Ihmiset

Projektissa työskentelee monipuolinen joukko tutkijoita eri yliopistoista.

Inari Sakki työskentelee sosiaalipsykologian professorina Helsingin yliopistossa. Vuosina 2020-2024 hän johtaa kahta populismiin liittyvää hanketta ”Populismin vetovoima” (rahoittaja Koneen Säätiö) ja ”Mobilising Populism: Its Representations, Affects and Identities” (rahoittaja Suomen Akatemia). Hän on myös jäsenenä kansainvälisessä tutkimushankkeessa ”Towards a Social Psychological Approach of Populism: Testing the Populist Representations Model across Four European Countries” (2020-2024), jota johtaa Christian Staerklé Lausannen yliopistosta, Sveitsistä.

Inari on sosiaalipsykologian dosentti (Helsingin yliopisto). Vuosina 2011-2016 hän toimi COST-hankkeen “Social Psychological Dynamics of Historical Representations in the Enlarged European Union’ johtoryhmässä. Vuosina 2008-2018 Inari työskenteli Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa, jossa hän suoritti tohtorintutkinnon 2010 (väitöskirja: Social Representations of European Integration in the Curricula And Textbooks of Five Countries). Inarin tutkimuskohteisiin kuuluvat nationalismi, populismi, kollektiivinen muisti, vihapuhe, sosiaaliset representaatiot, identiteetti, diskurssi, multimodaalisuus, toiseus ja sosiaalinen muutos kansallisten ja eurooppalaisten identiteettien, historian opetuksen, poliittisen retoriikan ja ihmisoikeuksien kontekstissa. Hänen tutkimuksiaan on julkaistu kansainvälisissä vertaisarvioiduissa julkaisuissa sosiaalipsykologian, poliittisen psykologian, nationalismin ja muistitutkimuksen, kasvatuksen, laadullisten tutkimusmenetelmien ja diskurssitutkimuksen aloilla.

Eemeli Hakoköngäs työskentelee Helsingin yliopistolla sosiaalipsykologian yliopistonlehtorina. Hän tutkii kollektiivista muistia, historian sosiaalisia representaatioita ja historiapolitiikkaa sosiaalipsykologisista näkökulmista. Näiden aiheiden lisäksi hän on perehtynyt visuaalisen kulttuurin tutkimukseen ja visuaalisen tutkimusmenetelmiin.

Jari Martikainen työskentelee Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella yliopistonlehtorina (sosiaalipsykologia). Hänellä on tohtorin tutkinnot sosiaalipsykologiasta (Itä-Suomen yliopisto, 2020) ja taidehistoriasta (Jyväskylän yliopisto, 2011) ja maisterin tutkinto kasvatustieteistä (Joensuun yliopisto, 2007). Jarin monitieteinen tutkimus yhdistää sosiaalitieteitä (sosiaalipsykologia) ja visuaalisen kulttuurin tutkimusta keskittyen sosiaalisten representaatioiden teoriaan, visuaalisiin representaatioihin, opettajuuden ja johtajuuden visuaalisiin representaatioihin, visuaalisiin ja taidelähtöisiin tutkimus- ja opetusmenetelmiin ja taidehistorian pedagogiikkaan.

Helenor Tormis (ent. Ojapõld) on sosiaalipsykologian maisteri Itä-Suomen yliopistosta (UEF) ja työskentelee projektissa väitöskirjatutkijana. Maisteritutkielmassaan hän tutki affektiivista polarisaatiota al-Hol leirillä olevia naisia ja lapsia koskevassa poliittisessa keskustelussa. Tutkimusprojektissa hän on kiinnostunut populistisesta ajattelusta ja motivoitunut selvittämään monimentelmällistä tutkimusasetelmaa hyödyntäen mistä populistinen ajattelu koostuu ja miten moraali sekä tunteet kietoutuvat populistiseen ajatteluun esimerkiksi ilmasto, sukupuoli, ja EU:n kysymyksissä.

Xenia Chryssochoou on väitellyt tohtoriksi vuonna 1996 University of Athens and the University Rene Descartes-Paris ja työskentelee tällä hetkellä  sosiaalipsykologian ja poliittisen psykologian professorina Panteionin yliopistossa vuodesta 2004. Sitä ennen, hän on työskennellyt eri yliopistoissa Ranskassa, Sveitsissä ja Iso-Britanniassa. Chryssochooun on erityisen kiinnostunut identiteetin rakentumisesta liberaaleissa yhteiskunnissa, maahanmuuttokysymyksistä, monikulttuurisuus teemoista ja poliittisesta osallisuudesta. Hän on tunnettu myös monista tieteellisistä artikkeleista ja kirjoista näihin aiheisiin liittyen. Lisäksi, hän on toiminut monien kansainvälisten tieteellisten yhteisöjen jäsenenä, kuten esimerkiksi Executive Committee and Secretary of the European Association of Social Psychology. Tällä hetkellä hän on Scientific Council of the Hellenic Foundation for Research and Innovation (www.elidek.gr) varapuheenjohtaja.

Nikos Kalampalikis työskentelee sosiaalipsykologian professorina Lyon 2 yliopistossa (Ranska). Hänen tutkimuksensa keskittyy sosiaaliseen ajatteluun, erityisesti sosiaalisiin representaatioihin sosiogeneettisestä näkökulmasta (akkurointi, myyttinen ajattelu, uskomukset, nimet) käyttämällä monimenetelmällisiä tutkimusmetodeja. Viime vuosina hänen kiinnostustaan on herättänyt kansallinen identiteetti, poliittinen ajattelu, oikeudenmukaisuus, sukulaisuussuhteet ja terveys, joihin hän on saanut inspiraatiota erilaisista tutkimusprojekteista. Hän on erityisen kiinnostunut kielestä viestinnän välineenä ja tekstianalyysista. Osana hänen tutkimusjulkaisuja, Kalampalikis käsittelee myös sosiaalipsykologista historian rakentumista ja narratiivejä.

Christian Staerklé, Lausannen yliopisto, Lausanne, Sveitsi

Myrtho Droumpali on väitöskirjatutkija Panteionin yliopistosta (Kreikka). Droumpalin tutkimus pyrkii löytämään populismin pääpiirteitä. Projektissa hän tarkastelee tarkemmin populistista viestintää modernin Kreikan kontekstissa ja miten populistinen sanoma vetoaa ja mobilisoi kannattajiaan. Hän lähestyy populistista diskurssia kolmen toimijan kautta: puolueet/poliitikot, media ja kansalaiset. Droubali nojaa sosiaalisten representaatioiden, affektiivis-diskursiivisen ja sosiaalisen identiteetin lähestymistapoihin, joilla hän pyrkii tarkastelemaan miten populismin vetovoima kietoutuu jaettuihin represenaatioihin, tunteisiin ja ryhmäjäsenyyksiin.  Yleisesti hänen on kiinnostunut sosiaalipsykologian ja poliittisen psykologian teemoista, kuten sosiaalisesta muutoksesta, kollektiivisesta toiminnasta, kollektiivisista tunteista ja sosiaalisesta vaikutuksesta.

Ioannis Ntotsikas opiskeli politiikan tutkimusta Ateenan yliopistossa ja sosiaalipsykologiaa Lontoon School of Economics:issa (MSc). Hän on psykologian väitöskirjatutkija ja Panteionin yliopiston Social and Political Psychology Lab:in jäsen, jossa hän on kiinnostunut historian ja kansallisen identiteetin sosiaalisista representaatioista Kreikassa. Populismin vetovoima tutkimusprojektissa hän syventyy populismin diskursseihin Kreikassa keskittyen sanottuihin representaatioihin, affektiiviseen politiikkaan ja identiteetinrakentumisprosesseihin. Hänen akateeminen kiinnostuksensa ulottuu myös poliittiseen filosofiaan, sosiaalisen teoriaan ja historian filosofiaan.

Mariman Mabrouk on väitöskirjatutkija Lausannen yliopistossa. Projektissa hän on ollut mukana 2021 vuoden marraskuusta alkaen ja hän on ollut päävastuussa aineistonkeruusta Sveitsissä ja Ranskassa. Hän on erityisen kiinnostunut sosiaalisen hyväksynnän, neuvottelun ja autoritaarisuuden teemoista. Väitöskirjassaan hän tarkastelee populismia hyödyntäen haastatteluja ja etnografista lähestymistapaa.