Ohjelma

Vuosina 2010-2018 toteutettu Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -tutkimus ja -yhteistyöohjelma on metropolialueen korkeakoulujen, kaupunkien sekä kahden ministeriön välinen tutkimus- ja yhteistyöohjelma, jonka tavoitteena on edistää monitieteistä, korkeatasoista ja metropolialueen erityispiirteistä lähtevää kaupunkitutkimusta sekä siihen tukeutuvaa kehittämistoimintaa.

Ohjelman keskeisenä tehtävänä oli kehittää ja rahoittaa horisontaaliseen yhteistyöhön perustuvaa kaupunkitutkimustoimintaa ja tutkimustulosten soveltamista sekä päätöksenteon tueksi että hyvien käytänteiden ja toimintamallien kehittämiseksi.

Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka-ohjelman päätyttyä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteinen Kaupunkiakatemia-hanke toimii pääkaupunkiseudun kaupunkien, yliopistojen ja korkeakoulujen yhteistyöalustana.

Lisätiedot: https://urbanacademy.fi/

Ohjelman missio

Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -yhteistyöohjelman tehtäväksi oli määritelty kehittää ja rahoittaa horisontaaliseen yhteistyöhön perustuvaa kaupunkitutkimustoimintaa ja tutkimustulosten soveltamista sekä päätöksenteon tueksi että hyvien käytänteiden ja toimintamallien kehittämiseksi. Toteutusmalli, joka perustuu vahvistuvaan vuorovaikutukseen ja kumppanuuteen alueen yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, metropolialueen kaupunkien sekä valtionhallinnon toimijoiden kesken oli ohjelman aloittaessa kansainvälisesti erityislaatuinen. Toteutuksessa pyrittiin sovitettamaan yhteen tutkimus- ja kysyntälähtöisyys, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, pitkäjänteisyys ja kansainvälinen näkökulma. Erityistä huomiota kiinnitettiin kaupunkitutkimustiedon hyödynnettävyyteen ja levittämiseen metropolialuetta kehitettäessä. Ohjelman rahoittamia tutkimus- ja kehittämishankkeita toteutettiin ohjelmaan osallistuvissa korkeakouluissa. 

Ohjelman ensimmäisellä ohjelmakaudella vuosina 2010-2015 ohjelmaan osallistuivat Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Hanken, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Lahden kaupungit, Diakonia-, Metropolia- ja HAAGA-HELIA-ammattikorkeakoulut sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Liikenne- ja viestintäminsteriö, Ympäristöministeriö ja Uudenmaanliitto. Vuoden 2015 alussa käynnistyneellä toisella ohjelmakaudella ohjelmaan liityivät edellämainittujen tahojen lisäksi ARCADA-, LAUREA-, LAMK-, HAMK- ja HUMAK -ammattikorkeakoulut sekä Valtiovarainministeriö. 
 

Ohjelman taustaa

Helsingin laajan metropolialueen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteinen rehtorifoorumi antoi ensimmäisen kannanottonsa erityisen metropolipolitiikan luomisesta vuonna 2006. Vuonna 2007 rehtorifoorumi antoi kannanoton metropolialueen kilpailukykyä vahvistavan korkeakoulupolitiikan toteuttamisesta. Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ja rehtorifoorumi sopivat maaliskuussa 2008 edistävänsä metropolialueen korkeakoulupoliittisia tavoitteita.

Metropolialueen kaupunkitutkimuksen tarjonnasta ja kysynnästä laadittiin syksyllä 2008 kattavan kuvan saamiseksi tila-analyysi seudun korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen rehtorifoorumin toimeksiannosta. Samalla valmisteltiin laajassa yhteistyössä ehdotus tutkimus- ja yhteistyöohjelmaksi vuosille 2010 - 2014 (KatuMetro).

Ehdotus metropolialueen tutkimus- ja yhteistyöohjelmaksi vuosille 2010 – 2014 hyväksyttiin rehtorifoorumin ja pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien yhteiskokouksessa 7.4.2009 jatkotoimien pohjaksi. Ehdotus ohjelman toteuttamis- ja rahoitusmalliksi.

Pääkaupunkiseudun kaupungit lähettivät 21.4.2009 opetusministeriölle esityksen, että metropolialueen tutkimus- ja yhteistyöohjelman pohjalta käynnistettäisiin valtionhallinnon kanssa toteuttamis- ja rahoitusmallin valmistelu ja tätä varten asetettaisiin työryhmä, jonka kokoonpano perustuu ohjelmaehdotuksen neljän teemakokonaisuuden ns. kotipesäkorkeakoulumalliin ja vuorovaikutukseen tutkimustiedon tuottajien ja käyttäjien välillä.

KatuMetro-ohjelman tarkoituksena on syventää ja laajentaa metropolialuetta koskevaa tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä. Tavoitteena on edistää ja tukea monitieteistä, kansainvälisesti korkeatasoista ja metropolialueen erityispiiteistä lähtevää kaupunkitutkimusta sekä siihen tukeutuvaa kehittämistoimintaa. Erityistä huomiota kiinnitetään tutkimustiedon hyödynnettävyyteen ja levittämiseen metropolialuetta kehitettäessä. 

Kaupunkitutkimusyhteistyö toteutetaan yhteistyössä metropolialueen kuntien, seudun korkeakoulujen ja valtionhallinnon kanssa. Tutkimus- ja yhteistyöohjelma (KatuMetro) rakentuu neljän temaattisen painopistealueen ympärille tukien vahvasti kansallista metropolipolitiikkaa ja sen toteuttamista:

• kaupunkirakenne ja elinympäristö,
• monikulttuurisuus ja maahanamuutto,
• hyvinvointipolitiikat ja palvelut sekä
• talous ja kilpailukyky.

Kaupunkitutkimusohjelmasta on julkaistu artikkeli Helsinki Quarterly 4:2009 -julkaisussa.