Tutkimus

Hankkeen tutkimuksen tavoitteena on vastata kasvi- ja eläinlajien kohtaamiin haasteisiin ymmärtämällä aiempaa paremmin niiden sitkeyttä eli resilienssiä, sekä muuntautumista eli adaptaatiota eliöiden ja geenien tasolla.

Resilienssi vaikuttaa ratkaisevasti maailman ekosysteemipalveluihin, metsänhoitoon, ruoantuotantoon ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Ekologit, evoluutiobiologit ja kasvitieteilijät haluavat nyt yhdessä selvittää, miksi jotkut lajit selviävät ja jopa kukoistavat ympäristön muuttuessa. Voimme ratkaista useita ilmastonmuutoksen tuomia haasteita soveltamalla tuloksia käytännössä ja lajien välillä.  

Perinteisesti biologista resilienssiä on lähestytty joko yksilöitä tai yhteisöjä tutkimalla. Koska solut, yksilöt, populaatiot ja yhteisöt ovat keskenään vuorovaikutuksessa, niiden tutkimuksessa tulee ymmärtää geenien, eliöiden ja ympäristöjen välistä dynamiikkaa uudella tavalla.  

Vahvistamme ja yhdistämme osaamistamme ekologiassa, evoluutiobiologiassa, geenitason prosesseissa, bioteknologiassa ja big datan käsittelyssä erityisesti perus- ja translationaalisessa kasvibiologiassa sekä maatalouden ja metsän jalostuksessa. 

Keskeisiä tutkimuskysymyksiä
  • Miksi jotkut lajit ovat resilienttejä eli kestävät sitkeästi muuttuvissa olosuhteissa, kun toiset joutuvat muuntautumaan? 
  • Mitä yhteisiä mekanismeja on resilienteillä lajeilla?  
  • Kuinka dynaamisten verkostojen takaisinkytkentä biologisten tasojen välillä lisää resilienssiä ? 
  • Kuinka hyödyntää Big Dataa biologisten prosessien ymmärtämisessä? 
  • Kuinka hyödynnämme biologisia verkostoja taloudellisesti esimerkiksi ruoan ja energianlähteiden laatua ja määrää lisäämällä? 
  • Voimmeko jalostaa ympäristönmuutosta paremmin kestäviä lajeja biologisten verkostojen avulla? 

Tutkimuksemme avulla ymmärrämme paremmin muun muassa elinympäristöjen pirstaloitumisen vaikutuksia tautien dynamiikkaan tai hyödynnämme koivun genomitietoa sitkeiden ja muutoksiin sopeutuvien puiden jalostamiseen. Tavoitteissamme onnistuminen edellyttää vallankumouksellista Big Datan valjastamista tutkimuksemme käyttöön.