Stipendier för forskningsplan för doktorandstudier

Forskningsnätverket Journalistik, kommunikation och delaktighet lediganslår två stipendier för att utarbeta en forskningsplan för doktorsstudier.

Inom forskningsnätverket Journalistik, kommunikation och delaktighet vid Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) bedrivs forskning inom många olika synvinklar på journalistik, kommunikation och medier. Nätverket samlar forskare och doktorander från Svenska social- och kommunalhögskolan och Helsingfors universitet samt andra universitet inriktade på det interdisciplinära fältet journalistik, kommunikation och medier.

Nätverket ordnar seminarier och tillfällen där forskarna presenterar och diskuterar sina pågående projekt, nya forskningsidéer, samarbetsmöjligheter och andra forskningsrelaterade frågor. Nätverket stöder enskilda forskare och medlemmar i deras forskning och ansökningar. Forskarna i nätverket bidrar aktivt till samhällsdebatten och samarbetar med medierna, civilsamhället och olika organisationer.

Forskningsnätverket lediganslår två stipendier på 2 000 € för att skriva en forskningsplan i syfte att påbörja doktorsstudier i doktorandprogrammet vid Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Avhandlingens ämne ska falla inom forskningsnätverkets område.

Sökande ska ha en magisterexamen eller en godkänd pro gradu-avhandling. Åtminstone en handledare för doktorsavhandlingen ska vara från Soc&kom. Sökande förväntas ha goda kunskaper i svenska.

Ansökningstiden är 9–30.11.2020. Ansökningar lämnas in per e-post till nätverkets ledare professor Jaana Hujanen (jaana.hujanen@helsinki.fi).

Berätta kort (2 sidor) om ditt ämne och din forskningsfråga, hur ämnet passar in i nätverkets profil, hur motiverad du är att skriva en doktorsavhandling, när du skulle lämna in ansökan till doktorandprogrammet och vem vid Soc&kom du har varit i kontakt med och skulle vilja ha som din handledare. Bifoga din cv där pro gradu-avhandlingens ämne och betyg, samt övriga studieprestationer framgår.

Vi kontaktar per e-post dem som beviljats stipendier. Stipendiaten förbinder sig att skriva en forskningsplan och rapportera om användningen av stipendiet per e-post före slutet av mars 2021.

För mer information, kontakta nätverkets ledare professor Jaana Hujanen (jaana.hujanen@helsinki.fi, +358 50 415 4550).

Doktorandprogrammen vid statsvetenskapliga fakulteten

Man kan ansöka till doktorandprogrammen vid statsvetenskapliga fakulteten två gånger om året: i antagningen på våren och i antagningen på hösten. I ansökningsblanketten till doktorandprogrammet är forskningsplanen uppdelad i följande delar (maximiantal tecken inklusive mellanslag inom parenteser):

 • Titel på doktorsavhandlingen (preliminär)
 • Vetenskapsområde
 • Ett kort sammandrag av forskningsplanen (2 000)
 • Motivation till att skriva en doktorsavhandling (2000): Hur motiverad är den sökande att skriva en doktorsavhandling i allmänhet och i synnerhet inom det här forskningstemat? Berätta också varför du har valt det här doktorandprogrammet (Doktorandprogrammet i socialvetenskaper).
 • Utgångspunkter för forskningen (2000): Hur är projektet kopplat till tidigare forskning? Vad är de viktigaste teoretiska och metodologiska utgångspunkterna?
 • Vetenskapliga mål och forskningsresultatens inverkan (2000): Berätta om målet med forskningen. Presentera kort dina hypoteser eller forskningsfrågor. Hurdana forskningsresultat väntar du dig och hurdana nya öppningar bidrar din forskning till inom disciplinen eller den vetenskapliga debatten om ämnet? Du kan också kort reflektera över hur intressanta forskningsresultaten är utanför den vetenskapliga diskussionen och hur resultaten kan utnyttjas.
 • Forskningsmetoder (2000): Forskningsmetoderna ska beskrivas så att det framgår på vilket sätt de bidrar till att svara på forskningsfrågorna/bevisa hypoteserna eller hur de stöder det sätt som valts för att närma sig ämnet.
 • Forskningsmaterial som används och dess betydelse för forskningsprojektet (1500)
 • Preliminär plan för insamling, användning och lagring av forskningsmaterialet (1500): Ge en kort beskrivning av hur du planerar att samla in och använda forskningsdata. Du kan också fundera på det bästa sättet att förvara data och möjligheterna att öppna dina data för andra forskare. När du ansöker behöver du inte behärska t.ex. etiska och juridiska frågor som anknyter till förvarandet av data och open access (så som dataskydd, ägande- och användningsrätter). Det räcker att du har funderat på de preliminära datahanteringsfrågorna som gäller insamlandet och förvarandet av dina forskningsdata.
 • Etiska frågor (1000): Etiska aspekter med anknytning till forskningstemat, -metoderna och -materialet (t.ex. etiskt förfarande, informerat samtycke, anonymitet) samt eventuella forskningstillstånd eller planer på att söka tillstånd. Vi förväntar oss inte att du är expert på forskningsetiska frågor när du ansöker. Det räcker att du har funderat på om det finns några etiska frågor som du borde ta hänsyn till och planerat hur du tar dem i beaktande.
 • Litteratur och källor (2500)
 • Avhandlingens form (artikelavhandling eller monografi)
 • Publiceringsplan (1000): En preliminär disposition för monografin eller en publiceringsplan för artiklar, om du tänker skriva en sammanläggningsavhandling.
 • Tidsschema och planerad finansiering för forskningen (2000)