Väestötieteen ja väestön terveyden instituutti

Väestötieteen ja väestön terveyden instituutin tutkimuksessa väestötieteeseen yhdistyvät useiden tieteenalojen näkökulmat ja lähestymistavat. Instituutissa tutkitaan erityisesti väestöryhmien välisiä eroja terveydessä ja kuolleisuudessa, väestön ikääntymistä, sosiaalista eriarvoisuutta sekä lastensaantiin ja perheisiin liittyviä ilmiöitä. Tutkimusaineistoina käytetään erilaisia rekisteriaineistoja, geneettisiä ja kliinisiä tietoja sisältäviä kyselytutkimusaineistoja sekä näiden yhdistelmiä. Suomalaista yhteiskuntaa koskevien tutkimusten lisäksi instituutissa tehdään vertailevaa tutkimusta kansainvälisissä yhteishankkeissa. Instituuttia johtaa väestötieteen professori Pekka Martikainen.

Uusimmat julkaisut