Opetusharjoittelu
Helsingin normaalilyseo on Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan harjoittelukoulu. Koulussamme toteutetaan opetusharjoitteluja luokan-, aineen- ja erityisopettajaharjoittelijoille.
Opetusharjoittelu Norssissa

Helsingin normaalilyseo tarjoaa monipuolisen harjoitteluympäristön, joka laajenee koulun ulkopuolelle. Koululla on kiinteät kontaktit erilaisiin yhteisöihin ja organisaatioihin. Oppilaiden oppimisympäristöön kuuluvat luokkahuoneen lisäksi niin erilaiset työpaikat (työharjoittelut, vierailut) kuin kulttuurilaitokset (museot, teatterit). Yhteistyötä tehdään myös monien muiden oppilaitosten sekä kansalaisjärjestöjen kanssa.

Tutkimusyliopiston osana koululla on hyvät yhteydet eri ainelaitoksiin, mikä tarjoaa vierailuja ja opiskelumahdollisuuksia. Tutkiva oppiminen yhtenä oppimismenetelmänä on luonteva tapa lähestyä asioita. Tässä opetusharjoittelijalla on mahdollisuus ottaa käyttöön teoriatuntemuksensa sekä kokemuksensa ja taitonsa tehdä tutkimusta. Oppimaan ohjaaminen onkin yksi harjoittelun keskeisiä tavoitteita.

Opetusharjoittelijoille tarkoitetut yleiset harjoittelutiedot löytyvät Flammasta ja ohjatun opetusharjoittelun ajankohtaiset ohjeet ja aikataulut löytyvät harjoittelukoulujen Teams-alueelta. Ohjeet alueelle kirjautumiseen jaetaan erillisellä sähköpostilla ennen harjoittelun alkua.

Luokanopettajaharjoittelu

[Esittelyteksti tähän]

Aineenopettajaharjoittelu

Tavoitteet ja toteutus

Opiskelija oppii aineenopettajan työtapoja, vahvistaa aineenhallintaansa ja harjoittelee oppimisen ohjaamista peruskoulussa ja lukiossa. Hän toimii yhteistyössä oppilaiden, opiskelijoiden, ohjaavien opettajien ja muiden opetusharjoittelijoiden kanssa.

Opiskelija noudattaa sovittuja suunnitelmia ja annettuja aikatauluja. Hän tutustuu opetusharjoittelun eettisiin ohjeisiin ja noudattaa niitä. Opetusharjoittelu on kokopäiväistä opiskelua.

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa opetustaan oppilaiden ja opiskelijoiden iän, lähtötason ja ryhmän kokoonpanon edellyttämistä lähtökohdista käsin. Hän käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä ja hyödyntää opetusteknologiaa opetuksessaan.

Opiskelija käyttää teoreettista tietämystään ja perustelee sen pohjalta pedagogisia valintojaan. Hän reflektoi oppimistaan koko harjoittelun ajan.

Tavoitteet ja toteutus

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa opetustaan itsenäisemmin kuin ohjatussa perusharjoittelussa. Hän syventää aineenopettajan työtapoja, vahvistaa aineenhallintaansa ja harjoittelee oppimisen ohjaamista peruskoulussa ja lukiossa. Opiskelija yhdistää oppimansa teorian käytännön opetustyöhön ja reflektoi omaa toimintaansa.

Opiskelija hallitsee opetettavat sisällöt ja käyttää joustavasti monipuolisia työtapoja. Hän ottaa opetuksessaan huomioon erilaiset oppijat. Opiskelija toimii yhteistyössä oppilaiden, opiskelijoiden, ohjaavien opettajien ja muiden opetusharjoittelijoiden kanssa.

Opiskelija perehtyy opetuksen monipuoliseen arviointiin ja erilaisiin arviointitappoihin. Opiskelija arvioi oman opetuskokonaisuutensa.

Opiskelija noudattaa sovittuja suunnitelmia ja annettuja aikatauluja. Hän tutustuu Opetusharjoittelijan eettisiin periaatteisiin ja noudattaa niitä. Opetusharjoittelu on kokopäiväistä opiskelua.

Erityisopettajaharjoittelu

[esittelyteksti tähän]