Finansieringen för open access-publicering centraliseras vid Helsingfors universitet till biblioteket

Servicecentret för öppen publicering täcker eventuella publiceringsavgifter för artiklar i tidskrifter som följer Plan S-kriterierna. Publicering i hybridtidskrifter stöds inte.

Servicecentret för öppen publicering vid Helsingfors universitets bibliotek stöder  forskare som ska publicera artiklar open access med avgifterna på två sätt. Det ena alternativet är att forskaren utnyttjar de avtal för öppen publicering som innefattas i bibliotekets prenumerationer. Det andra är att forskaren ansöker om finansiering från biblioteket för publiceringsavgifter som open access-tidskrifter tar ut. Servicen är främst avsedd för forskare som inte har egen finansiering för öppen publicering.

Man ansöker om anslaget med ett webbformulär. Biblioteket behandlar begäranden om finansiering som skickas in via formuläret följande vardag.

– Vårt mål är att göra öppen publicering så enkel och smidig som möjligt ur forskarens synpunkt, försäkrar Kimmo Tuominen, överbibliotekarie vid Helsingfors universitets bibliotek.

Läs mer i bibliotekets Kirjoittajamaksuopas (på finska och på engelska).

Tröskeln för att publicera open access sänks

Hannu Toivonen, professor i datavetenskap, påpekar att ju smidigare det är för forskare att välja en kanal för öppen publicering, desto oftare gör de det: ”Utmaningen har varit olika förläggares och publikationers varierande praxis och de kostnader som öppen publicering medför. Kostnaden kan bli en stötesten. Snårigheten med olika förläggares och publikationers varierande praxis höjer tröskeln för forskarna att ta reda på hur det fungerar, och i värsta fall publicerar sig forskaren icke-öppet enbart för att hen inte kände till tillgängliga möjligheter till öppen publicering.”

Biträdande professor Tuomo Hiippala anser att Servicecentret för öppen publicering ökar forskningens synlighet och tillgänglighet.
– Servicen minskar byråkratin kring öppen publicering för den enskilda forskaren.

– Öppenhet ger forskare såväl synlighet som renommé. En studie som gjorts vid Helsingfors universitet förtjänar maximal synlighet, betonar även överbibliotekarie Kimmo Tuominen.

För en hållbarare finansieringsmodell för publicering

Målet för de stora forskningsfinansiärernas Plan S är att alla vetenskapliga publikationer som finansieras av koalitionen från och med 2021 genast ska vara öppet tillgängliga. Servicecentret för öppen publicering ökar medvetenheten vid universitetet om de kostnader som öppen publicering medför.

– Många vägar leder till öppenhet. Biblioteket har slutit flera avtal med förläggare för att möjliggöra öppen publicering. Utöver publiceringsavgifterna satsar universitetet även på parallellpublicering. Biblioteket utför dessutom varje år en parallellpubliceringskampanj för att säkerställa att publikationerna också görs tillgängliga i en öppen version. Tillsammans med forskarna ser biblioteket till att vi förmår tillmötesgå forskningsfinansiärernas krav på öppenhet, säger överbibliotekarie Kimmo Tuominen. 

Det vetenskapliga samhället har som gemensamt mål att tygla ökningen i totalkostnaderna för publicering. Målet är att övergå från en modell som baserar sig på prenumerationsavgifter för vetenskapliga tidskrifter till en där förläggarna betalas för tjänster för öppen publicering. På så sätt är också finansieringen av publiceringsavgifter via Servicecentret för öppen publicering begränsad till kanaler för öppen publicering och så kallade transformativa avtal, det vill säga publikationer vars verksamhet syftar till affärsmodeller som baserar sig på open access. Publicering i traditionella hybridtidskrifter stöds inte längre.