Maantieteen ja geotieteiden tiedeluokka Geopiste

Tiedeluokka Geopisten tavoite on innostaa nuoria maantieteen ja geotieteiden harrastamiseen ja opiskeluun esimerkiksi tuomalla esiin tieteenalojen monipuolisuus ja keskeinen rooli tämän päivän polttavien kysymysten ratkaisemisessa. Tämän lisäksi kehitämme tutkimuspohjaisesti uusia menetelmiä maantieteen opetukseen ja tarjoamme aktiviteetteja ja materiaaleja kouluille.
Ajankohtaista

Täältä löydät helposti Geopisteen ajankohtaiset uutiset ja tapahtumat!

Opetuksen tukena

Toimintamme painopiste on maantieteellisessä oppimisessa ja haluamme olla mukana tukemassa kasvatusta, joka painottaa nuorten maantieteellisiä suhteita. Opetussuunnitelma painottaa yhteyksiä ympäröivään maailmaan: osallistumista, vaikuttamista ja laaja-alaista osaamista. Monitahoisten globaalien kysymysten, kuten ilmastonmuutoksen tai konfliktien tarkastelu vaatii maantieteelle tyypillistä systeemiajattelua. Geopiste tarjoaa opettajille keinoja näiden opetussuunnitelmien tavoitteiden toteuttamiseksi ja monialaisten taitojen kehittämiseksi.

Toimintamme on tiiviissä vuorovaikutuksessa osastomme tutkimuksen sekä opettajakoulutuksen kanssa. Tätä kautta pystymme tarjoamaan kiinnostavia ja ajankohtaisia opetusresursseja maantieteen kouluopetuksen tueksi. Tällä hetkellä emme järjestä säännöllisesti tutkijavierailuja, mutta materiaalipankin asiantuntija- ja esittelyvideoista saa hyvää osviittaa maantieteen opiskelusta ja opetuksesta.

Geopisteen opintokäynnit

Geopisteen järjestämät opintokäynnit on suunniteltu herättämään oppilaiden innostus maantieteeseen ja geotieteisiin. Tavoitteenamme on laajentaa maantieteellistä ymmärrystä ja herättää oppilaiden ajattelua sekä esitellä mahdollisuuksia maantieteen ja geotieteiden opiskeluun. Pyrimme myös tutustuttamaan osallistujat uusimpiin tutkimusmenetelmiin ja niiden käytännön soveltamiseen.

Opintokäyntejä toteutamme sekä etäopintoina hyödyntäen virtuaalisten yhteyksien mahdollisuuksia että lähiopintokäynteinä Kumpulan kampuksella. Vaikka ensisijaisesti kohderyhmänä ovat lukio-opiskelijat, ohjelmamme soveltuu myös soveltavasti 8-9-luokkalaisille (lukuun ottamatta maanjäristysteemaa, joka on erityisesti suunnattu lukiolaisille).

Opintokäyntiteemaan voi liittyä valinnainen ennakkotehtävä, jota löydätte alla opintokäyntiteemojen esittelyssä. Vaikka ennakkotehtävien suorittaminen ei ole välttämätöntä osallistumiselle, ne tarjoavat mukavan johdatuksen ja tuovat tutkimuksellista ulottuvuutta opintokäynteihin.

Opintokäynnin varaaminen

Tutustu ensin tarkempiin varausohjeisiin ja varaa opintokäynti LUMA-tiedeluokkien sivulla. Varaa sitten aika etä- tai lähiopintokäynnille tiedeluokkien varauskalenterista. Varauksen jälkeen Geopisteen yhteyshenkilö ottaa sinuun yhteyttä yksityiskohtien sopimiseksi. HUOM! Siirtymien vuoksi suosittelemme varausta tehdessänne valitsemaan lähiopintokäynteihin lisävalinnoista 20 min lisäajan.

Peruutukset tulee tehdä vähintään 10 vuorokautta ennen opintokäyntiä. Ota yhteyttä Geopisteen yhteyshenkilöön, mikäli haluat muutoksia lähempänä opintokäyntiä tai jos sinulla on kysyttävää opintokäyntiin liittyen.

Opintokäynnin jälkeen pyydämme vastaamaan palautekyselyyn. Saamamme palautteen avulla kehitämme toimintaamme.

Tarjoamme opintokäyntien lisäksi 30 minuutin etävierailuja, joissa esitellään maantieteen ja geotieteiden opiskelua ja työelämämahdollisuuksia. Esittelyn tarkoitus on avata alojen monipuolisuutta ja toimia innostavana kurkkauksena yliopisto-opintoihin. Jos olet kiinnostunut esittelyn varaamisesta, lähetä meille sähköpostia (geopiste@helsinki.fi).

Studiebesök på svenska

Kontakta oss på Geopiste (geopiste@helsinki.fi) om er klass vill besöka oss på svenska. Vi försöker då tillsammans med en svenskspråkig handledare hitta en lämplig tidpunkt för ert studiebesök.

Opintokäynnin sisältö

Opintokäynnin sisältö voidaan räätälöidä ryhmälle sopivaksi. Suosittelemme kolmevaiheista opintokäyntiä, jossa opiskelijat saavat ensin tutustua aiheeseen johdattelevan tutkijavideon kautta, joko yhdessä luokassa tai kotitehtävänä. Tämän jälkeen osallistutaan varsinaiseen opintokäyntiin, missä Geopisteen ohjaajat vetävät oppimisaktiviteetin (75min), joka määräytyy opintokäynnin teemalla. Opiskelijoille tarjotaan lisäksi mahdollisuus tutustua maantieteeseen ja geotieteisiin tieteenalana ja uravalintana (15min), kurkistaa opiskelijoiden elämään (15min) ja osallistua virtuaalikierrokseen Kumpulan kampuksella (10min). Malli jatkotyöskentelyyn toimii jatkumona opintokäynnille ja antaa mahdollisuuden aiheen syvempään pohtimiseen.

Tervetuloa osallistumaan opintokäynnille, jossa sukellamme kaupunkimaantieteen tutkimuksen ja menetelmien maailmaan. Matkan aikana tutkiskelemme monipuolisesti kaupunkien olemusta, kehitystä ja niiden rakentumisen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Avaamme yhdessä näkökulmia kaupunkien monimuotoiseen tutkimuskenttään, keskustelemme kaupunkien kohtaamista haasteista ja paineista nykypäivänä sekä perehdymme kaupunkien kestävään suunnitteluun. Käytännön harjoitusten avulla syvennymme esimerkiksi kaupunkien muutoksen tarkasteluun maisema-analyysin avulla, tutkimme asukkaiden asumispreferenssejä kyselylomakkeiden avulla ja hahmotamme miellekarttojen merkityksen kaupunkisuunnittelun näkökulmasta. 

Tämä opintokäyntikokonaisuus tukee opetussuunnitelman tavoitteita laaja-alaisesti ja tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden syventyä erityisesti ihmismaantieteen teemoihin ja menetelmiin, jotka ovat keskeisiä moduuleissa GE3 ja GE4. Tutustumme esimerkiksi siihen, miten kaupungistuminen, segregaatio ja väestönmuutokset ilmenevät Suomessa ja pohdimme mahdollisuuksia vaikuttaa oman asuinalueemme kehittämiseen. Opintokäynti tarjoaa myös laajemman käsityksen maantieteellisistä menetelmistä ja tutkimuskohteista, kuten geomedian hyödyntämisestä alueellisten ilmiöiden kuvaamiseen ja analysointiin. Yhdessä luomme oppimiskokemuksen, joka avartaa ymmärrystä kaupunkien moniulotteisesta maailmasta ja antaa valmiuksia käyttää oppimaamme tulevaisuuden haasteissa. 

Valitsemalla maanjäristykset opintokäynnin teemaksi annat opiskelijoille mahdollisuuden tutustua tarkemmin siihen, miten maanjäristykset toimivat osana maasysteemiä. Harjoituksessa nostetaan esille maanjäristysten esiintyvyyteen liittyvät tekijät sekä millainen suhde esim. episentrumin sijainnilla, hyposentrumin syvyydellä ja järistyksen voimakkuudella on maanjäristyksien vaikutuksiin.

Opintokäynti soveltuu erityisen hyvin muun opetuksen tueksi, kun GE2 kurssilla käsitellään kivikehää, tai kun halutaan tutustua geomedian mahdollisuuksiin kurssilla GE4. Opintokäynnin aikana opiskelija oppii tulkitsemaan ja esittämään luonnonmaantieteellistä tietoa paikkatieto-ohjelman avulla. Harjoituksessa pohditaan maanjäristyksien syitä ja seurauksia eri alueilla. Tavoitteena on, että opiskelijat pystyvät hahmottamaan miten luonnonmaisemat muuttuvat maanjäristyksien myötä. Mitä esimerkiksi uutiskuvasta voidaan lukea? Harjoituksessa arvioidaan myös mitä vaikutusta maanjäristyksillä on elämään ja kuinka seurauksia mahdollisesti voidaan lieventää.

Harjoitustyö linkittyy vapaaehtoiseen jatkotyöskentelyyn, jossa tarkastellaan maanjäristyksiä uutisten kautta. Uutisten, kuvien ja videoiden avulla opiskelijoille avautuu vielä vahvemmin maanjäristysten alueellisia vaikutuksia sosiaalisesta, ympäristöllisestä sekä ekonomisesta näkökulmasta. Prosessi auttaa opiskelijoita ymmärtämään maasysteemin monimuotoisuutta ja sitä, kuinka maantieteellinen näkökulma auttaa yhdistämään eri tieteenaloja. Tehtävä auttaa myös opiskelijoita kehittämään heidän geomedia-lukutaitojaan.

Harjoitukseen käytetään ArcGIS Online –paikkatietopalvelua, jota opiskelijat käyttävät omilla tietokoneillaan selaimen kautta. Opintokäyntiä varten opiskelijoilla pitää olla oma tietokone käytettävissä. Jos opintokäynti tehdään luokkahuoneessa, on hyvä, jos opettaja pystyy jakamaan oma ruutuaan isolla näytöllä.

Opintokäynnin ennakkotehtävän kaksi videota (noin 11 + 9 min) käsittelevät paikkatiedon käyttöön liittyvän eettisen pohdinnan merkitystä tulevaisuudessa, sekä maanjäristystutkimuksen historiaa ja tulevaisuutta Suomessa. Tämä ennakkotehtävä ei ole edellytys opintokäynnille, mutta antaa siihen tutkimuksellisen pohjan.

Opintokäynti on suunnattu lukiolaisille.

Tällä opintokäynnillä tutustutaan tosielämän esimerkkiin siitä, kuinka voimakkaasti ihmisten aiheuttamat muutokset maankäytössä vaikuttavat ympäristöön. Harjoituksen aikana lähdetään etsimään syitä siihen, miksi vesi on vähentynyt Kenian Taitavuorilla, millaiset vaikutukset tällä on paikallisten ihmisten jokapäiväiseen elämään, eläimiin sekä koko ekosysteemiin. Harjoituksessa opiskelijat pääsevät itse käyttämään selainpohjaista paikkatieto-ohjelmaa, jonka avulla tulkitaan aineistoa, tehdään kvantitatiivinen analyysi ja pohditaan aihetta kaukokartoitusdatan avulla. Tämän jälkeen pohditaan mitä tämä data ei voi kertoa ja nostetaan esiin paikallistietämyksen rooli tilanteen ymmärtämiseksi. Lopuksi luodaan yhdessä ajatuskartta mahdollisista syistä ja seurauksista vesipulaan. Tavoitteena onkin, että opiskelijat ymmärtävät eri tieteenalojen ja tutkimusmenetelmien tärkeyttä, kun yritetään ymmärtää systeemejä ja suhteita maapallolla.

Opintokäynnin sisältö sopii erinomaisesti kaikille lukion maantieteen kursseille tukemaan muuta opetusta. Käynti sitoo systeemiajattelun kautta yhteen muun muassa seuraavia teemoja: hydrologinen kierto, kestävä luonnonvarojen käyttö, ihmisen ja luonnon väliset suhteet, maantieteellisen tiedon merkitys arkielämään sekä erityisesti paikkatiedon ja -paikkatietosovellusten käyttö ja mahdollisuudet.

Opintokäyntiä varten opiskelijoilla pitää olla oma tietokone käytettävissä, sillä harjoituksessa opiskelijat käyttävät ArcGis Online –paikkatietopalvelua ja Flingaa selaimen kautta. Jos opintokäynti tehdään luokkahuoneessa, on hyvä, että opettaja jakaa myös omaa ruutuaan isolla näytöllä. Ennen opintokäyntiä pyydetään opettajaa jakamaan antamamme tunnukset opiskelijoille. Muita ennakkovalmisteluja ei tarvita.

Opintokäynnin ennakkotehtävän video (noin 50 min) käsittelee opintokäynnin teemoja esittelemällä alueen maantiedettä, kehitystä sekä kuivuuteen liittyviä ongelmia, niiden syitä, seurauksia sekä ratkaisuja. Tämä ennakkotehtävä ei ole edellytys opintokäynnille, mutta antaa siihen tutkimuksellisen pohjan.

Opintokäynti on suunnattu lukiolaisille.

Koska olemme tottuneita katsomaan ja ymmärtämään maailmaamme tietyllä tavalla, on paljon kohtaamisia, jotka jäävät arjessa huomioimatta. Tämän opintokäynnin aikana nostetaan esille ne ohikiitävät, mutta tärkeät suhteet, joiden kautta osallistumme elämään maapallolla. Hyödyntämällä luovaa menetelmää oppilaat saavat kohdata lähiympäristönsä ja sen muut asukkaat uudella tavalla. Toivomme kokemuksen lisäävän ymmärrystä siitä, miten ihmissubjekti on aina osa maailmaa, yhtenä muiden joukossa. Niitä, joiden kanssa jaamme maailmaa, voidaan kutsua kanssalaiseksi. Opintokäynnillä pohditaan miten maailma voisi näyttäytyä näiden kanssalaisten näkökulmasta ja kysytään mitä voidaan oppia heiltä; mikä on heille tärkeää?

Kun vaikutamme täällä maapallolla, on ehdottoman tärkeää, että opimme huomioimaan muita, olivatpa ne sitten ihmisiä, hyönteisiä tai kasveja. Korostamalla osallisuuttamme maailmassa ja kiinnittämällä kehollisen huomion muihin maailmoihin on mahdollista lisätä opiskelijoiden kiinnittymistä planeettaamme ja sen moniin kanssalaisiin. Tarkoitus on, että oppimisaktiviteetin myötä opiskelijoiden ymmärrys elämän moninaisuudesta karttuu, ja että tätä kautta syntyy huolenpitoa, joka ylettää ihmismaailmojen ulkopuolelle.

Opintokäynti linkittyy vahvasti maantieteen opetussuunnitelman tavoitteisiin, jossa muun muassa todetaan, että ”nuorten elämismaailma sekä opiskelijan arkiset kokemukset ja havainnot ovat maantieteen opetuksen lähtökohta”. Opetuksessa tulisi nostaa esille nuorten sidoksia heidän omaan maantieteeseensä ja auttaa heitä ymmärtämään maailmassa tapahtuvia muutoksia ja toimimaan maailman hyvinvoinnin edistämiseksi. Luovuus, maantieteellinen ajattelu, suhteet ja kestävyys ovatkin tämän opintokäynnin ytimessä. Tämän takia opintokäynti soveltuu erinomaisesti GE1 moduuliin ja sitä voi hyvin myös hyödyntää GE3:ssa tai käyttää johdantona esimerkiksi vaikuttamisprojektille GE4:ssa.
 

Kokemuksien ja havaintojen kartoittamisessa käytetään valokuvausta, minkä takia jokaisella osallistujalla tulisi olla oma puhelin käytettävissä. Jos opintokäyntiin osallistutaan etänä, on hyvä, jos opettaja pystyy jakamaan oma ruutuaan isolla näytöllä.

Ennakkotehtävän kolme videota (noin 4, 20 + 7 min) käsittelevät opintokäynnin teemoja, jotka johdattavat aiheeseen. Videoissa professori Laura Kolben kertoo kaupungin elementeistä, apulaisprofessori Noora Pyyry miten nämä elementit muokkaavat kaupunkielämää, sekä väitöskirjatutkija William Smolander pohtii kanssalaisuuden tärkeyttä Antroposeenissa. Videoiden käsittelyn tueksi löytyy ohje esimerkkikysymyksistä ja vastauksista, joita voidaan pohtia yhdessä luokassa tai antaa kotitehtäväksi. Tämä ennakkotehtävä ei ole edellytys opintokäynnille, mutta antaa siihen tutkimuksellisen pohjan.

Opintokäynti on suunnattu lukiolaisille mutta soveltavasti sopii myös 8.–9.-luokkalaisille.

Maantieteen ja geotieteiden tiedeluokka Geopisteen materiaalipankki

Geopisteen materiaalipankista löydät kaikki materiaalimme opetuksen ja oppimisen tueksi eri oppiasteille.

Sijainti ja yhteystiedot

Geopiste on maantieteen ja geotieteiden tiedeluokka, joka sijaitsee Kumpulan tiedekampuksella Physicum-rakennuksen (Gustaf Hällströmin katu 2) ensimmäisessä kerroksessa.

Yhteydenotot: geopiste@helsinki.fi