Principer för tryggare rum i biblioteket

Bibliotekets mål är att skapa en modig och trygg interaktionskultur där det är möjligt för alla att delta, oavsett bakgrund.

Helsingfors universitets bibliotek tar i bruk principerna för tryggare rum i bibliotekets studieutrymmen och vid bibliotekets evenemang.  

Principerna för tryggare rum har utvecklats tillsammans med studentgemenskapen i workshoppar som hölls i Kajsahuset och alla campusbibliotek under höstterminen 2023. Bibliotekets besökare har också kunnat delta i utarbetandet av principerna genom en webbenkät. 

Principerna för tryggare rum finns tillgängliga att läsa på bibliotekets webbplats och är anslagnaen i bibliotekets allmänna utrymmen, grupprum och toaletter. Den som bokar eller hyr bibliotekets lokaler för egna evenemang godkänner också principerna. 

Biblioteket värderar diversitet

Helsingfors universitets bibliotek värdesätter diversitet. Det är viktigt att studie- och arbetsgemenskapen är en plats där lärande och deltagande är möjligt för alla, oberoende av bakgrund eller personliga egenskaper. 

- Biblioteksfilialerna är viktiga och populära mötes- och arbetsrum på universitetet och alla är välkomna att använda bibliotekets lokaler och tjänster. Genom principerna för Tryggare rum, som vi skapat tillsammans med våra låntagare, vill vi säkerställa att vi möter varandra på lika villkor i alla situationer, säger överbibliotekarie Minna Niemi-Grundström och fortsätter:- Med principerna klargör vi bibliotekstjänsternas inkluderande karaktär och skapar en ram för lämpligt beteende i både de fysiska och digitala utrymmena på biblioteket.

 

Ansvarsfull växelverkan vid universitetet 

En inkluderande och hänsynsfull arbets- och inlärningskultur bygger inte sig själv, den behöver engagemang från alla i samhället. Ett tryggare rum skapas eller bryts i vardagliga interaktioner, vars kvalitet vi själva till stor del kan vara ansvariga för. 

  

Bibliotekets principer för tryggare rum är en del av universitetets Jämställdhets- och likabehandlingsarbete, som strävar efter att skapa en kultur av modig och trygg interaktion vid universitetet, och att förebygga upplevelser av diskriminering, trakasserier och osakligt bemötande.