Tutkimushankkeet

FaunaFysio tutkimusryhmän käynnissä olevat tutkimushankkeet 2023

Har­joit­te­lun vai­ku­tus nuor­ten koi­rien kes­tä­vyys­kun­non ke­hit­ty­mi­seen

Vastuututkija: Heli Hyytiäinen
Tutkimus pyrkii selvittämään koiran kasvun vaikutusta sen kestävyyskunnon kehittymiseen, sekä nuorena suoritetun harjoittelun vaikutusta kestävyyskuntoon. Tutkimus on Suomen Akatemian rahoittama.

Pulsoidun sähkömagneettisen hoidon vaikutus lonkan nivelrikosta kärsivän koiran liikkumiseen ja oireisiin

Vastuututkijat: Heli Hyytiäinen, Anna Boström
Tutkimme eläimeen kajoamattoman pulsoidun sähkömagneettisen terapian lyhyen aikavälin vaikutusta nivelrikkoisen koiran kipuun ja liikkumiseen. Tutkimus tehdään yhteistyössä Liverpoolin Yliopiston kanssa.

Välilevytyrän vaikutus selkälihasten surkastumiseen mäyräkoirilla

Vastuututkija: Anna Boström
Tutkimuksessa pyritään selvittämään välilevytyrän vaikutuksia selkälihasten surkastumiseen kudosnäytteiden ja magneettikuvausten avulla. Lisäksi tutkitaan lihassurkastumisen yhteyttä kipuun ja halvausoireisiin mäyräkoirilla. Tarkoituksena on kehittää välilevytyrästä kärsivien potilaiden kuntoutusta.

Varsojen motorinen kehitys

Vastuututkija Nina Pirinen
Tutkimuksessa määritellään vastasyntyneiden varsojen liikkumisen kehittymistä, sekä tutkitaan sairaiden varsojen kehittymisen mahdollisia viivästymiä ja sitä, miten niiden liikkumisen kehittyminen poikkeaa terveiden varsojen vastaavasta. Tiedon avulla voidaan paremmin tukea sairaiden varsojen kuntoutumista ja kehittymistä.

Fysioterapia ja korkeavirtaushappihoito osana varsojen ja koirien hengityselinsairauksien hoitoa

Vastuututkija: Anna-Maija Teppo
Tutkimus selvittää eläimillä erittäin vähän tutkittujen ja harvakseltaan käytettyjen, mutta ihmisillä rutiininomaisesti hengityselinsairauksien yhteydessä käytettyjen fysioterapian sekä korkeavirtaushappihoidon vaikutusta keuhkokuumeisten varsojen ja koirien oireisiin. Lisäksi tutkittaan fysioterapian hyötyä kroonisesti hengityselinsairaille koirille. Tulosten myötä pyritään kehittämään hengityselinsairaiden eläinten kuntoutusta ja hoitoa. Tutkimushanke on Suomen Akatemian rahoittama.

Mäyräkoirien pes varus -kasvuhäiriön luokittelu, vallitsevuus ja hyvinvointivaikutukset

Vastuututkija: Kami Turunen
Tutkimuksessa pyritään selvittämään pes varus -kasvuhäiriön yleisyyttä Suomen mäyräkoirapopulaatiossa, tilan ilmentymistä sekä sen vaikutuksia koirien hyvinvointiin omistajille suunnatun kyselytutkimuksen sekä koirille tehtävien biomekaanisten, ortopedisten, röntgen- sekä tietokonetomografiatutkimusten avulla. Lisäksi pyrkimyksenä on näiden löydösten perusteella kehittää pes varukselle uusi luotettava seulontatutkimusmenetelmä.

Varsojen kognitiivinen kehitys

Vastuututkija: Annica Hirvi
Tutkimuksessa määritellään terveiden varsojen normaalia kognitiivista kehitystä, sekä tutkitaan sairaiden varsojen vastaavan kehityksen mahdollisia poikkeamia. Tutkimuksesta saatu tieto auttaa ymmärtämään varsojen kehitystä ja käytöstä, sekä huomioimaan mahdolliset sairauden vaikutukset myös varsojen kognitiivisiin kykyihin.

Kondrodystrofisten koirien eturaajan kasvuhäiriö

Vastuututkija: Hanna Pulkkinen
Tutkimuksessa kehitetään menetelmiä kondrodystrofisten koirien eturaajan kasvuhäiriön diagnostiikkaan, ja tutkitaan kasvuhäiriön ja eturaajan rakenteen yhteyttä koiran liikkeisiin sekä radiologisten että biomekaanisten tutkimusmenetelmien avulla.

Agi­li­tyn fyy­si­set vaa­ti­muk­set koi­ril­la

Vastuututkija: Leena Inkilä
Tutkimuksessa selvitetään agilityn kuormittavuutta koirien tuki- ja liikuntaelimistöön kyselytutkimuksen ja biomekaanisten mittausten avulla. Tutkimustiedon avulla voimme kehittää lajin turvallisuutta, ennaltaehkäistä loukkaantumisia ja siten edistää agilitykoirien hyvinvointia. Tutkimus toteutetaan yhteystyössä Ruotsin maatalousyliopiston ja Jyväskylän yliopiston kanssa.

Shet­lan­ninlam­mas­koi­ran pin­nal­li­sen kou­kis­ta­ja­jän­teen si­joil­taan­me­no

Vastuututkija: Karoliina Mikola
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää sekä sairauden esiintyvyyttä suomalaisten shetlanninlammaskoirien keskuudessa sekä sille altistavia tekijöitä niin jalkarakenteesta kuin jännettä kiinnittävien rakenteiden sidekudostyypistäkin. Sairaudelle altistavien tekijöiden selvittäminen auttaa niin ongelmien ennaltaehkäisyssä kuin sairauden parhaan mahdollisen hoidon määrittämisestä.

Nivelrikon ja kipulääkityksen vaikutus lemmikkikanien liikkumiseen

Vastuututkija: Jenni Ranki
Tutkimuksessa pyritään selvittämään lemmikkikanien nivelrikkomuutosten vaikutuksia kanien liikkuvuuteen ja aktiivisuuteen. Näitä mitataan passiivisten ja aktiivisten liikelaajuuksien lisäksi kyselytutkimuksen ja aktiivisuusmittauksen avulla. Lisäksi selvitetään kipulääkityksen vaikutusta kanin oireisiin.

Nivelten liikelaajuudet ja aktiivisuus terveillä lemmikkikaneilla

Vastuututkija: Heidi Hermiö
Tutkimuksessa selvitetään passiiviset ja aktiiviset liikelaajuudet isommissa nivelissä terveillä lemmikkikaneilla. Tarkoituksena on myös validoida aktiivisuusmittari käytettäväksi kaneilla. Tutkimustiedon avulla pyritään määrittämään parametrit joilla voidaan erottaa terveitä sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsiviä yksilöitä.