Yliopisto-lehden rekisteriseloste

Yliopisto-lehden rekisteriä käytetään asiakas- ja yhteistyösuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin.

2. Re­kis­te­ri­asiois­ta vas­taa­va yh­teys­hen­ki­lö

Marja Pemberton
050 319 9289
marja.pemberton@helsinki.fi

3. Re­kis­te­rin nimi

Yliopisto-lehden tilaaja- ja vapaakappalerekisteri

4. Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tar­koi­tus (re­kis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tus)

Rekisteriä käytetään asiakas- ja yhteistyösuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Helsingin yliopiston omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Helsingin yliopisto voi käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseen.

5. Re­kis­te­rin tie­to­si­säl­tö

Asiakasrekisteri kustakin rekisteristä.

  1. Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja muut asiakaskohtaiset tiedot.
  2. Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

6. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun tekee lehtitilauksen. Vapaakappaleiden saajien tiedot kertyvät yhteistyösuhteista Helsingin yliopiston kanssa ja vapakappaleiden saajien rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.

7. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luo­vu­tuk­set ja tie­to­jen siir­to EU:n tai Eu­roo­pan ta­lous­a­lu­een ul­ko­puo­lel­le

Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa nimi- ja osoitetietoja Helsingin yliopiston tekemään suoramarkkinointiin. Rekisteristä luovutettavia tietoja voivat tällöin olla nimi- ja osoitetiedot. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen luovutus. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.