Dataistuva yhteiskunta

Dataistuva yhteiskunta teema-alue edistää digitaalisiin aineistoihin ja algoritmeihin perustuvien käytäntöjen käsitteellistä ja empiiristä tutkimusta. Dataistumisella tarkoitamme elämän muuntumista digitaaliseksi dataksi ja siihen liittyviä sosiaalisia, kulttuurisia, poliittisia ja taloudellisia prosesseja.

Tutkimus käsittelee automaattista päätöksentekoa ja algoritmisia järjestelmiä, alustataloutta ja teknologioiden vaikutusta nykyiseen ja tulevaan työntekoon sekä tulevaisuuskäsityksiin. Pohdimme arvoja, arvostuksia ja arviointiprosesseja, joita teknologiat edistävät.

Teema-alueella työskennellään teknologian antropologian, taloussosiologian, kuluttajatutkimuksen, tieteen ja teknologian tutkimuksen, viestinnän ja mediatutkimuksen rajapinnoilla. Tutkijoita yhdistää mielenkiinto erilaisiin menetelmiin, kuten tapaustutkimuksiin, osallistaviin lähestymistapoihin, dataetnografiaan ja laskennallisiin menetelmiin.

 

Esimerkkejä teema-alueen kiinnostuksen kohteista:

1)      Algoritmin kulttuuri tutkii, kuinka dataistuminen ja siihen kytkeytyvät poliittiset ja taloudelliset kehityskulut muovaavat arjen käytäntöjä. Tutkimus keskittyy arkielämän dataistumiseen, jossa ihmiset tunnistavat yritysten tarkkailun ja huolen yksityisyyden ja autonomonian menettämisestä. Tiedollinen epäoikeudenmukaisuus ja epätasa-arvo kietoutuvat teknologian tuottamaan sujuvuuteen, tuottaen kulutuskulttuuriin pysyvän jännitteen. 

2)      Dataistumisen infrastruktuurit tutkivat teknologisten järjestelmien kuviteltuja ja empiirisesti todennettavia ulottuvuuksia sekä niiden poliittisia ja taloudellisia perusteluja. Tutkimuksen tavoitteena on tarjota käytännöllistä ja käsitteellistä tukea siihen, miten teknologialähtöiset prosessit ja interventiot ovat kytköksissä yhteiskuntaan ja sen arvoihin. 

3)      Datan epistemologia kartoittaa, miten ja millä perusteella digitaalinen aineisto muuntuu tiedoksi sekä mitkä tiedolliset näkökohdat kehystävät analysointimetodeja ja aineistojen visualisoimista. Tavoitteena on oppia millaisiin kysymyksiin digitaaliset aineistot voivat vastata. Käytämme sekä teknisiä että ei-teknisiä tapoja lähestyä aineistoja ja yhdistämme luovasti sekä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia lähestymistapoja.

Teema-alueelle työskentelee Datafied Life Collaboratory.

 

Tutkimusryhmä: