Tillgångar och utgifter

Forskningen inom detta tema fokuserar på konsumtion som ett ekonomiskt och socialt fenomen: Vår synpunkt är att konsumtionen inte kan separeras från inkomster, tillgångar, skuldsättning och fördelningen av ekonomiska resurser, och därför måste dessa frågor diskuteras inom samma referensram.

När samhällen blir rikare förstärks rollen av tillgångar systematiskt. Detta är också kopplat till koncentrationen av tillgångar och de växande inkomstklyftorna, vilket ger upphov till många risker och negativa effekter för både konsumenterna och ekonomin som helhet. Dessa väsentliga frågor med anknytning till konsumenter och tillgångar har länge förbisetts i konsumentstudier, och det är vårt mål att åtgärda denna brist.

Vi ser på individuella konsumentval och konsumtionsmönster som en konsekvens av politisk-ekonomiska och historiska krafter och som sociala konstruktioner, samtidigt som vi intresserar oss för individuella konsumenters upplevelser av ekonomiska frågor. Vi använder oss av en mångvetenskaplig approach och både kvalitativa och kvantitativa metoder, och vi integrerar makro- och mikroperspektiv.

Aktuella forskningsämnen

Vi bedriver för tillfället forskning om följande ämnen:

  • förståelse och reducering av konsumenternas skulder
  • referensbudgetar och den sociala trygghetens tillräcklighet
  • representationer i media av gäldenärer och fattiga konsumenter
  • den växande betydelsen av tillgångar och dess inverkan på fördelningen och uppkomsten av inkomster och tillgångar
  • frågor gällande mätningar av inkomst, konsumtion och tillgångar
  • långvariga jämförande studier av moraliskt laddade fenomen inom konsumtion, t.ex. hasardspel och hur makt, sociala relationer och värdesystem gällande konsumtion förändras med tiden.

Uppdateringen av referensbudgetarna ingår i projektet Tackling Inequalities in a Time of Austerity (TITA consortium), som finansieras av Finlands Akademis råd för strategisk forskning (Beslut nr 293103). Uppdateringen av referensbudgetarna är en del av det arbete som utförs av expertgrupp III för grundtrygghetens utvärdering (2018–2019).

Samhällspåverkan

Forskningsresultaten har påverkat och fortsätter att påverka beslutsfattandet, i synnerhet genom arbetet med att fastställa rimliga minimum för konsumtionsnivå (referensbudgetar) och en rimlig skuldnivå för hushållen. I Finland har referensbudgetarna använts för att utvärdera om den sociala tryggheten är tillräcklig, utveckla ett alternativt sätt att mäta fattigdom och utvärdera lämpliga konsumtionsnivåer i olika kontexter (forskning, myndigheter). Satelliträkenskap har använts för att följa hur aktiviteter överförs från konsumenter till andra sektorer och vice versa. OECD:s och UNECE:s gemensamma arbetsgrupp för bedömning av obetalt hushållsarbete använder en metod som har utvecklats av våra forskare för att ta fram internationella riktlinjer för hur man sammanställer hushållsproduktionen. Forskning om skuldsättning har fokuserat på hur unga sköter sin ekonomi och sina skulder, och har strävat efter att utveckla ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning i Finland.

Forskare

Publikationer (på engelska eller på finska)