Till de som deltar i forskningsenkäten

Hälsoundersökningen Helsinki Health Study har sedan början av 2000-talet följt upp hälsan hos Helsingfors stads anställda med hjälp av en uppföljningsenkät som genomförs vart femte år.

Den senaste enkäten genomfördes våren 2022.

Uppföljningsenkäten för år 2022 sändes i april månad till alla som svarade på basenkäten. Enkäten innehöll frågor om bland annat hälsa, sociala relationer och arbetsförhållanden hos dem som arbetar.

Nedan finner du ytterligare information om forskningsenkäten. Deltagandet i undersökningen bidar till att producera viktig information för att främja personalens hälsa och välbefinnande i arbetet. Helsingfors stad rekommenderar deltagande i undersökningen. Man kan delta i undersökningen på arbetstid.

Vem får enkäten?

Uppföljningsenkäten för år 2022 sändes både till kohorten av äldre personer som besvarade basenkäten 2000–2002 och till kohorten av personer i arbetsför ålder som besvarade basenkäten 2017. Enkäten har kunnat besvaras oavsett byte av arbete eller eventuell pensionering.

Uppföljningsenkäten till kohorten av äldre personer sändes till alla som besvarade basenkäten 2000–2002. Basenkäten sändes till alla anställda inom Helsingfors stad som då fyllde jämnt 40, 45, 50, 55 eller 60 år. På basenkäten svarade 8 960 personer. Dessa personer har tidigare fått uppföljningsenkäter åren 2007, 2012 och 2017. Uppföljningsenkäten för 2022 sändes till hemadressen per post.

Uppföljningsenkäten till kohorten av personer i arbetsför ålder sändes till alla som besvarade basenkäten 2017. På basenkäten svarade 5 898 personer. Uppföljningsenkäten för 2022 sändes antingen till e-postadressen till arbetet eller till hemadressen per post. Svar samlades också in genom telefonintervjuer. 

De som inbjdits till undersökningen har fått en personlig länk till enkäten skickad till i sin arbets-e-post. Påminnelser har skickats per brev innehållande ett personligt användarnamn som kunnat användas för att besvara enkäten utan arbets-e-post. Man har också kunnat be om att få enkätblanketten hemskickad i pappersversion.

Frågor om att besvara enkäten?

I alla frågor och problem som gäller forskningsenkäten kan du skicka e-post till adressen kttl-hhs@helsinki.fi eller direkt ta kontakt med forskningens kontaktpersoner (kontaktuppgifter finns längst ner på sidan). Per e-post kan du till exempel be om en ny enkätblankett eller be om att få den på ett annat språk.

Enkäten riktad till personer i arbetsför ålder har skapats i elektroniskt format med programmet Webropol på fyra språk: finska, svenska, engelska och ryska. I den elektroniska enkäten väljer du språk när du första gången loggar in i enkäten. Efter detta kan du byta språk med hjälp av knappen som finns uppe till höger på varje sida. Du kan fylla i enkäten med en dator, en surfplatta eller en smarttelefon. För att garantera bästa möjliga funktionalitet hos den elektroniska enkäten rekommenderar vi att du använder en enhet med tillräckligt stor skärm (gärna en dator eller surfplatta) för att besvara den.

Om du har fått brev om att delta i undersökningen för personer i arbetsför ålder kan du besvara enkäten med pappersblanketten och skicka in den i returkuvertet som har portot betalt. Alternativt kan du välja att besvara enkäten elektroniskt genom att logga in på adressen http://www.webropolsurveys.com med ditt personliga användarnamn och lösenord som fanns i brevet. Du kan be om att få pappersblanketten på finska, svenska, engelska eller ryska genom att kontakta forskningens kontaktpersoner.

Hur används de uppgifter som samlas in med enkäten?

De uppgifter som samlas in under undersökningen behandlas strikt konfidentiellt. Uppgifterna används endast för vetenskaplig forskning. Alla direkta identifieringsuppgifter har avlägsnats från det material som används för att analysera forskningsmaterialet. Forskningsresultaten publiceras som vetenskapliga publikationer på gruppnivå så att uppgifterna om en enskild respondent inte kan identifieras eller klarläggas.

Uppgifterna lämnas ut uteslutande enligt dataskyddsbeskrivningen. Forskare vid samarbetsuniversiteten kan endast använda forskningsmaterialet i samarbete med forskningsgruppen Helsinki Health Study. För samforskning används precis som för annan forskning material där alla direkta identifikationsuppgifter har raderats.

Hur garanteras konfidentialiteten?

Vi säkerställer absolut sekretess för de insamlade uppgifterna under alla delar av forskningen. Forskarna följer dataskyddslagstiftningen samt Helsingfors universitets och forskningsgruppens interna anvisningar om användningen av forskningsmaterialet. Absolut tystnadsplikt i frågor som berör enskilda personer gäller för forskarna. Varje forskare i forskningsgruppen som deltar i hanteringen av materialet undertecknar ett sekretessavtal.

Uppgifterna som samlas in genom enkäten sparas tillsammans med de uppgifter som hämtats från registren i databaser som utomstående inte har tillträde till. Uppgifterna som samlas in genom enkätblanketten sparas i elektroniskt format så att forskarna endast har tillgång till uppgifterna i numerisk form. Enskilda enkätblanketter behandlas inte efter att uppgifterna har sparats, utan de förvaras säkert i ett låst skåp. Blanketterna förstörs på ett datasäkert sätt efter att uppgifterna har sparats i numerisk form och vi har granskat att lagringen av uppgifterna lyckades.

Helsingfors stads personalkommitté har godkänt forskningens forskningsplan. Helsingfors stads hälsovårdsverk och de etiska nämnderna vid medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet har gett sitt samtycke till forskningen.

Vad innebär kombineringen av registeruppgifterna?

Forskningsenkätens uppgifter kan kompletteras med registeruppgifter som hämtas hos olika registeransvariga. De registeruppgifter som kombineras med forskningen är uppgifter om anställningsförhållande, sjuklighet, hälsovårdstjänster och övergång till pension, som ger oss värdefull information om sjuklighetens orsaker och följder. Registeruppgifterna hämtas separat hos olika registeransvariga (Institutet för hälsa och välfärd, Statistikcentralen, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen och Helsingfors stad). Även material som kompletteras med registeruppgifter behandlas med yttersta sekretess, så inte heller uppgifterna om den som gett tillstånd till att kombinera registeruppgifterna hamnar i händerna på en utomstående. Alla resultat publiceras endast på gruppnivå så inga registeruppgifter för enskilda respondenter syns någonsin i någon publikation.

Vi frågade de som deltog i grundenkäten om tillstånd att kombinera forskningsenkäten med Helsingfors stads personalregister och uppgifter från andra registeransvariga (Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, Statistikcentralen, Institutet för hälsa och välfärd).

Respondenten kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke genom att kontakta forskningsgruppens ledare (Tea Lallukka) eller vice ledare (Anne Kouvonen) vars kontaktinformation finns i slutet av den här sidan.

De delmaterial som används i forskningen och registeruppgifterna presenteras närmare i forskningens dataskyddsbeskrivningen.

När lottas priserna ut?

I augusti utlottas tio S-gruppens presentkort om 50 euro styck bland respondenterna. Alla respondenter deltar i dragningen automatiskt.

Var får jag mer information om undersökningen?

Du kan ställa frågor om deltagandet i undersökningen på adressen kttl-hhs@helsinki.fi eller till projektplaneraren Jade Knop (050 438 6163). Närmare information om undersökningen får du även av forskningsledare Tea Lallukka (029 41 27544) eller vice forskningsledare Anne Kouvonen (029 41 24593). Du når även forskningens kontaktpersoner per e-post (fornamn.efternamn@helsinki.fi).

Följebrev for personer i arbetsför ålder

Hälsoundersökning

Helsinki Health Study

April 2022

INBJUDAN TILL HÄLSOUNDERSÖKNING

Bästa deltagare

Du deltog 2017 i en enkätundersökning som kartlade hälsan och välbefinnandet hos anställda vid Helsingfors stad. Enkäten genomfördes av avdelningen för folkhälsovetenskap vid Helsingfors universitet. Tack för ditt deltagande, och nu ber vi dig delta i det nya skedet av undersökningen.

Undersökningens uppföljningsskede gäller alla som deltog i det första skedet av undersökningen, oavsett nuvarande arbetsplats eller eventuell pensionering. Syftet med denna uppföljningsundersökning är att utreda hurudana förändringar som har skett i fråga om hälsa, välbefinnande och funktionsförmågan under de senaste åren och vilka faktorer som inverkat på förändringarna. Genom att delta i undersökningen bidrar du till att skapa viktig information för att främja den arbetsföra befolkningens hälsa och välbefinnande.

Det är frivilligt att delta i undersökningen. Varje svar är dock mycket viktigt för att undersökningen ska lyckas. Anställda inom Helsingfors stad kan svara på enkäten under arbetstid. Dina svar behandlas strikt konfidentiellt. Uppgifterna lämnas ut uteslutande enligt dataskyddsbeskrivningen och används endast för vetenskapliga syften.

Vi ber dig besvara och fylla i bifogade enkätformulär och återsända det inom en vecka i det medföljande returkuvertet. Du kan även besvara enkäten på nätet med hjälp av dina personliga inloggningsuppgifter uppe i brevet. Bland respondenterna utlottas tio S-gruppens presentkort om 50 euro styck.

Du kan ställa frågor om deltagandet i undersökningen till projektplaneraren, PM Jade Knop (050 438 6163), på adressen kttl-hhs@helsinki.fi eller undertecknade. Närmare information om undersökningen finns även på vår webbplats.

Ett stort tack för besväret!

Med vänlig hälsning

Tea Lallukka

Professor, forskningsdirektör

Medicinska fakulteten

PB 20 (Stockholmsgatan 8 B)

00014 Helsingfors universitet

Telefon: 029 41 27544

Anne Kouvonen

Professor, vice forskningsdirektör

Statsvetenskapliga fakulteten

PB 54 (Unionsgatan 37)

00014 Helsingfors universitet

Telefon: 029 41 24593

Följebrev för äldre personer

Hälsoundersökning

Helsinki Health Study

April 2022

INBJUDAN TILL HÄLSOUNDERSÖKNING

Bästa deltagare

Ni har tidigare deltagit i en enkätundersökning som kartlade hälsan och välbefinnandet hos anställda vid Helsingfors stad. Enkäten genomfördes av avdelningen för folkhälsovetenskap vid Helsingfors universitet. Tack för Ert deltagande, nu ber vi Er med i det nya skedet av undersökningen.

Denna uppföljningsundersökning sänds till alla tidigare deltagare, oavsett eventuell pensionering eller byte av arbetsplats. Genom att delta i undersökningen bidrar Ni till att skapa viktig information som kan utnyttjas för att främja hälsan och förebygga sjukdomar.

Det är frivilligt att delta i undersökningen. Era svar behandlas strikt konfidentiellt. Uppgifterna lämnas ut uteslutande enligt dataskyddsbeskrivningen och används endast för vetenskapliga syften.

Vi ber Er besvara och fylla i bifogade enkätformulär och återsända det inom en vecka i det medföljande returkuvertet. Portot är betalt. Om ni vill besvara enkäten på finska, vänligen be oss sända Er ett finskspråkigt enkätformulär. Bland deltagarna utlottas tio S-gruppens presentkort om 50 euro styck.

Ni kan ställa frågor om deltagandet i undersökningen till projektplaneraren, PM Jade Knop (050 438 6163), på adressen kttl-hhs@helsinki.fi eller av undertecknade. Närmare information om undersökningen finns även på vår webbplats.

Tack för Ert viktiga bidrag till hälsoundersökningen!

Med vänlig hälsning

Tea Lallukka

Professor, forskningsdirektör

Medicinska fakulteten

PB 20 (Stockholmsgatan 8 B)

00014 Helsingfors universitet

Telefon: 029 41 27544

Anne Kouvonen

Professor, vice forskningsdirektör

Statsvetenskapliga fakulteten

PB 54 (Unionsgatan 37)

00014 Helsingfors universitet

Telefon: 029 41 24593