Agreement-based Approaches in Nordic Spatial Planning

Just­De: Rätt­fär­di­gan­de av kon­trakts­ba­se­ra­de an­sat­ser i nor­disk plan­lägg­ning: mot en si­tu­a­tions­spe­ci­fik di­rekt­de­mo­kra­ti?

Ett projekt finansierat av Finlands Akademi 2018-2022 Detta forskningsprojekt går ut på att klarlägga i vilken grad nya former av nätverksstyrning, baserat på särskilt uppgjorda avtal mellan staten och stadsregioner, kan anpassas till existerande praxis och lagstiftning inom planläggning. Även om kontraktsbaserade styrningsinstrument kan rättfärdigas i termer av ökad konkurrenskraft, medför de samtidigt ett ökat tryck på den samhälleliga demokratin. Vid sidan av den traditionella planläggningen, vilken lägger vikt vid lagstiftningsstyrda och offentliga handlingar, har den kontraktsbaserade styrningen medfört ett nytt parallellt system, vars förhållande till det gamla är oklar. Forskningsprojektet har som syfte att belysa hur kontraktsbaserad styrning motiveras, och hur dessa motiveringar reflekterar synen på samhälleligt beslutsfattande. Projektet utförs som en jämförande studie i Finland, Sverige och Norge. Rättfärdigandet av samhälleligt beslutsfattande granskas inom ramen för de centrala aktörerna, den kunskapsbas som avtalen bygger på, samt ur ett perspektiv av de politiska dimensionerna inom planläggning.