Dataskyddsmeddelande

meddelande Om behandling av personuppgifter i forskningsprojektet RE:URBIA

I forskningsprojektet Re:Urbia behandlas personuppgifter. Syftet med detta dataskyddsmeddelande är att ge information om de personuppgifter som ska behandlas, varifrån de hämtas och hur de används. Detaljerad information om de registrerades rättigheter kommer att tillhandahållas i slutet av detta meddelande.

Ditt deltagande i forskningsprojektet och tillhandahållande av personuppgifter är frivilligt. Om du inte vill delta i projektet eller om du vill dra dig ur det kan du göra det utan negativa konsekvenser.

1. Registerförare

Helsingfors universitet
Adress: PB 3 (Fabiansgatan 33), 00014 Helsingfors universitet

2. Kontaktperson och ansvarig forskare

Kontaktperson i frågor som rör forskningsprojektet:

Venla Bernelius
PB 4 (Universitetsgatan 3)
00014 Helsingfors universitet
Tfn. +358415307369, +358504154865
E-post: fornamn.efternamn(at)helsinki.fi

Ansvarig forskare: Venla Bernelius

3. Helsingfors universitets dataskyddsombud

Du når Helsingfors universitets dataskyddsombud genom att skicka e-post till tietosuoja@helsinki.fi.

4. Beskrivning av forskningsprojektet och syftet med behandlingen av personuppgifter

De insamlade personuppgifterna kommer att användas i ett vetenskapligt forskningsprojekt som finansieras av miljöministeriets förortsprogram.

I forskningsprojektet undersöks tillståndet och utvecklingspotentialen för förortsområden. Tillsammans med samarbetskommunerna, styrgruppen och det bredare samarbetsnätverket skapas en vision för den framtida utvecklingen av förortsbostadsområdena. Behandlingen av personuppgifter baserar sig på denna målsättning och avancemanget av forskningsprojektet. Data kommer att användas för att analysera förorter och deras omgivande områden.

5. Personuppgifter som ingår i forskningsdata

För forskningen samlas in data på två sätt:

1. ett frågeformulär och

2. en frivillig intervju med respondenterna.

Enkätdata som samlats in genom frågeformulären och intervjuerna kan innehålla personlig information (namn, adress, födelseår, telefonnummer och e-postadress) om respondenten tillhandahåller dem. Dessutom kan respondenten frivilligt svara på frågorna i olika frågekategorier.

Dessa kategorier omfattar frågor om personens boendemiljö, var de dagliga tjänsterna och aktiviteterna är belägna, sociala relationer i grannskapet, platser för social interaktion i grannskapet, var skolan där personens barn går finns och frågor om själva skolan, uppfattningar om grannskapet, personens vilja att flytta och även bakgrundsfrågor.

6. Källor för personuppgifter

Personuppgifter kommer endast att samlas in direkt från respondenten, genom ett frågeformulär som skickas via post, och genom intervjuer med frivilliga respondenter.

Respondenten är inte skyldig att delta i själva undersökningen eller i någon efterföljande intervju.

7. Känsliga personuppgifter

Information som hänför sig till respondentens hälsa, som är en av de speciella kategorierna av personuppgifter (dvs. känsliga uppgifter), enligt definitionen i dataskyddsförordningens artikel 9, kommer att behandlas i denna forskning.

Behandlingen av känsliga personuppgifter grundar sig på artikel 9.2 j i den allmänna dataskyddsförordningen (behandlingen är nödvändig för vetenskapliga forskningsändamål), samt 6 § 1 mom. 7 st. i den finska dataskyddslagen.

8. Laglig grund för behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter grundar sig i syfte att utföra ett uppdrag av allmänt intresse (vetenskaplig forskning) (artikel 6.1e i dataskyddsförordningen (2016/679) och artikel 4.3 i dataskyddslagen (1050/2018)).

9. Mottagare av data

Forskningsdata kan lämnas ut utanför forskargruppen till forskningsassistenter för lagring eller annan bearbetning av data. Uppgifterna kommer alltid att vara pseudonymiserade. Vid behov kommer ett användnings- och dataskyddsavtal att ingås med de berörda individerna.

Mottagare kända när sekretessmeddelandet utarbetades:

  • KS-Konsultointi (Mailco Oy) är enkätadministratör för projektet. De har tillgång till enkätsvaren och respondenternas personuppgifter som behövs för personalisering, utskrift och postande av frågeformulären, och bearbetning och lagring av enkätsvaren.
  • Promail Oy kommer som underleverantör att utföra postandet av frågeformulären och behandlar respondenternas namn- och adressuppgifter.

10. Överföring av data till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Data kommer inte att överföras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

11. Automatiserat beslutsfattande

I forskningsprojektet görs inget automatiserat beslutsfattande som har en betydande effekt på registrerade.

12. Skydd av personuppgifter

Personuppgifter som ingår i forskningsdataset kommer att behandlas och hållas skyddade så att endast de som behöver uppgifterna kan komma åt dem.

Helsingfors universitet har som registeransvarig vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder och kräver dem av de tjänsteleverantörer som det använder.

Manuella data (t.ex. i papper eller annan påtaglig form) skyddas i låsta skåp som endast är tillgängliga för den ansvariga forskaren (Venla Bernelius).

Direkta identifikationsuppgifter kommer att tas bort i analysstadiet och förvaras åtskilda från undersökningsdata som analyseras.

13. Hur länge lagras personuppgifter i detta forskningsprojekt

Personuppgifterna kommer att lagras under den tid som krävs för att Helsingfors universitet ska kunna uppfylla de syften med hanteringen av dessa uppgifter som beskrivs i detta meddelande, varefter forskningsuppgifterna kommer att arkiveras utan identifikationsuppgifter.

14. Behandling av personuppgifter när forskningsprojektet avslutas

Uppgifterna kommer att sparas utan direkta identifikationsuppgifter i syfte att validera resultaten av denna studie.

Forskningsdata kommer också att lagras för efterföljande, kompatibel vetenskaplig forskning i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen och utan direkta identifikationsuppgifter.

Lagringen av forskningsdata baseras på dataskyddsförordningens artikel 5.1b och e.

Innan uppgifterna kan användas för annan forskning kommer den personuppgiftsansvarige att säkerställa att den nya användningen är förenlig med det ursprungliga syftet i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen. Registrerade kommer att få ett nytt dataskyddsmeddelande om den nya användningen av forskningsdata, förutom ifall den personuppgiftsansvarige inte längre kan identifiera försökspersonerna från uppgifterna.

Dessutom kommer de registrerade inte att informeras om den nya forskningen om det är omöjligt att leverera denna information till dem eller om det innebär en oproportionerlig ansträngning eller omöjliggör eller allvarligt försämrar uppnåendet av forskningsmålen (dataskyddsförordningens artikel 14.5 b).

Var uppgifterna förvaras och hur länge: en del av forskningsdata skickas till Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD) för arkivering. I det här skedet har alla identifikationsuppgifter raderats och datat att vara helt anonymiserat.

15. Rättigheter för registrerade personer och avvikelser från dessa rättigheter

Kontaktperson i frågor som rör forskningspersoners rättigheter är den person som anges i punkt 1 i detta meddelande.

De registrerades rättigheter

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen har registrerade följande rättigheter:

  • Rätt till tillgång till sina uppgifter
  • Rätt till rättelse av sina uppgifter
  • Rätt till radering av sina personuppgifter
  • Rätt till begränsning av behandlingen av sina personuppgifter
  • Rätt till dataportabilitet
  • Rätt att invända mot behandlingen av sina personuppgifter
  • Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande

De registrerade kan dock inte utöva alla sina rättigheter under alla omständigheter. Omständigheterna påverkas av till exempel den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter.

Mer information om de registrerades rättigheter under olika omständigheter finns på Dataombudsmannens webbplats: https://tietosuoja.fi/sv/vilka-rättigheter-göra-datasubjekt-har-i-olika-situati….

Om registrerade inte kan identifieras

Om behandling av personuppgifter för forskningsändamål inte kräver identifiering av den registrerade och om den personuppgiftsansvarige inte kan identifiera den registrerade, rätten att få tillgång till, rätta, radera och begränsa användningen av personuppgifter samt ev. anmälningsskyldighet och rätten till dataportabilitet gäller inte om inte den registrerade tillhandahåller ytterligare uppgifter som möjliggör identifiering (dataskyddsförordningens artikel 11).

Undantag från rättigheter

Den allmänna dataskyddsförordningen och den finska dataskyddslagen gör det möjligt att avvika från vissa rättigheter för registrerade om personuppgifter behandlas för vetenskapliga forskningsändamål och rättigheterna sannolikt omöjliggör eller allvarligt försämrar uppnåendet av forskningsändamålen.

Behovet av undantag från de registrerades rättigheter kommer alltid att bedömas från fall till fall.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till dataombudsmannens byrå om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddslagstiftning.

Kontaktuppgifter:

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 vån., 00520 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors
Växel: 029 566 6700
Fax: 029 566 6735
E-post: tietosuoja@om.fi