Suomen kielen selvityshenkilö

Olen oikeusministeriön asettama suomen kielen selvityshenkilö ajalla 1.11.2022–30.4.2024. Teen selvitystä osana suomen kielen professorin tehtävääni Helsingin yliopistossa. Tehtävä perustuu Kansalliskielistrategiaan (2021). Sen yhtenä tavoitteena on suomen kielen elinvoimaisuuden vahvistaminen. Selvityksessä teen yleissilmäyksen suomen kielen yhteiskunnalliseen asemaan ja haasteisiin. Tärkeä osa selvitystä on tarvittavien jatkotoimien ja politiikkatoimien esittäminen. Kirjoitan selvityksestä raportin, joka julkaistaan keväällä 2024.

Selvitys perustuu kuulemisiin, haastatteluihin sekä olemassaolevaan taustamateriaaliin. Lisäksi on mahdollista vastata kyselylomakkeeseen, joka on tarkoitettu erityisesti järjestöille ym. organisaatioille ja asiantuntijoille (ks. alla).

Keväällä 2023 järjestetään kolme kuulemista, joista kaksi jälkimmäistä toteutetaan suppeina pyöreän pöydän keskusteluina:

  1. Avausseminaari (2.2.2023) Säätytalo (sivulla YouTube-linkki ohjelmaan) 
  2. Kuuleminen: Osallisuus suomen kieleen (10.3.2023)
  3. Kuuleminen: Suomen kielen käyttöalue suomalaisessa yhteiskunnassa (28.4.2023)

Keskeisiä näkökulmia selvityksessä ovat suomenkielisten palvelujen saatavuus sekä maahanmuuttajien osallisuus suomen kieleen.

Suomi on ainoa maa maailmassa, jossa suomen kieli on virallinen kieli. Tämä luo valtiovallalle erityisen vastuun kantaa huolta kielen elinvoimaisuudesta, totesi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson tehtävää asettaessaan.

Lisätietoja: Tiina Onikki-Rantajääskö (suomenkielenselvityshenkilo@helsinki.fi)

Kuva: Mari Siiroinen

Kysely tieteellisen termistön saatavuudesta kansalliskielillä

Toivomme sinun vastaavan alla näkyvästä linkistä avautuvaan kyselyyn, joka koskee suomen- tai ruotsinkielisen tieteellisen termistön saatavuutta. Kysely on auki 15.2.2024 asti. Sitä saa mieluusti levittää.

Kyselyn ovat tehneet oikeusministeriön asettama suomen kielen selvityshenkilö, professori Tiina Onikki-Rantajääskö ja Tieteen termipankki. Kyselyn tuloksia käytetään suomen kielen asemaa koskevaan selvitysraporttiin, tutkimukseen ja Tieteen termipankin toiminnan kehittämiseen.

Toivomme sinun vastaavan ruotsinkieliseen kyselyyn, jos haluat vastata kysymyksiin ruotsinkielisen termistön osalta. Suomen- ja englanninkielisessä kyselyssä kysytään ensi sijassa suomenkielisestä termistöstä. 

Lisätietoa kyselystä voi tiedustella osoitteesta tieteentermipankki-info[at]helsinki.fi.

 

Enkät om svenskspråkig vetenskaplig terminologi

Vi hoppas att du ska svara på enkäten bakom länken nedan. Enkäten handlar om hur tillgänglig finsk- eller svenskspråkig terminologi är. Enkäten gäller vetenskaplig terminologi. Enkäten är öppen till den 15 februari 2024. Den får gärna spridas.  

Enkäten är gjord av Vetenskapstermbanken i Finland och professor Tiina Onikki-Rantajääskö som är tillsatt av justitieministeriet för att kartlägga finska språkets tillstånd. Resultaten kommer att användas för en rapport som gäller finska språkets ställning, forskning och för att utveckla Vetenskapstermbanken. 

Vi hoppas att du svarar på den svenskspråkiga enkäten om du vill svara på frågor om svenskspråkig terminologi. I den finska och engelska enkäten ställs i första hand frågor om terminologi på finska. 

Fråga mer om enkäten hos tieteentermipankki-info[at]helsinki.fi.

Survey on terminology in the Finnish language in the arts and sciences

We are hoping for you to answer the survey using the link below. The survey is about the availability of scientific terminology in Finnish or Swedish. The survey is open until 15 February 2024. Please feel free to circulate it.

The survey has been carried out by the Helsinki Term Bank for the Arts and Sciences and Professor Tiina Onikki-Rantajääskö, who was appointed by the Ministry of Justice to survey the state of the Finnish language. The results will be used for a report on the status of the Finnish language, research, and for the development of the Helsinki Term Bank for the Arts and Sciences.

We hope you will answer the Swedish-language questionnaire if you wish to answer questions about Swedish terminology. The Finnish and English questionnaires primarily deal with terminology in Finnish.

For more information about the survey, please contact tieteentermipankki-info[at]helsinki.fi.

Kyselylomake suomen kielen tilanteesta ja ehdotettavista toimista suomen kielen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi

Kysely liittyy suomen kielen selvityshenkilön selvitystyöhön. Kyselylomake on tarkoitettu erityisesti yhdistyksille ja institutionaalisille toimijoille, mukaan luettuna tutkimus- ja kehitystyötä tekevät tutkijat. Tarkoituksena on koota tietoa, joka olisi yksittäisiä kokemuksia kattavampaa. Kysymyksiin toivotaan ytimekkäitä vastauksia suomen kielen käytöstä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tällä lomakkeella kerätään osaltaan tietoa selvityshenkilön työn pohjaksi. Huomaathan, että selvityksessä otetaan kantaa pelkästään suomen kielen asemaan, lomakkeella ei siis kysytä muista Suomessa puhuttavista kielistä tai niihin kohdistuvista toimista.

Lomake on auki 1.2.−31.5.2023 Webropol-palvelussa.

Kiitos vastauksistanne!