SAGA - lasten sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa
Sosio-emotionaalisella kehityksellä tarkoitetaan mm.

lapsen kasvavaa kykyä ymmärtää, nimetä ja säädellä omia tunteitaan ja käyttäytymistään sekä kykyä tulkita muiden tunteita ja tarvittaessa auttaa muita. Sosio-emotionaalinen ymmärrys ja sen kehitys on lapsilla yhteydessä kielenkehitykseen ja vuorovaikutukseen huoltajien kanssa.

Tutkimus- ja kehityshanke SAGA pyrkii tukemaan 3—5-vuotiaiden lasten sosio-emotionaalista kehitystä jaetun tarinankerronnan ja sen yhteydessä käytävien mentalisaatiota tukevien vuoropuheluiden avulla. Mentalisaatiota tukevilla vuoropuheluilla tarkoitetaan keskusteluja, joilla herätellään lasten kiinnostusta ja ymmärrystä tunteisiin, ajatuksiin ja aikomuksiin heissä itsessään ja muissa. Lasten kehityksen tukemisen lisäksi SAGA tähtää ammattitaidon kehittämisen tukemiseen varhaiskasvatuksen henkilökunnan keskuudessa. Oletuksena on, että jaetun tarinankerronnan yhteydessä käytävät mentalisoivat vuoropuhelut

  • vahvistavat lasten sosiaalista ja emotionaalista kehitystä ja edistävät koulukypsyyttä.
  • tukevat lasten kielellistä kehitystä. Tämä on erityisen tärkeää monikielisistä taustoista tuleville lapsille sekä haastavissa oloissa kasvaneille lapsille.
  • vahvistavat varhaiskasvatuksen opettajien ja muun henkilökunnan kykyä mentalisoivaan vuorovaikutukseen lasten kanssa.
Projektin työryhmä

PI Mirjam Kalland, varhaiskasvatuksen professori, Helsingin yliopisto

PI Kristiina Kumpulainen, varhaiskasvatuksen professori, Helsingin yliopisto / vieraileva professori, University of British Columbia, Vancouver.

Tanja Linnavalli, projektikoordinaattori, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

Mia Heikkilä, tutkija, Åbo Akademi.

Hannah Kaihovirta, yliopistonlehtori, taito- ja taideaineiden didaktiikka, Helsingin yliopisto

Marjo Savijärvi, yliopistonlehtori, suomenkielen didaktiikka, Helsingin yliopisto

Julkaisuja ja konferenssiesityksiä

Kalland M. SAGA –  SAGA-supporting social and emotional development in Early Childhood Education. Työpaja Miradassa – I Congreso Internacional sobre Calidad Educativa en la Primera Infancia, 22—23.5.2019, Lima, Peru.

Yhteistyötahot ja rahoitus

SAGA tekee yhteistyötä pääkaupunkiseudun ja Vaasan alueen kunnallisten päiväkotien, sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Folkhälsanin kanssa. Svenska Kulturfonden rahoittaa SAGA-projektia 2019—2022.

Kansainvälinen yhteistyö

Dra. Clara Jessica Vargas D'Uniam, Docente del Departamento de Educación

Coordinadora de la Carrera de Educación Inicial, Pontificia universidad católica del perú

Prof. Linda C Mayes, Yale Child Study Center, Yale University and Associate professor Helena Rutherford, Yale Child Study Center, Yale University

Yhteystiedot
Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste SAGA-tutkimukseen osallistujille.