”Vi hoppas att vår bok ska nå också beslutsfattarna”, säger Kristiina Brunila och Lisbeth Lundahl, som har redigerat en färsk bok om ungdomspolitik.
De ungas övergång från utbildning till arbetslivet är ett aktuellt ämne. Det är också det ämnet Helsinki University Press nya fritt tillgängliga bok Youth on the Move tar tag i med hjälp av sociologiska metoder. Redaktörerna Kristiina Brunila och Lisbeth Lundahl berättar om sin bok.

Hur väl lyckas ungdomar med övergången från en utbildningsnivå till en annan och från skolan till arbetslivet? Den här frågan är på mångas läppar, eftersom de ungas utbildnings- och karriärstigar intresserar såväl beslutsfattare som yrkesmänniskor inom utbildnings- och ungdomsbranschen. Helsinki University Press nya bok, artikelsamlingen Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices, tillför ett forskningsperspektiv till diskussionen. Boken behandlar ungas övergångar i Norden och England. Redaktörerna för boken, professor Kristiina Brunila från Helsingfors universitet och professor Lisbeth Lundahl från Umeå universitet betraktar ämnet ur ett kritiskt perspektiv.

”Ungas osäkra övergångar från utbildning till arbete är ett av dagens brännande samhälleliga problem i många länder. Det har uppstått ett helt ”övergångsmaskineri”, bestående av utbildning och coachning för unga, för att underlätta övergångarna. Det som vi ser som problematiskt är att de problem de unga stöter på, t.ex. arbetslöshet, fattigdom och marginalisering, och också lösningarna på dessa problem, ses som ungdomarnas personliga utmaningar. Men bakgrunden till problemen är framför allt strukturella faktorer med kopplingar till maktförhållandena i samhället och ojämlikhet, faktorer som också kan marginalisera de unga. Sådana samhälleligt signifikanta skillnader som ålder, kön, etnicitet, samhällsklass och hälsa påverkar de ungas möjligheter på många olika sätt. Vi vill skifta fokus från individen till strukturer.”

Artiklarna i boken Youth on the Move analyserar såväl beslutsfattarnas, lärarnas, handledarnas och andra experters som de ungas egen syn på övergångarna.

”Genom att analysera olika aktörers synpunkter kan man synliggöra problemen och ge svar på varför de ungas samhälleliga ställning inte förändras alla goda föresatser och otaliga åtgärder till trots. Yrkesmänniskornas arbete kan t.ex. styras av oidentifierade ideologier eller schablonmässiga förväntningar på hurdana utbildnings- och karriärstigar som är lämpliga för unga med olika bakgrunder.”

Enligt Brunila och Lundahl är det viktigt att fråga hurdana platser de unga erbjuds i övergångsmaskineriet och hur de ser på sin egen ställning.

”Vi anser att det är viktigt att granska policy och praktik i samband med övergångarna ur ett samhällsperspektiv, eftersom denna praxis inte bara beskriver utan också formar de möjligheter att vara och agera som de unga erbjuds. De ungas egna erfarenheter och önskemål har inte uppmärksammats i någon högre grad varken i forskningen eller i beslutsfattandet.”

Brunila och Lundahl ville publicera sin bok öppet, så att den är lätt tillgänglig för många.

”För oss är öppenhet en väldigt relevant fråga, eftersom vi vill att vår bok ska nå inte bara vetenskapssamfundet, utan också beslutsfattare och yrkesmänniskor inom de pedagogiska områdena. Forskare borde uppskatta öppenhet – vi kan inte kräva forskningsfinansiering om vi inte gör forskningsresultaten tillgängliga också utanför universiteten.”

 

Kristiina Brunila är samhällsvetare och professor i jämlikhet och rättvisa i utbildningen vid Helsingfors universitet. Lisbeth Lundahl är professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet.

Denna nyhet är en del av en artikelserie där vi berättar om Helsinki University Press nya publikationer och presenterar förlagets författare samt deras tankar om öppen publicering.

---

Översättning: Språktjänster, Helsingfors universitet.