Kaikki lapset mukana!

Kaikki lapset mukana! (ALLBINK) hankkeen tavoitteena on tutkia, kuinka pienet lapset ottavat mukaan ja sulkevat pois muita lapsia varhaiskasvatuksen organisoituun ja vapaaseen leikkiin.
Tietoja ALLBINK-hankkeesta

Tämän tutkimusprojektin tavoitteena on tutkia, miten ja millä perusteilla pienet lapset ottavat mukaan ja sulkevat pois muita lapsia varhaiskasvatuksen organisoituun ja vapaaseen leikkiin. Koska tällä alalla tehdään Suomessa hyvin vähän tutkimusta, odotamme tuottavamme kunnille, päiväkodeille, opettajankoulutukselle ja tutkijoille uutta tietoa lasten syrjäyttämisestä, kiusaamisesta ja muiden lasten mukaan ottamisesta. Tutkimustietoa tuotetaan intersektionaalisuuden näkökulmasta sekä nojaten teoreettiseen viitekehykseen, joka perustuu kriittisiin rotu- ja valkoisuusteorioihin sekä aikaisempaan pienten lasten inkluusiotutkimukseen. Odotamme havainnoivamme osallisuutta/syrjäytymistä esimerkiksi rodun, kielen, sosiaalisen luokan ja sukupuolen perusteella. Kyseessä on 20 päiväkodissa tehty etnografinen tutkimus. Tutkimus koostuu osallistuvista havainnoista 3–5-vuotiaiden lasten toiminnasta ja käyttäytymisestä sekä päiväkodin henkilökunnan haastatteluista (päiväkotien johtajat, varhaiskasvatuksen opettajat ja lastenhoitajat). 

Julkaisut, esitykset ja materiaali

Tulossa.

Tulossa.

Tutkimusryhmä

Gunilla Holm

Gunilla Holm on tutkimusjohtaja ja kasvatustieteen professori Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hänen tutkimusalueensa ovat koulutuksen monimuotoisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Erityisesti hän keskittyy sosiaaliseen luokkaan, sukupuoleen ja rodullistamiseen. Hän tekee pääosin etnografista tutkimusta, ja hänen tutkimusintresseihinsä kuuluu myös osallistavan valokuvauksen kehittäminen tutkimusmenetelmänä. Hänen nykyinen tutkimuksensa ottaa vuorovaikutteisen näkökulman ja keskittyy osallisuuteen ja syrjäytymiseen varhaiskasvatuksessa sekä rodullistamiseen toisen asteen koulutuksessa.

S-posti: gunilla.holm@helsinki.fi 

Puh: +358 503 275 907 

Monica Londén

Monica Londen on kasvatustieteen yliopistonlehtori Helsingin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Hänen tutkimusalueitaan ovat oppiminen ja opettaminen korkea-asteen koulutuksessa, itsesäätelevä oppiminen, positiivinen koulutus sekä koulutuksen monimuotoisuus. Hänen nykyiset tutkimusprojektinsa keskittyvät osallisuuteen ja syrjäytymiseen varhaiskasvatuksessa (ALLBINK-projekti), positiiviseen kasvatukseen (Study with Strength) ja kasvatusjohtajuuteen (Leadership Pipeline ja Quality in Higher Education). 

S-posti: monica.londen@helsinki.fi 

Puh: +358 504 155 382 

Jan-Erik Mansikka

Jan-Erik (Janne) Mansikka on kasvatustieteen yliopistonlehtori Helsingin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Hänellä on laaja pedagoginen tausta, ja hän on kiinnostunut koulutuksen monimuotoisuudesta, pedagogisesta dokumentaatiosta, lasten oikeuksista ja osallisuudesta varhaiskasvatuksessa. Vaikka suurin osa hänen tutkimuksestaan on empiirisesti suuntautunutta, hän on myös kiinnostunut kehittämään teoreettista ymmärrystä kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöistä nyky-yhteiskunnassamme. Jan-Erikin rooli ALLBINKissa on tutkijana ja ohjaajana. 

S-posti: jan-erik.mansikka@helsinki.fi 

Puh: +358 503 175 440 

Maria Saloranta

Maria Saloranta, M.A. ja väitöskirjatutkija SEDUCE-tohtoriohjelmassa Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimusalueensa ovat lasten näkökulma, tasa-arvo ja monimuotoisuus varhaiskasvatuksessa. ALLBINKissa hän keskittyy rodullistamiseen ja sosiaalisen luokan ilmaisuihin, kun lapsia otetaan mukaan ja suljetaan pois ryhmään. Maria kirjoitti pro gradu-tutkielmansa adoption esittämisestä ruotsalaisessa uutismediassa.

S-posti: maria.saloranta@helsinki.fi  

Puh: +358 504 733 768 

Alexandra Nordström

Alexandra (Sandra) Nordström työskentelee tutkijatohtorina ALLBINKissa. Häntä kiinnostavat affektit, vuorovaikutus, leikki ja monilukutaito varhaiskasvatuksessa, jälkilaadulliset tutkimusmenetelmät sekä filosofiset ja teoreettiset näkökulmat lapsuuteen. Väitöskirjassaan Sandra tarkasteli pienten lasten iloa ja lukutaitokäytäntöjä sosiokulttuurisesta ja posthumanistisesta näkökulmasta.

S-posti: alexandra.nordstrom@helsinki.fi   

Sara Hellström

Sara Hellström suorittaa kolmatta opiskeluvuottaan Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa varhaiskasvatuksen opettaja opintosuunnassa. Hän on paraikaa keskittynyt kandidaattitutkielman laatimiseen, jonka tarkoituksena on tutkia varhaiskasvatusopettajien kokemuksia lasten vapaan leikin merkityksestä varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa. Hänen kiinnostuksen kohteisiinsa kuuluvat leikillinen ja lapsilähtöinen oppiminen, lapsen ja henkilökunnan välinen vuorovaikutus, menetelmät jotka vahvistavat lapsen oppimista sekä alle 3-vuotiaiden lasten pedagogiikka. Saran suunnitelmassa on jatkaa opintojaan varhaiskasvatuksen maisteriohjelmassa kehittääkseen edelleen osaamistaan tällä alalla.  

S-posti: sara.hellstrom@helsinki.fi 

Edelliset tiimin jäsenet 

  • Maria Thostrup, tutkimusassistentti, sosiaalipsykologian maisteriopiskelija
  • Christina Landén, tekninen avustaja
  • Emmi Pekuri, varhaiskasvatuksen maisteriopiskelija 

    Lue Emmin Pro gradu-tutkielma.