Tutkimus

Ilmakehää on mahdotonta tutkia erillään muista järjestelmistä, jotka ovat yhteydessä siihen. Näitä ovat mm. vesivaippa, joka kattaa meret, järvet, joet ja pohjavedet, sekä kryosfääri, joka pitää sisällään lumen, jään ja jäätiköt. Hydrosfäärin geofysiikka jaetaan kolmeen osa-alueeseen:

Oseanografia

Fysikaalinen oseanografia tutkii merten hydrografiaa ja dynamiikkaa, joilla voidaan kuvata merten vesimassojen ominaisuuksia ja liikettä. Olennaisia tutkimuskysymyksiä ovat esimerkiksi aineen ja energian vaihto ilmakehän, maan ja jäätiköiden välillä. Olennainen työkalu näiden prosessien ymmärtämiseen on mallinnus, jossa yksinkertaistetuilla matemaattisilla malleilla voidaan kuvata merten käyttäytymistä esimerkiksi osana suurempaa ilmastojärjestelmää. Mikään malli ei tietenkään voi olla kelvollinen ilman, että sitä jatkuvasti verrataan todelliseen maailmaan. Siksi meriä tutkitaan myös paikan päällä sekä kaukokartoituksen keinoin, jonka vuoksi teemmekin kansainvälistä yhteistyötä mm. PEEX - Pan-Eurasian EXperimentin puitteissa.

Hydrologia

Hydrologia tutkii maapallon makean veden varantoja. Puhtaan ja juomakelpoisen makean veden saatavuus on elinehto sekä ekosysteemeille että yhteiskunnille. Väestönkasvun ja ilmastonmuutoksen myötä makean veden saatavuus ja laatu tulevat muuttumaan, jolloin hydrologisten kysymysten ymmärtäminen tulee vieläkin tärkeämmäksi. Tutkimuksemme pääteemoja ovat vesistöjen vuorovaikutus ilmakehän ja ympäröivän valuma-alueen kanssa, jonka ymmärtämiseksi on selvitetty järvien ja jokien energiatasetta, sisäistä dynamiikkaa sekä turbulenssia. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään ICOS tutkimusverkoston puitteissa.

Kryologia

Kryologia tutkii lumipeitettä, jäätiköitä, merijäätä sekä järvien ja jokien jääpeitettä. Kryologian tutkimuksemme sisältää merijään, jäähyllyjen ja jäätiköiden dynamiikan mallinnusta. Kryologian tutkijat tekevät tiivistä yhteistyötä Ilmatieteen laitoksen ja CSC - Tieteen tietotekniikan keskuksen kanssa. Kenttäkampanjoilla aineistoa kerätty yliopiston tutkimusasemilta niin Suomesta kuin Suomen Etelämantereen tutkimusasema Aboalta.