Andra medlemmar

Emeritusprofessorer, docenter anställda vid andra universitet samt de som nyligen disputerat
Chesterman, Andrew, professor emeritus

Ph.D., professor emeritus i flerspråkig kommunikation

Forskningsområden: kontrastiv analys, översättningsteori och forskningsmetodik.

Forskningsprofil

375 humanister

Tiittula, Liisa, professor emerita

FD, ekonomie magister, professor emerita i översättningsvetenskap

Liisa Tiittula ledde forskargemenskapen TraST (Translation Studies and Terminology) 2011–2018. Hennes forskningsområden har bland annat varit litterär översättning, skrivtolkning, syntolkning, tv-textning, multimodal interaktion och finsk-tysk affärskommunikation. Hon tilldelades priset Tiedon helmi (Kunskapens pärla) av Finlands översättar- och tolkförbunds sektion för lärare och forskare 2017. Liisa Tiittula är ordförande för nämnden för registret över rättstolkar.

Forskningsprofil

375 humanister

Vehmas-Thesslund, Inkeri, professor emerita

FD, professor emerita i rysk översättning

Inkeri Vehmas-Thesslund forskar i terminologi (begreppsanalys, begreppssystem och fackspråk) och översättningsbrukares behov. Hon redigerade en finsk-rysk skogsordbok, Suomalais-venäläinen metsäsanakirja (2008), som vann ett internationellt pris för framstående insatser inom tillämpad terminologi. Efter pensionen 2011 har Vehmas-Thesslund forskat i ryska samtalspraktiker. Hennes hobby är att sjunga, och hon har översatt sånger till finska från flera olika språk.

Forskningsprofil

375 humanister

Kinnunen, Tuija, FD, docent

FD, docent i översättningsvetenskap

Tuija Kinnunen var universitetslektor i tysk översättning och är nu universitetslektor vid Tammerfors universitet. I sin doktorsavhandling undersökade hon översättning av lagtexter och hur de används i rättegångar. Hon har också forskat i tolkars agens och samarbetet mellan yrkesgrupper i finska domstolar. Senast har hennes forskning rört multimodalitet i rättstolkning. Kinnunen fick Tiedon helmi-priset i 2018 från Finlands översättar- och tolkförbund för sitt bidrag inom undervisningen.

Forskningsprofil

Kudashev, Igor FD, docent

Igor Kudashev är docent i rysk översättning vid Helsingfors universitet och universitetslektor i ryska och översättningsvetenskap vid Tammerfors universitet.

Forskningsprofil

Pasanen, Päivi, FD, docent

FD, docent i översättningsvetenskap

Päivi Pasanen var universitetslektor i rysk översättning. Hon forskar i översättningspedagogik, terminologi i ett ramteoretiskt perspektiv och vardagstermer. Pasanen medverkade i projektet Det digitala språnget i översättar- och tolkutbildningen.

Forskningsprofil

Salmi, Leena, FD, docent

Leena Salmi är universitetslektor i franska vid Åbo universitet och docent i översättningsvetenskap vid Helsingfors universitet.

Taivalkoski-Shilov, Kristiina, FD, docent

Kristiina Taivalkoski-Shilov är professor i flerspråkig översättningskommunikation vid Åbo universitet och docent i översättningsvetenskap vid Helsingfors universitet.

Forskningsprofil

Leden, Laura, FD

Laura Leden disputerade under sommaren 2021 om normbekräftande och normbrytande i flickböcker översatta från engelska till svenska och finska 1945–1965. Du kan läsa hela avhandlingen här.

Huotari, Léa, FD

Léa Huotari disputerade under våren 2021 på en avhandling om Effet du prototype sur le changement de sujet en traduction : Étude d’un corpus bidirectionnel littéraire français⇄finnois. Hon underviser vid Åbo Universitet.

Westerlund, Hanna, FD

Hanna Westerlund disputerade under hösten 2020 om kollokationer i översättning av Europeiska unionens förordningar. Du kan läsa hela avhandlingen här.

Virtanen, Taru, FD

Taru Virtanen disputerade under hösten 2019 om översättarnas uppfattning om sin status vid statsrådets kansli. Du kan läsa hela avhandlingen här.

Päivärinne, Meri, FD

Meri Päivärinne disputerade under våren 2018 på en avhandling om den inflytelserika franska översättaren Jean Barbeyrac som levde på 1700-talet. Du kan läsa hela avhandlingen här.

Forskningsprofil