Vauraus ja rahankäyttö

Tämän aihepiirin tutkimuksessa keskitytään kuluttamiseen taloudellisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä: nähdäksemme kulutusta ei voida erottaa tuloista, vauraudesta, velkaantumisesta ja taloudellisten resurssien jakaantumisesta, minkä vuoksi näitä asioita on käsiteltävä yhdessä ja samassa viitekehyksessä.

Yhteiskuntien vaurastuessa varallisuuden rooli on järjestelmällisesti kasvanut. Ilmiö liittyy myös vaurauden keskittymiseen ja tulojen epätasa-arvoiseen jakautumiseen, joka synnyttää lukuisia riskejä ja haittoja sekä kuluttajille että kokonaisille talousjärjestelmille. Näitä kuluttajiin ja vaurauteen liittyviä tärkeitä aiheita on laiminlyöty pitkään kuluttajatutkimuksessa, mutta meidän tarkoituksemme on nyt korjata tämä puute.

Kuvaamme yksittäisten kuluttajien valinnat ja kulutustottumukset poliittisten, taloudellisten ja historiallisten voimien yhteiskunnallisesti rakentuneina seurauksina. Samalla tarkastelemme yksittäisten kuluttajien talouteen liittyviä elettyjä kokemuksia. Hyödynnämme monitieteistä tutkimusotetta ja sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä niin makro- kuin mikrotasollakin.

Tämänhetkiset tutkimusaiheet

Tällä hetkellä tutkimme seuraavia aiheita:

  • Kuluttajien velkaantumisen ymmärtäminen ja helpottaminen
  • Viitebudjetit ja perussosiaaliturvan riittävyys
  • Velallisten ja vähävaraisten kuluttajien käsittely mediassa
  • Vaurauden kasvava merkitys ja sen vaikutus tulojen ja vaurauden jakaantumiseen ja muodostumiseen
  • Tuloihin, kulutukseen ja vaurauteen liittyvät mittausongelmat
  • Uhkapelaamisen ja muiden eettisesti latautuneiden kulutusilmiöiden sekä kuluttamiseen liittyvän vallan, sosiaalisten suhteiden ja arvojärjestelmien muutosten pitkän aikavälin vertaileva tutkimus

Viitebudjettien päivittäminen on osa Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana -konsortiota (TITA), jota rahoittaa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto (päätösnumero 293103). Päivitetyt viitebudjetit ovat osa perussosiaaliturvan riittävyyttä arvioivan kolmannen asiantuntijaryhmän parhaillaan käynnissä olevaa työtä (2018–2019).

Yhteiskunnallinen vaikutus

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimustulokset ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat edelleen päätöksentekoon etenkin kohtuullisen kulutustason (viitebudjetit) ja kotitalouksien velkaantumisasteen määrittämisessä. Suomessa viitebudjetteja on käytetty perussosiaaliturvan riittävyyden arvioimiseen, vaihtoehtoisen köyhyysmittarin kehittämiseen ja kohtuullisten kulutustasojen arvioimiseen eri asiayhteyksissä (tutkimus, viranomaiset). Satelliittitilien avulla on seurattu toimintojen siirtymistä kuluttajilta muille sektoreille ja muilta sektoreilta kuluttajille. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n ja Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomissio UNECE:n yhteinen palkattoman kotitaloustyön arvoa määrittävä työryhmä kokoaa kansainvälistä kotityötuotantomuotojen ohjeistusta tutkijoidemme kehittämän laadintamenetelmän avulla. Velkaantumistutkimuksessa on keskitytty nuorten talouden- ja velanhallintaan sekä pyritty kehittämään Suomessa tarjottavaa talous- ja velkaneuvontaa.

Tutkijat

Viimeisimmät julkaisut