Tutkimus ja täydennyskoulutus
Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta (TutKoKe) on tärkeä osa harjoittelukoulujen toimintaa, jota koordinoi kunkin koulun TutKoKe-työryhmä. Harjoittelukoulujen opettajia kannustetaan tekemään omaa tutkimusta ja erilaisia kehittämis- ja kokeiluhankkeita. Teemme paljon tutkimusyhteistyötä eri tahojen kanssa ja tältä sivulta löydät tietoa myös tutkimusluvista Helsingin harjoittelukouluissa.

Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta (TutKoKe) on harjoittelukoulujen tärkeä strateginen painopistealue, jota tehdään tulevina vuosina entistä näkyvämmäksi Helsingin yliopiston harjoittelukouluissa. Tähän tavoitteeseen liittyy myös Helsingin normaalilyseon ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun yhteinen TutKoKe-verkkojulkaisu. Sen sisältö koostuu sekä varsinaiseen akateemiseen tutkimukseen perustuvasta materiaalista että käytännönläheisten opetuskokeilujen esittelemisestä. Julkaisun tarjoaa opettajille mahdollisuuden esitellä pedagogista kehittämistyötään, kuten erilaisia opetuskokeiluja, tuottamiaan opetusmateriaaleja tai muita tutkimusprojekteja. Julkaisu on käytännönläheinen foorumi jakaa muille opettajille omaa osaamistaan sekä innostaa tutkimaan, kokeilemaan ja kehittämään. Julkaisu on myös Helsingin yliopistollisten harjoittelukoulujen näyteikkuna, sillä sen sisältö on kaikille avointa. Julkaisu auttaa toivottavasti osaltaan siinä, että TutKoKe-toiminnasta tulisi entistä kiinteämpi osa koulujen arkea.

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun ja Helsingin normaalilyseon TutKoKe-koordinaattorit Anni Loukomies ja Marko van den Berg.

eNorssi-portaalia kehitetään erityisesti opettajankoulutukseen kuuluvan ohjatun harjoittelun tukikohdaksi. Kehitystyössä ovat mukana yliopistojen harjoittelukoulut, opettajankoulutuslaitokset, SOOL sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Helsingin yliopiston tutkimusportaalista löytyy tietoja harjoittelukoulujen projekteista sekä henkilökunnan julkaisuista ja muista tutkimusaktiviteeteista.

Hankkeet ja täydennyskoulutus

[TÄHÄN AJANKOHTAISTA TIETOA HANKKEISTA]

[TÄHÄN AJANKOHTAISTA TIETOA TÄYDENNYSKOULUTUKSESTA]

Tutkimuslupa

Helsingin yliopiston harjoittelukouluissa tarvitaan erikseen haettava lupa kaikkiin tutkimuksiin, opinnäytteisiin, selvityksiin ja  kehittämishankkeisiin, joissa kerätään tai käsitellään koulujen oppilaita, opiskelijoita tai henkilökuntaa koskevia tietoja.

Tutkimuslupahakemuslomakkeen voit ladata tästä. Täytetyn hakemuksen liitteineen voi palauttaa tänne. Varmista, että kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet ovat mukana hakemusta lähettäessä. Puutteellinen hakemus tai puuttuvat liitteet voivat viivästyttää tutkimusluvan myöntämistä. 

Tutkimusluvan hakijan oletetaan olevan perehtynyt henkilötietojen ja tutkimusaineiston käsittelyä koskevaan ajantasaiseen lainsäädäntöön. Erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen määräysten huomioiminen on keskeisen tärkeää.  

Alle 15-vuotiaiden lasten huoltajilta tulee hankkia erillinen suostumus tutkimukseen osallistumiseen. Ilman ko. suostumusta alle 15-vuotiaiden osallistuminen tutkimukseen ei ole mahdollista. 15–17-vuotiaat nuoret voivat osallistua oppilaitoksessa tehtävään tutkimukseen omalla suostumuksellaan, mutta tällöin huoltajia tulee tiedottaa ennalta tutkimuksesta

Lukuvuoden aikana jätettyjen hakemusten käsittelyaika on noin kuusi viikkoa.

Tutkimuslupahakemuslomake.docx

Lupalomake palautetaan tänne.