Hur förbereds klasslärare på hållbarhetsfrågan i Finland?

Emelie Cockerell har just blivit klar med sina pedagogiska studier till klasslärare vid Helsingfors Universitet och har fördjupat sig i hur väl blivande klasslärare förbereds i sina studier för frågorna om hållbarhet. Emelie, kan du berätta mera om bakgrunden till din pro-gradu avhandling?

Min avhandling var en del av Mapping Education for Sustainable Development in the Nordic Countries (MESIN) projektet, med Samfés, Youth Work Iceland som förvaltande organisation och finansierat av Nordiska ministerrådet. Min avhandling undersökte de åtta universiteten i Finland som erbjuder klasslärarstudier. Avhandlingens mål var att undersöka hur hållbar utveckling syns i klasslärarutbildningarnas strategier, programbeskrivningar och kurser från år 2019–2020.

Varför är hållbarhet något som just klasslärare borde iaktta i sin verksamhet?

I och med att Finland strävar efter att nå Agenda 2030 och mer specifikt, det globala målet 4.7 är hållbarhet inom klasslärarlinjerna centralt idag. Dessutom nämner den nya läroplanen orden hållbarhet eller hållbar 182 gånger, vilket gör att lärare har ett ansvar att kunna undervisa och implementera hållbar utveckling i sin undervisning. För att detta ska kunna ske måste lärarna få verktyg och kunskap om hållbarhet och hållbar utveckling under sina universitetsstudier.  

Vad precis har du undersökt och vilka är dina resultat?

Resultaten visar att universiteten ännu bör utveckla sina klasslärarlinjer beträffande undervisning om hållbarhet. I undersökningen analyserade 8 universitetsstrategier, 10 klasslärarprogrambeskrivningar och 860 kurser. Diagrammet nedanför visar hur många procent av alla kurserna vid varje universitet som tangerar hållbarhet i sin klasslärarlinje. Kurserna sorteras in i kandidatkurser eller magisterkurser och i obligatoriska eller valbara. Resultaten visar tydligt att det finns en brist på kurser som tangerar hållbar utveckling vid universiteten. Universiteten erbjuder oftast valbara kurser med fokus på hållbarhet och därmed finns det ingen garanti att studerande väljer de kurserna, då de inte är obligatoriska. På grund av detta kan man inte vara säker på att framtida lärare får den kunskap och de verktyg som de skulle behöva för att kunna undervisa sina framtida elever inom hållbarhet.

Universitetens strategier varierar angående hållbar utveckling. De flesta nämner åtminstone att de strävar efter hållbarhet men andra strategier inte ens nämner det. Likadant är det med beskrivningarna angående universitetens klasslärarutbildningar, vissa universitet nämner inte hållbar utveckling medan andra gör det.

Det låter som om utbildningarna släpar lite efter? Vad föreslår du att borde göras nu?

Ja, hållbar utveckling är inte en tema som genomsyrar klasslärarlinjerna vid Finlands universitet. Detta är problematiskt eftersom universiteten borde tangera hållbarhet i sina strategier, lärarutbildningsbeskrivningar och i kurserna. Om alla tre är konstruktivt länkade, dvs. står för att implementera samma principer, nås de bästa resultaten, vilket skulle hjälpa Finland att nå målet av Agenda 2030 och betona hållbar utveckling i undervisningen av de elever som i framtiden kommer att påverka Finlands samhälle.  

Pro Gradu: ”Sustainability within primary teacher education in Finland – An analysis of teacher education.