Eheyttävä opetus tekee luonnontieteiden oppimisesta mielekästä, opetusmenetelmät koetaan käytännössä haastaviksi

FM Outi Haatainen väittelee 29.4. Helsingin yliopistosta aiheenaan eheyttävä ja yhteisöllinen luonnontieteiden opetus. Eheyttävän opetuksen avulla opettaja pyrkii luomaan opetussuunnitelmien sisällöistä oppijoille mielekkäitä kokonaisuuksia.

Väitöskirjassaan Outi Haatainen on tutkinut etenkin sitä, miten opettajat käsittävät eheyttävän opetuksen ja millaisia kokemuksia heillä on siitä. Eheyttävä opetus on tullut osaksi jokaisen opettajan arkea opetussuunnitelmien kautta paitsi Suomessa myös laajemmin maailmalla. Sitä on nostettu esille erityisesti yhtenä ratkaisuna luonnontieteiden opetuksen mielekkyyden lisäämiseksi.  

– Vuosituhannen vaihteessa julkaistiin useampia laajoja tutkimusraportteja, joissa tuotiin esille, että koulussa tapahtuvaa luonnontieteiden opetus ei kiinnosta oppilaita eikä sitä koeta mielekkääksi. Samalla meillä on kuitenkin tarve kouluttaa lisää luonnontieteiden laaja-alaisia osaajia. Eheyttävä opetus nousi esille yhtenä keinoja tehdä luonnontieteiden opetuksesta mielekkäämpää, kertoo Haatainen. 

Haatainen on ollut kiinnostunut eheyttävästä opetuksesta jo pidempään.  

– Tein pro gradu -tutkielmani eheyttävän opetuksen verkkomateriaaleista vuonna 2014. Jo silloin törmäsin joihinkin hyvin negatiivisiin käsityksiin eheyttävästä opetuksesta. Niinpä kiinnostuin siitä, miten opettajia voitaisiin tukea eheyttävien opetusmenetelmien omaksumisessa. 

Opettajan täytyy ajatella roolinsa uudelleen 

Opetusta voidaan eheyttää monilla tavoin. Suomessa on esimerkiksi puhuttu jo pidempään ilmiölähtöisestä opetuksesta, jonka rinnalle on tullut myös projektioppiminen. Molemmissa keskeistä ovat mielekkäät opetuksen tavat ja sisällöt, niiden linkittyminen oppilaiden arkeen sekä oppiaineen keskeisten käsitteiden ja taitojen opettaminen. Eheyttävän opetuksesta puhutaankin monin eri termein, mikä vaikuttaa Haataisen mukaan opettajien näkemyksiin. 

– Eheyttävän opetuksen onnistumista on vaikeaa esimerkiksi arvioida, jos meillä ei ole yhteisymmärrystä siitä, mitä käsitteellä tarkoitetaan.  

Eheyttävät oppimismenetelmät vaativat myös opettajalta uudenlaista asennoitumista ja roolia: Perinteisen opettajuuden sijaan opettajan roolina on tukea oppilasta hänen omassa opiskelussaan. Nykyinen tapa järjestää opetusta etenkin yläkoulussa ja toisella asteella ei myöskään tue eheyttävää opetusta tai projektioppimista. 

– Yläkoulussa ja lukiossa luonnontieteitä opetetaan erillisinä oppiaineina tai moduuleina eri opintojaksoissa.  Tämä rajoittaa mahdollisuuksia järjestää eheyttävää opetusta, johon kuuluu olennaisena osana oppiainerajoja ylittävät kokonaisuudet ja yhteistyö. Monella tapaa eheyttävää opetusta onkin helpompi toteuttaa peruskoulun alaluokilla, joissa oppiainerajat ovat vähemmän tiukkoja ja eri oppiaineiden opetuksesta vastaavat pääosin samat luokanopettajat, toteaa Haatainen. 

Uusien menetelmien omaksumiseen tarvitaan tukea 

Jotta opettajat voivat onnistuneesti toteuttaa eheyttävää opetusta, tarvitsevat he tukea ja koulutusta. Haatainen korostaa, että tuki vaikuttaa usein myös positiivisesti opettajien näkemyksiin eheyttävästä opetuksesta. 

– Kun opettajat saavat tukea uusien opetusmenetelmien omaksumiseen, on heidän mahdollista väistää yleisimpiä haasteita, joita eheyttävään opetukseen liittyy. Jos opettaja lähtee toteuttamaan eheyttävää opetusta ilman tarkempaa käsitystä olennaisista tekijöistä, voivat työskentelylle asetetut oppimistavoitteet jäädä tämän vuoksi saavuttamatta. 

Uudenlaisen roolin omaksumisen lisäksi opettajat tarvitsevat tukea ja koulutusta esimerkiksi eheyttävän opetuksen arvioinnista, yhteistyön tekemisestä sekä oppilaan tukemisesta. Näiden pedagogisten taitojen lisäksi tarvetta on oppiainekohtaiselle koulutukselle, jossa keskitytään siihen, miten oppiaineen keskeisiä tietoja ja taitoja on mahdollista sisällyttää eheyttävään opetukseen. 

Monella tapaa eheyttävä opetus on kuitenkin vakiinnuttanut asemiaan opetuksessa verrattuna vuoteen 2016, jolloin opetuksen eheyttäminen kirjattiin peruskoulun opetussuunnitelmien perusteisiin. 

– Keräsimme ensimmäisen aineiston vuoden 2015 lopulla. Silloin näkyvillä oli vielä paljon epätietoisuutta: opettajille ei ollut selvää, mitä eheyttävällä opetuksella tarkoitettiin. Sittemmin useammalle opettajalle on syntynyt ainakin jonkinlainen käsitys eheyttävästä opetuksesta, kun sitä on päästy toteuttamaan luokissa.  

Lue lisää

 

Miten eheyttävän opetuksen kanssa pääsee alkuun?

Eheyttävistä opetusmenetelmistä kiinnostuneelle opettajalle Haatainen antaa muutaman vinkin: 

1. Eheyttävän opetuksen kanssa kannattaa lähteä liikkeelle pienin askelin.  

 Heti aluksi ei kannata yrittää omaksua mitään suurta kokonaisuutta, vaan ottaa omaan opetukseen joitain elementtejä ja testata niiden sopivuus. Näin myös oppilaille tulevat pikkuhiljaa uudenlaiset työskentelytavat tutuiksi. 

2. Tutustu jo olemassa oleviin materiaaleihin 

 

Verkko on täynnä erilaisia materiaaleja ja malleja, joita voi lähteä soveltamaan omaan opetukseen. Suosittelen katsomaan etenkin tunnettujen ja tutkimukseen pohjautuvien toimijoiden tarjontaa. Tällöin voit luottaa siihen, että opetuksen eheyttämisen kannalta olennaiset asiat on otettu huomioon. Väitökirjatutkimukseni keskittyy LUMA-keskus Suomen materiaaleihin, joita voin suositella juuri tutkimusperustaisuuden vuoksi. 

3. Avaa suusi opettajanhuoneessa 

Kannattaa rohkeasti kysyä, innostuisiko joku kollega lähtemään mukaan suunnitteluun ja toteutukseen. Uusia opetusmenetelmiä on helpompaa toteuttaa yhdessä.