fi tfn 0295 016 000 (växeln)

Vi har förbundit oss till att förbättra de digitala tjänsternas tillgänglighet

Vi kommer att förbättra Heldas tillgänglighet så snart som möjligt. Målet är att de allvarligaste problemen med användargränssnittets tillgänglighet ska vara lösta före utgången av 2022.

Dessutom ska studenter vid Helsingfors universitet få stöd med och råd till att skriva tillgängliga examensarbeten för att även de examensarbeten som publiceras i Helda ska vara tillgängliga.

Vi erbjuder stöd till dem som inte kan använda den digitala tjänsten på grund av bristerna i tillgängligheten

Helsingfors universitets bibliotek erbjuder stöd för användning av Helda. Bibliotekets kundtjänst ger råd om användningen av Helda. Kundtjänstens kontaktuppgifter hittar du på https://www.helsinki.fi/sv/helsingfors-universitets-bibliotek/kontakta-bibliote…. Även Heldas systemansvariga hjälper vid behov med användningen av Helda. E-postadressen är helda-admin@helsinki.fi.