Uusi verkkokurssi LUMA-tiedekasvatuksesta: Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa

Mitä kemia on nyt ja tulevaisuudessa? Minkälaisia kysymyksiä siinä tutkitaan ja ratkaistaan? Miten kemian osaamisella voi osallistua globaalien kysymysten ratkaisemiseen? Minkälaisia opiskelu -ja uramahdollisuuksia kemia tarjoaa? Uusi verkkokurssimme vastaa muun muassa tällaisiin kysymyksiin. Kurssin kohderyhmänä on lukiolaiset ja muut kiinnostuneet nuoret, opettajat, tulevat opettajat, huoltajat tai muut kiinnostuneet. Kurssi sisältää kaksi 1 opintopisteen moduulia. Siitä saa kurssitodistuksen, jota voi hyödyntää omissa opinnoissaan tai koulutuksessaan. Opettaja voi käyttää kurssia myös osittain monilla lukion kursseilla tai opiskelija voi suorittaa sen kokonaisena (1 op tai 2 op). Korvaavuuksista tulee sopia opettajan kanssa.

Kurssi aukeaa elokuussa 2021

Kurssia pilotti on saatu valmiiksi ja kurssia kehitetään nyt ensi syksyä varten. Tervetuloa mukaan jälleen elokussa 2021! 

Kurssin tavoitteet ja esittelyvideo 

 • edistää sivistystä: tuoda kiehtova kemia ja sen mahdollisuudet tutuiksi 
 • osoittaa, miten kemia liittyy ja kytkeytyy muihin luonnontieteisiin ja jokaisen arkeen yhteiskunnassa 
 • tutustua esimerkkien kautta kemian tutkijan ja muun kemian asiantuntijan arkeen, kohokohtiin ja mahdollisuuksiin tehdä hyvää tulevaisuutta   
 • tutustua kemian erilaisiin opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksiin 

Kurssi koostuu lyhyistä tietoiskuista, asiantuntijahaastatteluista, videoista, artikkeleista ja niihin liittyvistä tehtävistä. Kurssilla on mahdollisuus kysyä ja keskustella. Kurssin sisältö on toteutettu yhteistyössä kemian asiantuntijoiden kanssa. 

Kurssin osista tai kokonaisuudesta saa kurssitodistuksen, jota voi käyttää oman lukion kursseissa (lupa siihen pitää kysyä etukäteen lukiossa) ja yliopiston opinnoissa (esim. Helsingin yliopiston kemian osastolla kurssina). 



Katso kurssin esittelyvideo täältä >> 





Kurssi tukee seuraavien kemian opetuksen yleisten tavoitteiden toteutumista: 

 • saa mahdollisuuksia perehtyä kemian soveltamiseen monipuolisissa tilanteissa, kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä  
 • osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä ja kehittää kysymyksiä edelleen tutkimusten, ongelmanratkaisun tai muun toiminnan lähtökohdiksi  
 • jäsentää käsitystään jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöistä kemian käsitteiden avulla  
 • ymmärtää luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa   
 • osaa arvioida kemian ja siihen liittyvän teknologian merkitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta.  

(LOPS, 2015)

Kurssi tukee seuraavien kurssikohtaisten tavoitteiden toteutumista: 

 • saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta kemiaa ja sen opiskelua kohtaan (KE1) 
 • kehittää valmiuksia osallistua kemiaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun (KE1) 
 • ymmärtää, kuinka kemiallinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta (KE2) 
 • osaa käyttää ja soveltaa materiaaleihin ja teknologiaan liittyviä kemian käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön ja yhteiskunnan ilmiöissä (KE4) 
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tuotosten muodostamisessa. (KE4)

(LOPS, 2015)

Kurssilla käsitellään seuraavia kurssikohtaisia sisältöjä: 

 • kemian merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä (KE1) 
 • kysymykset tiedonhankinnan lähtökohtana (KE1) 
 • kemian merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta (KE2) 
 • kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta (KE3) 
 • kemian merkitys teknologiassa ja yhteiskunnassa (KE 4) 
 • kemian merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa (KE5)  

(LOPS, 2015)

Kurssi leikkaa useita kurssisisältöjä. Se keskittyy tuomaan esiin kemian merkitystä yhteiskunnassa, teknologian kehityksessä, ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Kurssilla annetaan myös esimerkkejä siitä, millaisiin ammatteihin kemianalalta voi työllistyä. Yksi kurssin tärkeimmistä tavoitteista on antaa kuvaa siitä, mitä ja miten kemian tutkimuksessa tutkitaan tällä hetkellä ja millaista tutkimus mahdollisesti voisi olla tulevaisuudessa. Kurssi toteutetaan virtuaalisena, eli se tukee opiskelijan tieto- ja viestintäteknisiä taitoja sekä kannustaa kommunikoimaan kurssilla vierailevien asiantuntijoiden kanssa.   

Kurssin yhteistyötahot 

Helsingin yliopiston tiedekasvatus (osa LUMA-keskus Suomea): Kemianluokka Gadolin,Helsingin yliopiston Kemian osasto, Helsingin yliopiston Kemian osasto: Kemian opettajankoulutusyksikkö, Kemianteollisuus ry, Suomalaisten Kemistien Seura ja Kemia-lehti. Kurssin sisältöön on osallistunut kemian asiantuntijoita 8 korkeakoulusta ja lukuisista yrityksistä sekä muista organisaatioita.

Lisätietoa

Kurssin johtaja, luonnontieteellisen tiedekasvatuksen professori Maija Aksela, Helsingin yliopisto (maija.aksela@helsinki.fi) ja kurssiassistentti, Emmi Vuorio (emmi.vuorio@helsinki.fi