Ämnesöverskridande undervisning i skola och inom lärarutbildning

I medlet av april (12-13.4.2021) ordnades ett internationellt webinarium med temat ämnesöverskridande undervisning i skola och inom lärarutbildning. Det var del av projektet DePTER https://www.edu.uu.se/samverkan/depter-sv/ (Developing Primary Teacher Education Research), som är ett samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet, Tallinn universitet och Helsingfors universitet. Projektets forskare Ellinor Lindholm och Lina Lindström berättar närmare.

Ellinor och Lina, hur många deltog på webinariet och vad var ert mål?

På webinariet deltog allt som allt 26 lärare, lärarutbildare och studenter från samtliga universitet och den här gången var det Helsingfors teamet som ansvarade för arrangemanget.

Målet med helheten var att utbyta erfarenheter av att arbeta med fenomenbaserad och ämnesöverskridande undervisning, samt att analysera dessa erfarenheter för att vidare kunna utrusta lärarutbildare och stödja lärarstudenter i att tillämpa dessa tillvägagångssätt.

Målet med den ämnesöverskridande undervisningen är att bland annat på ett bättre sätt kunna engagera eleverna i deras eget lärande, att få eleverna att förstå likheterna och relationerna olika ämnen emellan samt att låta eleverna utveckla och få använda sig av sin kreativitet. Redan i ett tidigt skede under den första dagen märkte vi att temat ämnesöverskridande undervisning har olika benämningar i olika kontext. Teamet från Uppsala använde sig av begrepp som tema och samarbete, samtidigt som man i teamet från Tallinn talade om üldõpetus, och medan vi från Helsingfors teamet använde oss av ämnesövergripande eller ämnesöveröverskridande undervisning.

Berätta närmare vad ni gjorde under dagarna!

Den första webinariedagen handlade om hur den ämnesöverskridande undervisningen kan se ut i skolan och vi fick ta del av praktiska exempel från lärare från samtliga länders grundskolor. Vi fick bland annat höra om hur man på bästa sätt kan främja delad kunskap. Hur man för samman omvärlden med klassrummet, men också en påminnelse om att allt inte går eller snarare bör integreras. Dessutom lyftes vikten av, att ge eleverna tydliga instruktioner och ramar för vad som krävs för vilket vitsord, fram, eftersom eleverna på det här sättet får möjlighet till att öva på självständigt arbete och att följa instruktioner. Vi hade också glädjen att ha Tove Forsén, från Mattlidens skola som är en av Helsingfors universitets partnerskolor, att berätta om hur den ämnesöverskridande verksamheten implementeras hos dem.

I slutet av dagen funderade vi tillsammans över både möjligheterna och utmaningarna med temat ämnesöverskridande inlärning. Många olika synvinklar lyftes fram. Gemensamt för många var möjligheterna kring att få testa sina vingar, att kunna släppa kontrollen och att våga testa på och samtidigt lämna sin bekvämlighetszon. För att på det här sättet få engagerade elever och ökad motivation. Utmaningarna däremot ansåg många vara den tidsdryga planeringen, olika gruppstorlekar och tanken av att du som pedagog måste vara expert på flera ämnen samtidigt.

Den andra dagen utgick i sin tur ifrån ämnesöverskridande undervisning inom lärarutbildning – hur lär vi ut arbetsmetoder för ämnesöverskridande undervisning inom lärarutbildning för lärarstudenter? Vi fick ta del av olika inspirerande exempel från samtliga universitet, från Helsingfors universitet presenterades SVEASUS-projektet av Lili-Ann Wolff, Marianna Vivitsou och Emma Heikkilä.

Vad fick ni lära er av varandra från de olika länderna?

Även om det finns olikheter i läroplaner, gällande begrepp och utbildningssystem, så finns det ändå en hel del som vi alla har gemensamt, vilket resulterade i att båda dagarna var väldigt interaktiva och innehöll inspirerande diskussioner mellan deltagarna.

Till sist vill vi lyfta fram hur givande, lärorikt och inspirerande ett internationellt samarbete som det här är. I dessa pandemitider kan det kännas ensamt och isolerat inom det egna landets gränser, men dessa webinariedagar möjliggjorde en virtuell resa i några av våra grannländers universitet och skolor, vilket kändes befriande och igen en gång fick vi en påminnelse om vilken rikedom det är att få utbyta erfarenheter med kollegor i våra grannländer.