Glädje och vidgade textvärldar inom småbarnspedagogiken

Doktorand Alexandra Nordström berättar om sin forskning.

I min kommande doktorsavhandling utforskas små barns glädje samt vidgade textvärldar i finländsk småbarnspedagogik mot bakgrunden av införandet av begreppet multilitteracitet i planen för småbarnspedagogik. Avhandlingens resultat visar på vikten av att utforska barns till synes vardagliga litteracitetspraktiker eftersom dessa har potential att påverka barns känslor, relationer och meningsskapande. Detta är av betydelse i de snabbt föränderliga verksamhetsmiljöerna och textvärldarna inom småbarnspedagogiken.

Glädje inom småbarnspedagogiken

Glädje nämns tretton gånger i Grunderna för planen för småbarnspedagogik. Svårare är däremot att hitta vad som egentligen menas med glädje, utöver att det verkar vara något eftersträvansvärt och positivt. I allmänhet handlar diskussioner om känslor och affekter främst om individuella och psykologiska egenskaper. I denna avhandling närmar jag mig däremot glädje som en affektiv intensitet som växer fram och utvecklas i relationer, bortom det individuella barnet. För de flesta känns glädje bekant och kanske till och med vardagligt, men alldeles för lite forskningsuppmärksamhet har ägnats åt att konceptualisera och utforska olika dimensioner av glädje. Därför är syftet med min avhandling att utforska glädje empiriskt, teoretiskt och metodologiskt genom att granska hur, varför och när glädje förekommer i litteracitetspraktiker inom småbarnspedagogiken.

Multilitteracitet och multimodala litteracitetspraktiker

Begreppet multilitteracitet hänvisar till en förståelse av mångsidiga texter i varierande plattformar med multipla sammanhang, och med vidgade textvärldar hänvisas till det vidgade textbegreppet och multimodalt meningsskapande och kommunikation, där texter kan vara uppbyggda av flera modaliteter, såsom skriven text, bilder, symboler, ansiktsuttryck, gester, ljud och kombinationer av dessa. I dessa begrepp ingår även en betoning av produktion av texter vid sidan om läsning och förståelse av texter.

Grunderna för planen för småbarnspedagogik betonar samspel och tolkning av kulturellt komplexa former av budskap som avgörande komponenter i multilitteracitetens pedagogik. Planen understryker även att barn bör uppmuntras att utforska, producera och använda olika budskap i både analoga och digitala miljöer. Att främja barns aktiva utforskande och nyfikenhet tillsammans med vuxna och andra barn är viktiga aspekter av multilitteracitet, och enligt planen ska lärande ske i en rik textmiljö, inklusive kultur producerad av och för barn, som berättelser och sagor (analogt och digitalt), ramsor och dikter, samtal, TV-program och filmer och musik eller drama.

Hur främja glädje och multilitteracitet?

Syftet med det nationella forsknings- och utvecklingsprogrammet Inlärning av multilitteracitet med glädje (MOI – Monilukutaitoa opitaan ilolla) åren 2017–2020 (avhandlingsarbetet startades inom detta program) var att forska i och främja små barns (0–8 år) multilitteracitet. Som en del av programmet utvecklades en hel del pedagogiska material, som är öppet tillgängliga på nätet (se länk nedan). Läs mer i boken Bångstyriga bitar: Inlärning av multilitteracitet med glädje.

Resultaten från doktorsavhandlingen illustrerar olika sätt på vilka glädje uppstår under vardagliga litteracitetspraktiker inom småbarnspedagogiken. Glädje kan vara subtilt, överraskande eller klibbigt och kan utvecklas när barn gör och producerar, delar erfarenheter och upprätthåller intresset för olika texter.

Alexandra Nordströms doktorsavhandling publiceras senare under 2022

Vetenskapliga artiklar som denna nyhet baserar sig på

Nordström, A. Kumpulainen, K., & Rajala, A. (2021). Unfolding joy in young children’s literacy practices in a Finnish early years classroom. Journal of Early Childhood Literacy. DOI: 10.1177/14687984211038662

Nordström, A. (2022). Reimagining joy as a performative force in early childhood education. Contemporary Issues in Early Childhood. DOI: 10.1177/14639491221089332

Nordström, A., Sairanen, H., Byman, J., Renlund, J., & Sintonen, S. (2022). Widening text worlds in Finnish early childhood education. In H. Harju- Luukkainen, J. Kangas & S. Garvis (Eds.). Finnish Early Childhood Education and Care - A Multi-theoretical perspective on research and practice. Springer.

Ytterligare information