Registrets datainnehåll

På denna sida hittar du information om registrets datainnehåll, följebreven och frågan om tillstånd till att samköra enkätdata med data från registren (undersökning för unga anställda).
Registrets datainnehåll

Individualiseringsuppgifter

Registrets datainnehåll består av enkätblanketterna för grund- och uppföljningsfaserna, uppgifter som samlats in under företagshälsovårdarens undersökningar samt av uppgifter från Helsingfors stads personalregister, Folkpensionsanstalten (FPA), Institutet för hälsa och välfärd (THL), Pensionsskyddscentralen (PSC) och Statistikcentralen.

Datainnehållet i de register som används i forskningen specificeras närmare nedan tillsammans med den tid under vilken uppgifterna används.

Under uppföljningsfasen kombineras enkätuppgifterna, uppgifterna från företagshälsovårdarens hälsoundersökning samt sjukfrånvarouppgifterna i stadens personalregister med sociodemografiska faktorer och uppgifter om bostadsområde hos dem som gett sitt skriftliga samtycke till detta. Uppgifterna kombineras med hjälp av datorerna på Helsingfors universitet. Under uppföljningsfasen söks även tillstånd hos registeransvariga (THL, FPA, PSC, Statistikcentralen) om att få tillgång till registeruppgifter som kombineras med enkät- och hälsoundersökningsuppgifterna. Separata ansökningar där forskningsplanen bifogats lämnas in hos de registeransvariga. Uppgifterna kombineras i huvudsak med hjälp av Helsingfors universitets datorer. Den som registreras har informerats om att registeruppgifterna kombineras både i samband med enkäten och under undersökningen hos företagshälsovårdaren. Uppgifterna begärs och kombineras med enkätsvaren i samband med registeruppdateringarna endast om respondenten har gett sitt samtycke till kombineringen.

I registerforskningsdelen av Helsinki Health Study kombineras uppgifter från Helsingfors stads personalregister med uppgifter som hämtas från andra register. Då används inte enkätsvaren.

 

Undersökningens delar är:

1. Adressregister, innehåll: namn, arbetsplatsens adress, hemadress och personbeteckning.

2. Forskningsenkät. Materialinsamlingen under grundfasen skedde i tre etapper 2000, 2001 och 2002. Den första uppföljningsenkäten gjordes 2007 och de följande 2012 och 2017.

3. Uppgifter som samlas in under företagshälsovårdarnas åldersklassgrupperade hälsoundersökningar. Insamlingen av dessa uppgifter inleddes i januari 2000 och avslutades i början av 2003.

4. Uppgifter från Helsingfors stads personalregister. Staden har överlämnat registeruppgifter till projektet från 1990. I fortsättningen begärs uppgifterna varje år så länge som forskningen pågår.

5. Registeruppgifter från de registeransvariga. Uppgifterna begärs i huvudsak från 1990 fram tills uppföljningen avslutas.

  • THL: Uppgifter från utskrivnings-/vårdanmälningssystemet (HILMO), cancerregistret.

  • FPA: uppgifter om inköp av receptbelagda läkemedel, uppgifter om läkemedlens specialersättningsrätt samt uppgifter om sjukdagpenning och rehabilitering med diagnoser.

  • PSC: uppgifter om inledd pension. Dessutom: Orsak till arbetsoförmögenhet. Förkastade pensionsbeslut och förhandsavgöranden om arbetspensioner och rehabilitering (pensionsslag, pensionssektor och -lag, datum då beslutet givits, orsak till förkastandet, diagnoser för invalidpensioner).

  • Statistikcentralen: dödlighet och dödsorsaker, utbildning, socioekonomisk ställning, yrkesställning samt uppgifter om arbete och inkomst.

 

Tid då uppgifterna används

Registeruppgifterna kombineras med enkäten både retroaktivt (för tiden innan enkäten besvarades) och under uppföljningen (för tiden efter att enkäten besvarades). De retroaktiva uppgifterna är viktiga eftersom hälsan och funktionsförmågan även förklaras av det socioekonomiska och det tidigare hälsotillståndet och av sjukfrånvaro.

Uppgifterna kombineras med enkätsvaren med tillstånd som söks separat hos olika registerhållare för den tid som det finns uppgifter sparade i registren. Uppföljningen fortsätter fram till 2025, då behovet av en fortsatt uppföljning bedöms på nytt. Uppdateringar i materialen söks hos de registeransvariga under uppföljningen med ett eller två års mellanrum.

För närvarande har vi tillgång till följande uppgifter för nedanstående tidsperioder som enligt uttryckligt samtycke kombineras med enkätmaterialet:

1. Helsingfors stads personalregister: 1990–2014

2. THL: Hilmo 1990–2014, cancerregistret 1953–2014

3. FPA: 1990–2014

4. PSC: 1990–2014

5. Statistikcentralen: 1990–2014

Samtycke till att registeruppgifter ansluts till enkätsvar (undersökning för unga anställda)

I undersökningen används registeruppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningens krav och principer (Pensionsskyddscentralen, Statistikcentralen, FPA, THL och Helsingfors stad). Jag ger mitt samtycke till att mina registeruppgifter ansluts till mina enkätsvar. Jag vet att det är frivilligt att delta i denna undersökning och att jag kan återkalla mitt samtycke när som helst.

ja

nej

Följebrev för unga anställda

HELSINKI HEALTH STUDY

Hälsoundersökning för unga anställda

September 2017

 

Inbjudan till hälsoundersökning

 

Bästa mottagare,År 2000 inleddes en undersökning om Helsingfors stads personals hälsa vid Helsingfors universitet, och stadens 40–60-åriga personal inbjöds att delta. I år bjuder vi även in alla anställda under 40 år som är heltidsanställda hos staden, tjänstlediga eller lediga av andra orsaker.

Undersökningens syfte är att utreda hur arbets- och livsmiljön samt livsstilen påverkar de anställdas ork i arbetet, arbetsförmåga, hälsotillstånd och välbefinnande. Genom att delta i undersökningen hjälper du oss att producera viktig information för att främja personalens hälsa och välbefinnande i arbetet. Helsingfors stads personaldirektör och universitetets etiska kommitté har godkänt forskningsplanen. Arbetsgivaren rekommenderar att man ska delta i undersökningen, och man kan delta i undersökningen på arbetstid.

Vi hoppas att du besvarar den bifogade enkäten inom en vecka. Portot är betalt på svarskuvertet. Alternativt kan du besvara enkäten på webben genom en säker uppkoppling genom länken och din privata kod som finns i övre kanten på detta brev. Bland alla deltagare lottar vi ut fem mångsidiga SuperPresentkort värda 200 € (www.gogift.com).

Det är frivilligt att delta i undersökningen. Allas svar är dock mycket viktiga för att vi ska få en pålitlig bild av personalens hälsa och välbefinnande. Uppgifterna du anger behandlas absolut konfidentiellt. Individuella uppgifter överlåts inte till Helsingfors stad eller andra utomstående parter. Uppgifterna används endast av forskarna, och de används endast för vetenskapliga ändamål. Resultaten publiceras på gruppnivå, så att ingen enskild deltagare kan identifieras.

I undersökningen används även registeruppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningens krav och principer (Pensionsskyddscentralen, Statistikcentralen, FPA, THL och Helsingfors stad). På projektets webbplats (http://www.helsinki.fi/helsinki-health-study) beskrivs ovannämnda register och de uppgifter som används i undersökningen i större detalj. I enkäten ber vi separat om ditt samtycke till att dina uppgifter används. Om du vill kan du när som helst återkalla ditt samtycke utan konsekvenser genom att kontakta de undertecknade. Mer information om dataskyddet finns i registerutdraget som du kan begära per telefon eller läsa på webbplatsen: http://www.helsinki.fi/helsinki-health-study/rekisteriseloste.

Om du har några frågor om deltagandet kan du kontakta forskningsassistent Sauli Jäppinen per telefon (050 3119324) eller e-post kttl-hhs@helsinki.fi. Du kan även ställa frågor om undersökningen till de undertecknade.

Ett stort tack för ditt deltagande!

 

Med vänliga hälsningar,

 

Ossi Rahkonen

Professor, forskningsledare

Avdelningen för folkhälsovetenskap

PB 20, 00014 Helsingfors universitet

Telefon: 050 415 1252

Tea Lallukka

Akademiforskare, vice forskningsledare

Avdelningen för folkhälsovetenskap

PB 20, 00014 Helsingfors universitet

Telefon: 050 539 5059

Följebrev för uppföljningsundersökning

Hälsoundersökningen

HELSINKI HEALTH STUDY

September 2017

 

Inbjudan till hälsoundersökning

 

Bästa mottagare

Ni har tidigare deltagit i enkätundersökningen genomförd av forskargruppen vid avdelningen för folkhälsovetenskap vid Helsingfors universitet. Med hjälp av enkäterna undersöker forskargruppen befolkningens hälsa och välbefinnande. Vi tackar Er för att Ni deltagit och ber Er nu att delta i fortsättningsskedet av studien.

Genom att delta i uppföljningsstudien bidrar Ni till att skapa ny kunskap som kan användas för att främja folkhälsan och att förebygga sjukdomar. Uppföljningsundersökningen skickas till alla som deltagit i studien tidigare, oberoende om man bytt arbetsplats eller gått i pension. Det är frivilligt att delta i undersökningen. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt, de är tillgängliga endast för forskare, och kommer att används endast för vetenskapliga ändamål.

Vi ber Er vänligen fylla i frågeformuläret och returnera det inom två veckor i bifogade returkuvert. Portot är betalt. Bland de som svarat på enkäten lottas ut fem ”SuperLahjakortti”-presentkort värda 200 euro (http://www.gogift.com).

Information från undersökningen har samkörts med registerdata från FPA, THL, Pensionsskyddscentralen, Statistikcentralen och Helsingfors stad för de deltagare som i grundundersökningen givit sin tillåtelse till detta. Närmare information om bruket av registerdata i forskningen finns i registerbeskrivningen (http://www.helsinki.fi/helsinki-healthstudy/rekisteriseloste). Ni kan även be att få beskrivningen postad till Er, och när som helst förbjuda samkörningen av Er enkätdata med data från registren, genom att kontakta de undertecknade.

Om Ni vill ha mer information om undersökningen, kan Ni kontakta forskningsassistent Sauli Jäppinen, tel. 050 3119324 eller forskningsledaren. Vi svarar på frågor även via e-post kttl-hhs@helsinki.fi. Mer information om undersökningen hittar Ni också på vår hemsida:

http://www.helsinki.fi/helsinki-health-study.

Tack för Er värdefulla insats i vår hälsoundersökning!

 

Med vänliga hälsningar

 

Ossi Rahkonen

Professor, forskningsledare

Avdelningen för folkhälsovetenskap

PB 20, 00014 Helsingfors universitet

Telefon 050 4151252

Sauli Jäppinen

Forskningsassistent

Avdelningen för folkhälsovetenskap

PB 20, 00014 Helsingfors universitet

Telefon 050 3119324