Porojen ruokinta ja ravitsemus muuttuvassa ilmastossa

Ilmastonmuutoksen seurauksena porot ovat entistä riippuvaisempia talviruokinnasta. Luonnosta saatavan talviravinnon vähentyminen on johtanut siihen, että lisäruokintaa toteutetaan lähes jokaisessa paliskunnassa. Lisäruokinnalla pyritään välttämään terveysongelmat ja porokuolemat sekä varmistamaan vasatuotto.

Vasatuotto on heikentynyt 2000-luvulla, mikä vaikuttaa merkittävästi koko porotalouden kannattavuuteen. Ruokinnan sekä petojen aiheuttaman hävikin lisäksi lisäksi vasatuottoon vaikuttavat merkittävästi loiset ja sairaudet.

Ruokinta vaikuttaa vasatuottoon, koska talviruokintajakso kattaa suuren osan vaadinten tiineysajasta. Ruokinta toteutetaan nykyisin pääasiallisesti omalla tilalla tuotetuilla säilörehuilla ja teollisilla täysrehuilla.

Porotiloilla on paljon luonnonheinävaltaisia, pitkään uusimatta olleilla peltolohkoilla kasvavia ikinurmia. Ikinurmien säilöntätapa on muuttunut 2000-luvulla. Aikaisemmin nurmet kuivattiin heinäksi ja nyt ne säilötään yleensä pyöröpaaleihin joko säilöntäaineen kanssa tai ilman. Muuttunut säilöntapa voi heikentää ikinurmien ravitsemuksellista laatua. NIR-analysointimenetelmä ei viljellyille nurmille kalibroituna todennäköisesti anna luotettavia tuloksia ikinurmen laadusta.

Kuva: Laura Post (Lapin AMK)

Tavoite

Hankkeen tarkoituksena on selvittää, miten paljon vaadinten tiineyden aikainen ravitsemuksellinen tila vaikuttaa vasatuottoon ja vasojen teuraspainoihin. Lisäksi tavoitteena on ymmärtää millaisilla ruokinta-, tarhaus- ja viljelytoimenpiteillä tuetaan vasatuottoa. Tavoitteena on lisäksi selvittää eri paliskuntien erilaisen lois- ja tautipaineen ja erilaisten poronhoitotoimenpiteiden vaikutusta vasatuottoon.

Tutkimuksen toteutus ja odotettavissa olevat tulokset

Hankkeessa järjestetään talvella 2021–2022 ruokintakoe kuudella porotilalla sekä Paliskuntain yhdistyksen koeporotarhalla.

Hankkeen tuloksina saadaan tietoa vaadinten talviaikaisen ravitsemuksen sekä erilaisten ruokinta-, tarhaus- ja viljelytoimenpiteiden yhteydestä vasatuottoon ja teuraspainoihin, sekä löydetään selityksiä vasontatulosten heikentymiseen 2000-luvulla. Lisäksi hanke tuottaa lisätietoa lois- ja tautipaineen yhteydestä vasatuottoon.

Hankkeessa luodaan kentällä helposti käytettävä painonmääritysmenetelmä ja varmistetaan säilörehun pika-analysin (NIR) oikeellisuus ikinurmilla. Hankkeessa tehdään opasvideoita toimivista ruokinta-, tarhaus- ja viljelykäytänteistä sekä säilörehun laadun tulkinnasta ja ruokinnan onnistumisen mittareista. Lisäksi järjestetään kaksi koulutustilaisuutta poronhoitajille ja sidosryhmille. Hankkeen tuloksista kirjoitetaan tieteellinen artikkeli sekä muita artikkeleita ammattilehteen. Säilörehunteosta kirjoitetaan Hyvien toimintatapojen opas.

Toteutus

Tutkijat: Tuomo Kokkonen (vastuullinen johtaja) ja Aila Vanhatalo

Tutkimusosapuolet: Helsingin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu

Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 2014-2020

Aikataulu: 1.3.2021 - 30.6.2023.