Mångprofessionell styrka - samarbeta starkt inom småbarnspedagogiken

Gemensamt seminarium för studenter från Helsingfors universitetet, Arcada och Prakticum

Gemensamt seminarium för studenter från Helsingfors universitetet, Arcada och Prakticum

Torsdagen den 1 oktober 2020 var på många sätt en unik dag eftersom då ordnades ett första gemensamt seminarium för studenter, lärare och annan personal knuten till Helsingfors universitet, Arcada och Prakticum. Seminariedagen bestod av presentationer av de olika utbildningarna och inledande reflektioner kring mångprofessionalitet och ledarskap inom småbarnspedagogiken av professor Mirjam Kalland (HU) och prefekt Carina Kiukas (Arcada). Detta åtföljdes av case-diskussioner i smågrupper som pågick under eftermiddagen. Dagen avslutades med gemensamma reflektioner och sammanfattande diskussion.

I seminariet deltog närmare 70 personer. Den ursprungliga tanken var att seminariet skulle ha hållits fysiskt i Arcadas utrymmen, men på grund av covid-19-situationen ordnades seminariet i stället via det digitala verktyget Zoom. Covid-19 situationen har framkallat kreativt tänkande och pedagogiska lösningar som kanske inte ersätter fysiska reella möten mellan människor men som ger tillfredsställande alternativ. De flesta studenter tyckte att seminariet var intressant, givande, lärorikt och att det fanns ett mervärde i att lära känna varandra. Tydligt blev också att den digitala tekniken ger möjligheter för både föreläsningar och att föra diskussioner i mindre grupper även om dagen blev lite väl lång.

Idén med seminariet var att bygga broar mellan olika utbildningsanordnare inom småbarnspedagogiken och att studenterna redan under sin utbildningstid får bekanta sig med varandras utbildningar och kommande professioner. Detta för att framöver också kunna arbeta tillsammans i välfungerande mångprofessionella team inom småbarnspedagogiken.

Seminariedagen inleddes med att studenterna via Mentimeter fick svara på frågan om de känner till vilka yrkesroller de olika yrkesprofessionerna har på daghem (Figur 1). Det visade sig att lärarens och barnskötarens roller var tydligast, medan den utbildning som studerande upplevde sig veta minst om var socionomutbildningen.

Figur 1. Studenternas uppfattning av de olika yrkesgruppernas roll i början av seminariet

Eftersom seminariedagens syfte var att öka studerandes kännedom om varandras utbildningar, kompetenser och kunnande fick studerande i tvärgrupper, under handledning av en lärarutbildare, diskutera olika verklighetsrelaterade case. Studenterna fick samarbeta och tillsammans komma på olika tillvägagångssätt för att lösa de utmaningar som diskussionerna av casen föranledde. Vad som diskuterades i de olika grupperna presenterades sedan för de andra deltagarna.

I slutet av dagen fick studerande på nytt fundera över de roller som olika grupper har på daghem och kännedomen om de olika yrkesgruppernas roller hade då. Figur 2 illustrerar att de olika yrkesgruppernas roller har blivit tydligare under dagens lopp. Socionomernas roll har blivit klarare även om den ännu framstår som lite otydligare än de andra rollerna.

Figur 2. Studenternas uppfattning av de olika yrkesgruppernas roll i slutet av seminariet

Överlag var studenterna positiva till seminariedagen och många uttryckte sin önskan om att dylika seminarier också framöver behöver ordnas. Samarbetet mellan de olika utbildningsanordnarna kommer att fortsätta i syfte att skapa hållbara lösningar och studiemöjligheter. Tanken är att på bästa möjliga sätt ge studenterna och kommande yrkesprofessionella de bästa förutsättningarna som finns att samarbeta starkt inom mångprofessionella team inom småbarnspedagogiken.