Projektit

Varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen projektit

PedaSens-interventiotutkimus

PedaSens-interventiossa kehittämistyöhön osallistuvat varhaiskasvatuksen työntekijät saavat kirjallista tietoa lasten kehityksestä ja sen vuorovaikutuksellisesta perustasta. Yhteensä viiden tiimeittäin käytävän ohjauskeskustelun aikana teoreettinen tieto yhdistetään ryhmistä videoitujen vuorovaikutustilanteiden reflektiiviseen havainnointiin. Videomateriaali arvioidaan aikuisten emotionaalisen saatavillaolon (Biringen 2010, Emotional Availability Scales) sekä lasten toimintaan sitoutuneisuuden (Laevers & Hautamäki 1997, LIS–YC) arviointimenetelmillä. 

Tutkijaryhmä:

Nina Sajaniemi (hankkeen johtaja), FT, dosentti, yliopistonlehtori
Eira Suhonen, KT, dosentti, yliopistolehtori
Jukka Mäkelä, LL, lastenpsykiatri
Sivi Harkoma, KM, tohtorikoulutettava
Laura Kiuru, KK, tutkimusavustaja

Pieni Oppiva Mieli (POM)

Pieni Oppiva Mieli (POM) on varhaiskasvatukseen sijoittuva tutkimushanke, jossa arvioidaan päiväkotiryhmissä toteutettavan MindUP™ opetusohjelman vaikutusta lasten keskittymiseen, stressin säätelyyn, tarkkaavaisuuteen, sosiaalisiin- ja rauhoittumisen taitoihin.

Tutkijaryhmä:

Nina Sajaniemi (hankkeen johtaja), FT, dosentti, yliopistonlehtori

Eira Suhonen, KT, dosentti, yliopistolehtori
Sivi Harkoma, KM, MindUp™ kouluttaja
Laura Kiuru, KK, tutkimusavustaja

Varhaiskasvatuksen vaikutus erityistä tukea tarvitsevien lasten kehitykseen ja oppimiseen

Varhaiskasvatuksen vaikutus erityistä tukea tarvitsevien lasten kehitykseen ja oppimiseen 

Tutkimushankkeessa Varhaiserityiskasvatuksen vaikutus erityistä tukea tarvitsevien lasten toiminnan säätelyyn ja oppimiseen pyritään selvittämään miten oppimisympäristö mukautuu kaikkien lasten yksilöllisissä temperamenttipiirteissä ja erityisen tuen tarpeessa havaituille eroille. Toiminnallisten mahdollisuuksien, vuorovaikutuksen ja yksilöllisten piirteiden yhteensopivuus auttaa lapsia säätelemään toimintaa ja haastaa heidät toimimaan omalla optimaalisella kehityspolulla. Hankkeeseen liittyy kaksi osahanketta, joissa ensimmäisessä (2012–2105) seurattiin lasten kehityspolkuja erityisryhmissä. Syksyllä 2016 alkaneessa osahankeessa II, Erityislastentarhanopettaja tavallisessa päiväkodissa: erityistä tukea tarvitsevien lasten kehityksen ja oppimisen tukeminen inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa, tutkitaan tavallisten päiväkotiryhmien oppimisympäristön laatua ja erityislastentarhanopettajan toimenkuvaa päiväkodeissa.

Tutkijaryhmä:

Eira Suhonen, FT, dosentti, yliopistonlehtori, tutkimushankkeen johtaja
Alisa Alijoki, FT, yliopistonlehtori, tutkija
Nina Sajaniemi, FT, dosentti, yliopistonlehtori, Varhais(erityis)kasvatuksen tutkimusryhmän johtaja.
Mari Nislin, FT, tutkijatohtori
Marja Syrjämäki, KM, VEO, tohtorikoulutettava
Jonna Kesäläinen, KM, LTO, tohtorikoulutettava
Laura Kiuru, KK, tutkimusavustaja

Kansainvälinen varhaiskasvatuksen johtajuustutkimus “Discourse of leadership in diverse field of early childhood education”

Kansainvälinen varhaiskasvatuksen johtajuustutkimus “Discourse of leadership in diverse field of early childhood education”

on kansainvälinen varhaiskasvatuksen johtajuustutkimus. Tutkimusta varten Suomessa haastatellaan päiväkodin henkilökuntaa ja johtajia kolmessa kunnassa Focus Group -haastatteluina, joissa keskustellaan varhaiskasvatuksen johtajien ja kasvatusvastuussa olevan henkilöstön näkemyksistä ja odotuksista johtajuudelle. Kansallisen aineiston lisäksi haastattelut toteutetaan Etelä-Afrikassa, Japanissa, USA:ssa, Saksassa ja Singaporessa. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä vallitsevista kansallisista ja kansainvälisistä johtajuusdiskursseista ja niiden tuottamista erilaisista odotuksista varhaiskasvatuksen johtajuudelle. Selkiyttämällä varhaiskasvatuksen eri toimijoiden käsityksiä ja odotuksia johtajuudesta, tuetaan henkilöstön sitoutumista, osaamista ja työhyvinvointia. Toimivalla johtajuudella mahdollistetaan pedagogisesti laadukas varhaiskasvatus.

Tutkimusryhmän johtaja, yliopistonlehtori Elina Fonsén, Helsingin yliopisto

Dagis

DAGIS on monivuotinen tutkimushanke, jossa tutkitaan päiväkotilasten elintapoja ja stressin säätelyä sekä päiväkotihenkilöstön työhyvinvointia. Tavoitteena on  luoda päiväkodista terveyttä edistävä ympäristö lapsille ja aikuisille. Hanke toteutetaan yhteistyössä Samfundet Folkhälsanin, Helsingin yliopiston, Työterveyslaitoksen ja Seinäjoen Yliopistokeskuksen kanssa. 

Tutkimuksen johtaja, Eva Roos

Ravintodatan keruusta vastaa Maijaliisa Erkkola (tutkimuksen varajohtaja)

Hiusnäytteistä vastaa Nina Sajaniemi

Dagiswork-tutkimuksesta vastaa Leila Hopsu