LYSSNA PÅ MIG

Resultaten av matematikundervisning är inte så positiva som läroplanen förutsätter.

Studenters matematiska kunnande utvecklas inte i en gynnsam riktning, medan attityderna till matematik utvecklas i en mera negativ riktning under skolåren. Den nya läroplanen skapar möjligheter till en förbättrad undervisning i matematik. Trots detta visar det sig att lärare har problem med att genomföra nya undervisningsmetoder eftersom deras erfarenheter är mera traditionella och inte samstämmig med nyare undervisningsmetoder i matematik.

Enligt ett forskningsprojekt baserad vid Edinburgh universitet visar resultaten att en av de nyckelkunskaper som lärare borde besitta är att lyssna på elevers matematiska tankar. Lyssna på mig! -projektet är en uppföljning till den forskningen. Målet med projektet är att hjälpa lärare att lägga märke till, och ta tag i spontana situationer då elever uttrycker matematiska tankar. I projektet skapas ett interventionsmaterial i samband med en avhandling pro gradu, som kommer att fungera som ett öppen fortbildningsmaterial till svenskspråkiga lärare.